לדלג לתוכן

תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס״א–2000


ק״ת תשס״א, 151.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־32(ג), לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


דרכי דיווח
דיווח למשטרה לפי סעיף 6(א)(1) לחוק, ייעשה באחת מדרכים אלה:
(1)
בהודעה בכתב שנמסרה במסירה אישית בתחנת משטרה; שוטר שקיבל הודעה כאמור יעבירה ליחידת המשטרה שהסמיך לענין זה המפקח הכללי כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971 (להלן – היחידה), תוך שמירה על סודיות המידע;
המפכ״ל הסמיך את צוות הלבנת הון שבאגף המודיעין של משטרת ישראל, לשמש ה”יחידה“ כמשמעותה בפסקה זאת (י״פ תשס״א, 1363).
(2)
בפקסימיליה, למספר שקבעה המשטרה והרשום על גב הטופס שבתוספת (להלן – הטופס);
(3)
בהודעה בכתב, בדואר רשום עם אישור מסירה, למען הרשום על גב הטופס;
(4)
בהודעה טלפונית ליחידה, לפי מספר הטלפון של היחידה שיימסר לפונה על ידי מוקד 100 של המשטרה; מי שדיווח בהודעה טלפונית כאמור, חלה עליו החובה לדווח נוסף על כך גם באחת מן הדרכים המנויות בפסקאות (1) עד (3).
פרטי דיווח
(א)
דיווח כאמור בתקנה 1(1) עד (3), ייעשה לפי הטופס.
(ב)
דיווח טלפוני כאמור בתקנה 1(4) יכלול את הפרטים שבטופס, אשר שאל עליהם השוטר מהיחידה.
(ג)
הטופס יהיה זמין לציבור בדרכים אלה:
(1)
בתחנת משטרה או במקומות אחרים שימסור שוטר לפונה;
(2)
במשלוח מן המשטרה, לפונה, לפי המען שמסר לשוטר, באמצעות פקסימיליה, דואר אלקטרוני או דואר רגיל, לפי בחירת הפונה.
מועד דיווח
(א)
דיווח בדרכים כאמור בתקנה 1 ייעשה לפני עשיית הפעולה ברכוש או סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה.
(ב)
נעשה הדיווח על פי הוראות תקנה 1(4), יראו את מועד ההודעה הטלפונית כמועד הדיווח.
דיווח לא מלא והשלמות
ראה שוטר מהיחידה כי דיווח שנמסר לפי תקנות אלה אינו מלא, רשאי הוא לבקש מהמדווח להשלים את פרטי הדיווח החסרים בטופס, ככל הידוע לו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 1(2))

טופס דיווח

את הטופס יש למלא ככל הידוע לך; אם הפרטים אינם ידועים לך, אנא ציין זאת בפרט 4.
פרטי זיהוי של המדווח:
שם המדווח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות (דרכון אם המדווח תושב חוץ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקסימיליה (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בתאגיד:
שם התאגיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ רישום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
באמצעות (שם המדווח) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקסימיליה (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי הפעולה ברכוש:
במועד (תאריך ושעה, ככל שניתן) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בוצעה / עומדת להתבצע (מחק את המיותר) פעולה ברכוש אסור (להלן – הרכוש) כמשמעותה בסעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), שפרטיה הם כמפורט להלן:
(1)
פירוט/תואר הרכוש (כולל פרטים בדבר סוג, ערך, תיאור פיזי, פרטי רישום/רישוי):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
סוג הפעולה ברכוש (כגון מכירה, קניה, או פעולה אחרת כאמור בסעיף 1 לחוק):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
הצדדים לפעולה (לרבות מיופה כוח, נאמן, נהנה, מתווך וגורמים נוספים שנטלו חלק בפעולה, אם יש כאלה):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
המקום –
(א)
שבו נמצא הרכוש בעת הדיווח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ב)
שאליו מיועד הרכוש לעבור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
תיאור הפעולה, לרבות מקום או מקומות שבהם התבצעה הפעולה או שהיא עומדת להתבצע
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)
שווי משוער של הרכוש/התמורה, שניתנה/הוצעה בעד הרכוש במסגרת הפעולה המדווחת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
העובדות/הנסיבות שהביאו אותך למחשבה כי מדובר בפעולה ברכוש אסור:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לא מסרתי דיווח בסעיף/סעיפים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מטעמים אלה:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מוסר דיווח זה בתנאי שפרטי זהותי לא יימסרו לשום אדם זולת בהליך משפטי או לעיון שופט, במגבלות האמורות בסעיף 25(ב) לחוק.
אני מאשר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם אמת למיטב ידיעתי.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם החותם
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה


י״ד בחשון התשס״א (12 בנובמבר 2000)
  • שלמה בן־עמי
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.