חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנון ועד החינוך

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנון ועד החינוך מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנון ועד החינוך, תשל״ה–1974

תקנון לעבודת ועד החינוך


ק״ת תשל״ה, 547; תשל״ו, 2299, 2685; תש״ע, 1191.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, ולאחר התייעצות בועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשל״ו]
בתקנון זה –
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.
[תיקון: תשל״ו]
(בוטל).
כינוס
ועד החינוך יתכנס בירושלים לפי הזמנת המנהל הכללי במועד שיקבע.
זימון [תיקון: תש״ע]
הזמנה לישיבת ועד החינוך ישלח המנהל הכללי או מי מטעמו בדואר או בדואר האלקטרוני לפחות חמישה ימים לפני מועד הישיבה, ויצורף לה סדר היום של הישיבה.
התייעצות בכתב [תיקון: תש״ע]
בכפוף לאמור בסעיף 3, תיעשה התייעצות עם ועד החינוך על דרך זו:
(1)
המנהל הכללי ישלח לכל אחד מחברי הועדה הצעה בכתב לגבי הענינים שבהם יש להיוועץ עם ועד החינוך לפי החוק או לפי חוק לימוד חובה, תש״ט–1949.
(2)
לא ביקש בתוך חמישה ימים משלוח ההצעה לפי פסקה (1) שליש מחברי הועד בכתב לכנס את הועד לישיבה, רואים את ההצעה כאילו נתקבלה בחיוב.
סדרי ישיבות [תיקון: תשל״ו]
(א)
המנהל הכללי או ממלא מקומו ינהל את ישיבות הועד.
(ב)
ישיבת ועד חינוך תהיה חוקית אם נתקיימה במועד שנקבע בהזמנה והשתתפו בה לפחות מחצית מספר חבריו; אם במועד שנקבע כאמור לא הופיעו מחצית חברי הועד, תידחה הישיבה ברבע שעה והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
(ג)
הצעות שנתקבלו בכל ישיבה יירשמו בידי מזכיר שימנה המנהל הכללי והן יובאו בפני השר ויישלחו לכל חברי הועד לא יאוחר מעשר ימים לאחר הישיבה.
מילוי מקומם של חברים
(א)
חברותו של אדם ועד החינוך פוקעת בכל אחת מאלה:
(1)
נפטר;
(2)
התפטר בהודעה בכתב שמסר ליושב ראש;
(3)
נבצר ממנו למלא את תפקידו;
(4)
הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(5)
נעדר מישיבות הועד שלוש ישיבות רצופות שא מסיבת שירות במילואים בצבא הגנה לישראל או מסיבת מחלה ולא הודיע מראש על כך ליושב ראש.
(ב)
פקעה חברותו של חבר הועד, יבוא תחתיו אדם אחר שמינה השר, באישור הממשלה, מתוך אותו סוג של מועמדים שאליו השתייך החבר שחברותו פגעה.
ביטול
תקנון ועד החינוך, תשי״ג–1953 – בטל.
השם
לתקנון זה ייקרא ”תקנון ועד החינוך, תשל״ה–1974“.


כ״ד בכסלו תשל״ה (8 בדצמבר 1974)
  • אהרן ידלין
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.