תקנות אוויר נקי (איכות אויר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות אוויר נקי (איכות אויר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אוויר נקי (איכות אויר), התשנ״ב–1992


ק״ת תשנ״ב, 972; תשע״א, 977.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ״א–1961 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 96(1) לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, יראו תקנות אלו כאילו הותקנו לפי סעיף 6(א)(2) לחוק האמור.


זיהום אויר חזק או בלתי סביר
זיהום אויר חזק או בלתי סביר הוא הימצאות חומר מן המפורטים בטור א׳ בתוספת (להלן – מזהם) באויר, בריכוז ממוצע העולה על הריכוז שנקבע לצידו בטור ב׳ בתוספת, במדידה הנמשכת בפרק הזמן הנקוב לצידו בטור ג׳.
[תיקון: תשע״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״א]
(בוטלה).
שמירת הוראות ודינים
אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספת מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לענין מניעת זיהום אויר חזק או בלתי סביר.
ביטול
תקנות למניעת מפגעים (איכות האויר), התשל״ב–1971 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

”ריכוז במ״ג/מ״ק“ – כמות מזהם המבוטאת במיליגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;
”ריכוז בטון/קמ״ר“ – כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.
[תיקון: תשע״א]

חלק א – מזהמים גזיים (בוטל)

חלק ב – מזהמים חלקיקיים מרחפים

[תיקון: תשע״א]
טור א׳טור ב׳טור ג׳
מס׳ סדוריהמזהםריכוז במ״ג/מ״קפרק זמן מדידה
  נוסחה כימית  
1.(בוטל)   
2.(בוטל)   
3.(בוטל)   
4.(בוטל)   
5.
פוספאט
(בחומר חלקיקי מרחף)
Phosphate
(in Suspended Particulate Matter)
P2O50.250
0.100
0.040
חצי שעה
24 שעות
1 שנה
6.(בוטל)   
7.(בוטל)   

חלק ג – מזהמים חלקיקיים שוקעים

[תיקון: תשע״א]
טור א׳טור ב׳טור ג׳
מס׳ סדוריהמזהםריכוז בטון/קמ״רפרק זמן מדידה
  נוסחה כימית  
1.(בוטל)   
2.
פוספאט
Phosphate
P2O50.25
5.0
24 שעות
30 ימים


ו׳ בניסן התשנ״ב (9 באפריל 1992)
  • יצחק שמיר
    ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.