תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1786.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ג1)(2) ו־32 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ארגון טרור“, ”ארגון טרור מוכרז“, ”מעשה טרור“ – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור, התשס״ה–2005;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
”המוסד“ – המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;
”מען“ – שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב והמיקוד, ואם המען אינו בישראל – גם שם המדינה;
”פרטי זיהוי“ – מספר זהות; ולגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות – מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו.
דרכי הגשת הבקשה לקבלת מידע
(א)
בקשת המוסד לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת (להלן – בקשת המידע) תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(1)
שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למוסד, או כל פרט אחר שביחס אליו מתבקש המידע;
(2)
פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3)
תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המוסד, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למוסד, לצורך ביצוע תפקידיו בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור, בנוגע למימון של ארגונים או של מעשים כאמור, וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה;
(4)
סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5)
מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למוסד.
(ב)
בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי במוסד.
בקשה לקבלת מידע
בקשת מידע תופנה לראש הרשות המוסמכת בידי אחד מאלה (להלן – המבקש):
(1)
ראש מערך מודיעין במוסד;
(2)
בעל תפקיד אחר, שיקבע ראש המוסד, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת.
בקשה לקבלת פרטים נוספים
(א)
ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמוסד וינמק את הצורך בפרטים אלה.
(ב)
לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו.
העברת מידע מהרשות המוסמכת למוסד
החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למוסד, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע.
דרכי העברת מידע
(א)
החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה.
(ב)
החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה.
דחיית בקשה לקבלת מידע
(א)
המבקש רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 6; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת.
(ב)
עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, אשר יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, מתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ־14 ימים מן היום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר.
ערר
התקשורת לפי תקנות אלה בין המוסד לבין הרשות המוסמכת תיעשה לפי קביעת מי שמונה 'הקצין המוסמך׳ במוסד מכוח החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998, בהסכמת ראש הרשות המוסמכת, באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן:
(1)
בתקשורת ברשת פרטית (VPN – Virtual Private Network);
(2)
במדיה מגנטית – לרבות דיסקטים, תקליטורים או כל אמצעי נתיק אחר;
(3)
על גבי מסמכי נייר.


ט״ז באב התשע״ד (12 ביולי 2014)
  • ציפי לבני
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.