חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנון מועצת החינוך המשלב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנון מועצת החינוך המשלב מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנון מועצת החינוך המשלב, התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 538.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13א(ג) וסעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), ולאחר היוועצות במועצה לחינוך ממלכתי משלב לפי סעיף 13א(ב) לחוק, בוועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק ובמועצה לחינוך ממלכתי–דתי לפי סעיף 15 לחוק, אני מתקין תקנון זה:


הגדרות
בתקנון זה –
”המועצה“ – מועצת החינוך המשלב שהקים שר החינוך לפי הוראות סעיף 13א(א) לחוק;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של משרד החינוך;
”יושב הראש“ – מי שהשר מינה ליושב ראש המועצה.
כינוס
המועצה תתכנס לפי הזמנת השר או המנהל הכללי במועד ובמקום שיקבע השר או המנהל הכללי, במשרד החינוך או באחד ממחוזותיו.
זימון
הזמנה לישיבת המועצה ישלח השר או המנהל הכללי או מי מטעמם בדואר, בפקסימילה, או בדואר אלקטרוני, שבעה ימים לפחות לפני מועד הישיבה, ויצורף לה סדר היום של הישיבה.
התייעצות
השר ייוועץ במועצה באחת משתי הדרכים האלה:
(1)
השר או המנהל הכללי או מי מטעמם יבקשו את חברי המועצה להתכנס לשם דיון בעניין מסוים שהשר מבקש להיוועץ במועצה לגביו, במשרד החינוך או באחד ממחוזותיו;
(2)
השר או המנהל הכללי או מי מטעמם ישלח לכל אחד מהחברים הצעה בכתב לגבי העניינים שיש להיוועץ עם המועצה לפי החוק; לא ביקש בתוך שבעה ימים לפחות מיום משלוח ההצעה לפי פסקה זו שליש מחברי המועצה לכל הפחות לכנסה לדיון – רואים את ההצעה כאילו התקבלה בחיוב.
סדרי הישיבות
(א)
השר או המנהל הכללי או מי מטעמם יבקשו את חברי המועצה להתכנס לשם דיון בעניין מסוים שהשר מבקש להיוועץ במועצה לגביו, במשרד החינוך או באחד ממחוזותיו.
(ב)
ישיבת המועצה תהיה חוקית אם התקיימה במועד שנקבע בהזמנה והשתתפו בה לפחות מחצית מספר חבריה; אם במועד שנקבע כאמור לא הופיעו מחצית חבריה, תידחה הישיבה ברבע שעה והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
(ג)
פרוטוקול האסיפה, החלטות המועצה, המלצות והצעות שהתקבלו בישיבת המועצה, יירשמו בידי מי שימנה המנהל הכללי כמזכיר המועצה, והן יישלחו לשר ולכל חברי המועצה לא יאוחר מעשרה ימים לאחר מועד הישיבה.
מילוי מקומם של חברים
(א)
חברותו של אדם במועצה פוקעת בכל אחת מאלה:
(1)
נפטר;
(2)
התפטר בהודעה בכתב שמסר ליושב ראש;
(3)
נבצר ממנו למלא את תפקידו;
(4)
הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(5)
נעדר מישיבות המועצה שלוש ישיבות רצופות שלא מסיבת שירות במילואים בצבא הגנה לישראל או מסיבת מחלה ולא הודיע מראש על כך ליושב ראש.
(ב)
פקעה חברותו של חבר, יבוא תחתיו אדם אחר שמינה השר, ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים בהוראת סעיף 13א(א) לחוק במועצה בהרכבה החדש.


כ״ב בכסלו התשע״ב (18 בדצמבר 2011)
  • גדעון סער
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.