לדלג לתוכן

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לאגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לאגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לאגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1787.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ג1)(2) ו־32 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ארגון טרור“, ”ארגון טרור מוכרז“, ”מעשה טרור“ – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור, התשס״ה–2005;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
”אמ״ן“ – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;
”מען“ – שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב והמיקוד, ואם המען אינו בישראל – גם שם המדינה;
”פרטי זיהוי“ – מספר זהות; ולגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות – מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו.
בקשה לקבלת מידע
(א)
בקשת אמ״ן לקבל מידע מן הרשות המוסמכת (להלן – בקשת המידע) תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(1)
שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים לאמ״ן, או כל פרט אחר שביחס אליו מתבקש המידע;
(2)
פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3)
תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת אמ״ן, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת לאמ״ן, לצורך ביצוע תפקידיו בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור, בנוגע למימון של ארגונים או של מעשים כאמור, וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה;
(4)
סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5)
מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת לאמ״ן.
(ב)
בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי באמ״ן.
דרכי הגשת הבקשה לקבלת מידע
בקשת מידע תופנה לראש הרשות המוסמכת בידי אחד מאלה (להלן – המבקש):
(1)
בעל תפקיד באמ״ן בדרגת סגן אלוף;
(2)
בעל תפקיד אחר, שיקבע ראש אמ״ן, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת.
בקשה לקבלת פרטים נוספים
(א)
ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מאמ״ן וינמק את הצורך בפרטים אלה.
(ב)
לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו.
העברת מידע מהרשות המוסמכת לאמ״ן
החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע לאמ״ן, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע.
דחיית בקשה לקבלת מידע
(א)
החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה.
(ב)
החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה.
ערר
(א)
המבקש רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 6; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת.
(ב)
עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, אשר יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, תוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ־14 ימים מן היום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר.
דרכי העברת מידע
התקשורת לפי תקנות אלה בין אמ״ן לבין הרשות המוסמכת תיעשה לפי קביעת ראש היחידה לאבטחת מידע באמ״ן, בהסכמת ראש הרשות המוסמכת, באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן:
(1)
בתקשורת ברשת פרטית (VPN – Virtual Private Network);
(2)
במדיה מגנטית – לרבות דיסקטים, תקליטורים או כל אמצעי נתיק אחר;
(3)
על גבי מסמכי נייר.


ט״ז באב התשע״ד (12 ביולי 2014)
  • ציפי לבני
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.