חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1597.


בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 4, 35, 49(א) ו־81 לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), בהתאם לסעיף 96 לחוק האמור, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, לפי העניין, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


פרשנות
(א)
בתקנות אלה –
”הדירקטיבה“ – דירקטיבה ‎2009/40/EC של הקהילייה האירופית על תיקוניה מזמן לזמן, כפי שהיא מתפרסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ושעותק ממנה מופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה, בשעות העבודה המקובלות בו;
”לוח רינגלמן זעיר“ – לוח המשמש למדידת דרגת השחור של עשן ומהווה הקטנה מצולמת של לוח רינגלמן שהתפרסם במסגרת מסמך 8333 של ה־Bureau of Mines של ארה״ב בחודש מאי 1967, והמופקד לעיון הציבור במשרד לאיכות הסביבה ובלשכות המחוזיות שלו;
”מעבדה מוסמכת“ – כהגדרתה בתקנות התעבורה, התשכ״א–1961 (להלן – תקנות התעבורה) או מעבדה אחרת שהכיר בה הממונה לעניין תקנות אלה;
”רכב“ – כהגדרתו של רכב מנועי בפקודת התעבורה, למעט אופנוע וטרקטורון כהגדרתם בתקנות התעבורה, ורכב המונע באמצעות מנוע חשמלי בלבד;
”תמיסת אוראה“ – תמיסה של אוראה (UREA) במים מזוקקים העומדת בדרישות תקן ישראלי ת״י 5852 – תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצת חנקן ממנועי דיזל, על תיקוניו מזמן לזמן, אשר עותק ממנו מופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה בשעות העבודה המקובלות בו (להלן – תקן לתמיסת אוראה).
(ב)
מונחים בתקנות אלה שלא פורטו בתקנת משנה (א) תהיה להם המשמעות שיש להם בתקנות התעבורה, אלא אם כן משתמעת כוונה אחרת.
שלמות מערכת הפליטה
(א)
לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן מערכת בקרת הפליטות ומערכת פליטת הגזים מהרכב תקינות, שלמות ותואמות להוראות יצרן הרכב, וברכב דיזל מדגם ייצור הכולל מגופת עופרת במשאבת ההזרקה – משאבת ההזרקה חתומה במגופת עופרת.
(ב)
לא ינהג אדם ברכב מדגם הכולל מערכת להפחתת פליטה של תחמוצות חנקן, שלפעולתה נדרשת הוספת תמיסת אוראה, אלא אם כן קיימת תמיסת אוראה במכל המיועד לכך ברכב, והמערכת כאמור פועלת בהתאם להוראות יצרן הרכב.
(ג)
לא ימכור אדם, לא יציע למכירה ולא ישווק בדרך אחרת תמיסת אוראה לשימוש ברכב, ולא ימלא תמיסת אוראה במכל המיועד לכך ברכב, אלא אם כן היא עומדת בדרישות התקן לתמיסת אוראה.
איסור זיהום אוויר בלתי סביר מרכב
(א)
לא יגרום אדם זיהום אוויר בלתי סביר מרכב.
(ב)
זיהום אוויר בלתי סביר מרכב הוא כל אחד מאלה:
(1)
זיהום אוויר בלתי סביר מרכב דיזל כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע״ב–2012 (להלן – תקנות זיהום אוויר מכלי רכב);
(2)
זיהום אוויר בלתי סביר מרכב בנזין, כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות זיהום אוויר מכלי רכב;
(3)
גוון העשן הנפלט מקצה צינור הפליטה של כלי הרכב, הנראה לעין, לאחר נסיעה של שלוש דקות לפחות, הוא בדרגה 1 ומעלה בלוח רינגלמן זעיר במשך עשרים שניות מצטברות לפחות;
(4)
אי־הזרקת תמיסת אוראה במקום המיועד לכך בצינור הפליטה;
(5)
העדר תמיסת אוראה במכל המיועד לכך ברכב;
(6)
אי־עמידה באחת הבדיקות המפורטות בתקנה 6.
ביצוע בדיקות זיהום אוויר מרכב בדרך
בדיקות זיהום אוויר מרכב לעניין תקנה 3(ב)(1) ו־(2) יבוצעו לפי נוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב בדרך, בנוסחו המעודכן מזמן לזמן, המתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ואשר עותק ממנו מופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה; הבדיקות יבוצעו באמצעות מכשור העומד בדרישות הדירקטיבה שאושר על ידי מעבדה מוסמכת.
בדיקת גוון עשן לפי לוח רינגלמן זעיר
שיטת הבדיקה של גוון עשן לפי לוח רינגלמן זעיר, תהיה מעקב אחר הרכב, ממרחק שאינו עולה על 100 מטרים, והשוואה אגב צפייה חזיתית בין גוון העשן הנפלט מהרכב לבין דרגת השחור המתאימה בלוח רינגלמן זעיר.
בדיקת אוראה
בדיקת אוראה תבוצע באחת או יותר מהשיטות המפורטות להלן:
(1)
נטילת דוגמה של תמיסת האוראה ממכל האוראה או מהצנרת, ובדיקת עמידתה בדרישות התקן לתמיסת אוראה;
(2)
בדיקת תקינות של מערכת אספקת האוראה לגזי הפליטה, כדי לוודא כי הברזים פתוחים והאוראה מוזרקת בפועל לגזי הפליטה;
(3)
באמצעות מדידים הקבועים לצורך זה בכלי הרכב.
בודקים
(א)
בדיקות כאמור בתקנות אלה יבוצעו על ידי –
(1)
בוחן רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה;
(2)
ממונה, מפקח או מפקח הגנת הסביבה כהגדרתם לפי החוק;
(3)
(ב)
לא יבוצעו בדיקות כאמור בתקנות אלה, אלא אם כן מבצע הבדיקה קיבל הכשרה לפי תכנית הכשרה שאישר הממונה ויש ברשותו תעודה המעידה על כך, אשר תוצג לפי דרישה.
סייג לתחולה על צבא הגנה לישראל
תקנות אלה לא יחולו על כלי רכב שהוצא לגביו רישיון רכב צבאי לחירום לפי פקודות הצבא, ששנת ייצורו היא עד שנת 2000; לעניין זה, ”פקודות הצבא“ – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955.
ביטול
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס״א–2001 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באלול התשע״ג (1 בספטמבר 2013).


ט״ז בסיוון התשע״ב (6 ביוני 2012)
  • גלעד ארדן
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.