חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 970; תשע״ג, 1122; תשע״ו, 780; תשפ״א, 1517; תשפ״ב, 2200, 2218.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק־יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”פרק זמן נתון“ – פרק הזמן שלגביו מחושב ריכוז ממוצע מרבי של חומר מזהם באוויר;
”ריכוז במק״ג/מ״ק“ – כמות מזהם המבוטאת במיקרוגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;
”ריכוז טון לקמ״ר“ – כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.
ערכי יעד [תיקון: תשפ״ב]
(א)
ערך יעד כהגדרתו בסעיף 6(א)(1) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א׳ לתוספת הראשונה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב׳ לצדו.
(ב)
נוכחותם באוויר של חנקן דו־חמצני, גופרית דו־חמצנית, פחמן חד־חמצני, חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־2.5 מיקרומטר, בריכוז העולה על הערך שנקבע לפרק זמן של יממה בתוספת הראשונה, לא תיחשב אי־עמידה בערך היעד האמור, וזאת לגבי ארבע יממות בשנה.
(ג)
נוכחותו באוויר של אוזון במשך 8 שעות רצופות שריכוזו הממוצע עולה על הערך שנקבע לפרק זמן של 8 שעות בתוספת הראשונה (בתקנת משנה זו – חריגה), לא תיחשב אי־עמידה בערך היעד האמור, וזאת לגבי ארבע יממות בשנה; לעניין זה – חריגות שאירעו באותה יממה ייספרו כחריגה אחת.
ערכי סביבה [תיקון: תשע״ג, תשע״ו, תשפ״ב, תשפ״ב־2]
(א)
ערך סביבה כהגדרתו בסעיף 6(א)(2) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א׳ לתוספת השנייה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב׳ לצדו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
נוכחותו באוויר של חומר מזהם בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב׳ בתוספת השנייה, לפי העניין, אך אינם עולים על הריכוזים הקבועים בטור ב׳ בתוספת השלישית, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג׳ בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב׳ לאותו המזהם;
(2)
נוכחותו באוויר של בנזן לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג׳ בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב׳ לאותו המזהם;
(2א)
נוכחותם באוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־2.5 מיקרומטר בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב׳ בתוספת השנייה, לפי העניין, לא תהווה חריגה מערך סביבה, אם נגרמה בשל סופת אבק, ובלבד שמספר החריגות כאמור לא יעלה על 18 יממות בשנה; לעניין זה, ”סופת אבק“ – תופעה מטאורולוגית המביאה להסעת אבק טבעי שמקורו במדבריות בישראל או בסביבותיה, הגורמת לעלייה מרחבית משמעותית בריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף, ביחס לריכוזים האופייניים של אותו מזהם בסביבה באותו אזור, שנקבעה בהתאם לאמות מידה לחישוב שפרסם הממונה באתר האינטרנט של המשרד;
(3)
נוכחותו באוויר של פורמאלדהיד בריכוז העולה על הריכוז הקבוע בטור ב׳ בתוספת השנייה לא יהווה חריגה מערך סביבה ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג׳ בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב׳ לאותו מזהם; לעניין זה חריגות שאירעו באותה יממה ייספרו כחריגה אחת.
ערכי התרעה
ערך התרעה כהגדרתו בסעיף 6(א)(3) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א׳ לתוספת השלישית, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב׳ לצדו.
חישוב פרק זמן נתון [תיקון: תשע״ג, תשפ״ב]
(א)
לעניין ערכי יעד וערכי סביבה, יחושב פרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב׳ לתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, כממוצע לגבי פרק זמן נתון, בלי שתהיה חפיפה בין פרקי זמן נתונים שונים.
(ב)
לעניין ערכי התרעה, יחושב פרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב׳ לתוספת השלישית, באופן רציף, המאפשר חפיפה בין פרקי זמן נתונים שונים, באופן שריכוז המזהם יעמוד בכל עת בריכוז הממוצע המרבי הקבוע בטור ב׳ לצדו.
(ג)
לעניין ערך הסביבה של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר, יחושב הריכוז הממוצע המרבי לעניין פרק זמן נתון של שנה, כקבוע בטור ב׳ בתוספת השנייה, על ידי ממוצע של הריכוזים הממוצעים היומיים בשנה, בהפחתה של הריכוזים הממוצעים היומיים שנגרמו בשל סופת אבק כמשמעותה בתקנה 3(ב)(2א), ובלבד שיופחתו לכל היותר 18 הריכוזים הממוצעים היומיים הגבוהים ביותר באותה שנה.
(ד)
לעניין ערך היעד של אוזון, יחושב הריכוז הממוצע המרבי לעניין פרק זמן נתון של עונת שיא, כקבוע בטור ב׳ לתוספת הראשונה, על ידי חישוב ממוצע של הריכוזים הממוצעים החודשיים של שישה חודשים רצופים בעונת השיא בכל שנה; לעניין תקנת משנה זו –
”עונת שיא“ – ששת החודשים הרצופים בשנה שבהם הממוצע של הריכוזים הממוצעים החודשיים הוא הגבוה ביותר בהשוואה לכל רצף אחר של שישה חודשים בשנה;
”הריכוז הממוצע החודשי“ – ריכוז ממוצע חודשי של אוזון בכל חודש, אשר מחושב לפי ריכוז שמונה־שעתי מרבי בכל יום.
שמירת הוראות ודינים
אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספות מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
תוקף [תיקון: תשע״ג, תשע״ו, תשפ״א, תשפ״ב]
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״ב באדר א׳ התשפ״ז (1 במרס 2027).

תוספת ראשונה

ערכי יעד

(תקנות 2, ו־5(א))

חלק א׳

[תיקון: תשע״ג, תשע״ו, תשפ״ב]
טור א׳טור ב׳
מס׳ סידוריהמזהםנוסחה כימיתריכוז ממוצע מרבי במק״ג/מ״קפרק זמן נתון
1.
אוזון
Ozone
O3100
60
שמונה שעות
עונת שיא
2.
גפרית דו־חמצנית
Sulfur Dioxide
SO2500
40
20*
עשר דקות
יממה
שנה*
3.
1, 2 דיכלורואתאן
1, 2 DichloroEthane
C2H4Cl21.14
0.38
יממה
שנה
4.
דיכלורומתאן
(מתילן כלוריד)
DichloroMethane
(MethyleneChloride)
CH2Cl2450
450
יממה
שנה
5.
טולואן
Toluene
C7H81,000
260
יממה
שנה
6.
טטראכלורואתילן
TetrachloroEthylene
C2Cl463
21
יממה
שנה
7.
טריכלורואתילן
TrichloroEthylene
C2HCl32
2
יממה
שנה
8.
מימן גופרי
Hydrogen Sulfide
H2S7
1
חצי שעה
שנה
9.
סטירן
Styrene
C8H870
70
חצי שעה
שנה
10.
פורמאלדהיד
Formaldehyde
CH2O0.8
0.8
יממה
שנה
11.
פחמן חד־חמצני
Carbon Monoxide
CO100,000
60,000
30,000
10,000
4,000
רבע שעה
חצי שעה
שעה
שמונה שעות
יממה
12.
תחמוצות חנקן
(מחושבות כ־NO2)
Nitrogen Oxides
(as NO2)
NOx30*שנה*
13.
חנקן דו־חמצני
Nitrogen Dioxide
NO2200
25
10
שעה
יממה
שנה
14.
בנזו־א־פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Benzo(a)pyrene C20H12
BaP0.00011
0.00011
יממה
שנה
15.
1, 3 בוטדיאן
1, 3 Butadiene
C4H60.3
0.3
יממה
שנה
16.
בנזן
Benzene
C6H63.9
1.3
יממה
שנה
17.
חומר חלקיקי עדין מרחף
Suspended Particulate Matter
S.P.M300
200
75
שלוש שעות
יממה
שנה
18.
חומר חלקיקי מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר
Respirable Particulate Matter smaller than 10 micrometer
PM 1045
15
יממה
שנה
19.
חומר חלקיקי מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־2.5 מיקרומטר
Respirable Particulate Matter smaller than 2.5 micrometer
PM 2.515
5
יממה
שנה
20.
מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Sulfate Salts
SO425יממה
21.
ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Vanadium (in Suspended Particulate Matter)
V0.8
0.1
יממה
שנה
22.
עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Lead (in Suspended Particulate Matter)
Pb2
0.09
יממה
שנה
23.
קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר)
Cadmium (in Respirable Particulate Matter)
Cd0.005
0.005
יממה
שנה
24.
ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר)
Nickel (in Suspended Particulate Matter smaller than 10 micrometer)
Ni0.020
0.020
יממה
שנה
25.
כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Chromium (in Suspended Particulate Matter)
Cr10
1.2
שעה
שנה
26.
ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Arsenic (in Suspended Particulate Matter)
As0.002
0.002
יממה
שנה
27.
כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית)
Mercury (in Suspended Particulate Matter & Mercury Vapor)
Hg0.6
0.03
שעה
שנה
* ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית.

חלק ב׳

טור א׳טור ב׳
מס׳ סידוריהמזהםנוסחה כימיתריכוז ממוצע מרבי טון לקמ״רפרק זמן נתון
1.
אבק שוקע
Settling Dust
 20חודש*
* ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית.

תוספת שנייה

ערכי סביבה

[תיקון: תשע״ג]

(תקנות 3 ו־5(א) ו־(ג))

חלק א׳

[תיקון: תשע״ג, תשע״ו, תשפ״ב]
טור א׳טור ב׳טור ג׳
מס׳ סידוריהמזהםנוסחה כימיתריכוז ממוצע מרבי במק״ג/מ״קפרק זמן נתוןמספר חריגות שנתי מותר
1.
אוזון
Ozone
O3140שמונה שעות10
2.
גפרית דו־חמצנית
Sulfur Dioxide
SO2350
50
20
שעה
יממה
שנה
8
4
3.
1, 2 דיכלורואתאן
1,2 DichloroEthane
C2H4Cl20.38שנה 
4.
דיכלורומתאן
(מתילן כלוריד)
DichloroMethane
(MethyleneChloride)
CH2Cl2450
450
יממה
שנה
 
5.
טולואן
Toluene
C7H81,000
260
יממה
שנה
 
6.
טטראכלורואתילן
TetrachloroEthylene
C2Cl421שנה 
7.
טריכלורואתילן
TrichloroEthylene
C2HCl32
2
יממה
שנה
 
8.
מימן גופרי
Hydrogen Sulfide
H2S45
15
חצי שעה
יממה
 
9.
סטירן
Styrene
C8H8100חצי שעה 
10.
פורמאלדהיד
Formaldehyde
CH2O15
3.3
שעה
שנה
10
11.
פחמן חד־חמצני
Carbon Monoxide
CO60,000
10,000
חצי שעה
שמונה שעות
 
12.
תחמוצות חנקן
(מחושבות כ־NO2)
Nitrogen Oxides
(as NO2)
NOx940
560
חצי שעה
יממה
 
13.
חנקן דו־חמצני
Nitrogen Dioxide
NO2200
40
שעה
שנה
8
14.
בנזו־א־פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר)
benzo(a)pyrene C20H12
BaP0.001שנה 
15.
1, 3 בוטדיאן
1, 3 Butadiene
C4H60.3
0.3
יממה
שנה
 
16.
בנזן
Benzene
C6H63.9
1.3
יממה
שנה
7
17.
חומר חלקיקי עדין מרחף
Suspended Particulate Matter
S.P.M300
200
75
שלוש שעות
יממה
שנה
 
18.
חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר
Respirable Particulate Matter
P.M. 10130
50
יממה
שנה
 
19.
חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־2.5 מיקרומטר
Respirable Particulate Matter
P.M. 2.517.5
25
יממה
שנה
 
20.
מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Sulfate Salts
SO425יממה 
21.
ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Vanadium (in Suspended Particulate Matter)
V0.8
0.1
יממה
שנה
 
22.
עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Lead (in Suspended Particulate Matter)
Pb2
0.09
יממה
שנה
 
23.
קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר)
Cadmium (in Respirable Particulate Matter)
Cd0.005
0.005
יממה
שנה
 
24.
ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר)
Nickel (in Suspended Particulate Matter smaller than 10 micrometer)
Ni0.020שנה 
25.
כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Chromium (in Suspended Particulate Matter)
Cr1.2שנה 
26.
ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר)
Arsenic (in Suspended Particulate Matter smaller than 10 micrometer)
As0.006שנה 
27.
כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Mercury (in Suspended Particulate Matter)
Hg0.6שנה 
כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית)
Mercury (in Particulate Matter & Mercury Vapor)
Hg0.3שנה 

חלק ב׳

טור א׳טור ב׳
מס׳ סידוריהמזהםנוסחה כימיתריכוז ממוצע מרבי טון לקמ״רפרק זמן נתון
1.
אבק שוקע
Settling Dust
 20חודש

תוספת שלישית

ערכי התרעה

(תקנות 3(ב), 4 ו־5(ב))

טור א׳טור ב׳
מס׳ סידוריהמזהםנוסחה כימיתריכוז ממוצע מרבי במק״ג/מ״קפרק זמן נתון
1.
אוזון
Ozone
O3240שעתי – במשך שלוש שעות רצופות
2.
גפרית דו־חמצנית
Sulfur Dioxide
SO2500שעתי – במשך שלוש שעות רצופות
3.
1, 2 דיכלורואתאן
1, 2 DichloroEthane
C2H4Cl2  
4.
דיכלורומתאן
(מתילן כלוריד)
DichloroMethane
(MethyleneChloride)
C2H2Cl2  
5.
טולואן
Toluene
C7H8  
6.
טטראכלורואתילן
TetrachloroEthylene
C2Cl4  
7.
טריכלורואתילן
TrichloroEthylene
C2HCl3  
8.
מימן גופרי
Hydrogen Sulfide
H2S  
9.
סטירן
Styrene
C8H8  
10.
פורמאלדהיד
Formaldehyde
CH2O  
11.
פחמן חד־חמצני
Carbon Monoxide
CO20,000שמונה שעות
12.
תחמוצות חנקן
(מחושבות כ־NO2)
Nitrogen Oxides
(as NO2)
NOx  
13.
חנקן דו־חמצני
Nitrogen Dioxide
NO2400שעתי – במשך שלוש שעות רצופות
14.
בנזו־א־פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Benzo(a)pyrene C20H12
BaP  
15.
1, 3 בוטדיאן
1, 3 Butadiene
C4H6  
16.
בנזן
Benzene
C6H6  
17.
חומר חלקיקי עדין מרחף
Suspended Particulate Matter
S.P.M  
18.
חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר
Respirable Particulate Matter
P.M. 1030024 שעות
19.
חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־2.5 מיקרומטר
Respirable Particulate Matter
P.M. 2.513024 שעות
20.
מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Sulfate Salts
SO4  
21.
ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Vanadium (in Suspended Particulate Matter)
V  
22.
עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Lead (in Suspended Particulate Matter)
Pb  
23.
קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ־10 מיקרומטר)
Cadmium (in Suspended Particulate Matter)
Cd  
24.
ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Nickel (in Suspended Particulate Matter)
Ni  
25.
כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Chromium (in Suspended Particulate Matter)
Cr  
26.
ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Arsenic (in Suspended Particulate Matter)
As  
27.
כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
Mercury (in Suspended Particulate Matter)
Hg  
28.
אבק שוקע
Settling Dust
   


ה׳ באייר התשע״א (9 במאי 2011)
  • גלעד ארדן
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.