חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנון המכון למורשת דוד בן-גוריון

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנון המכון למורשת דוד בן-גוריון מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנון המכון למורשת דוד בן־גוריון, תשל״ח–1978


ק״ת תשל״ח, 1268.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 15 לחוק דוד בן־גוריון, תשל״ז–1976, ובהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, מתקינה מועצת המכון למורשת דוד בן־גוריון תקנון זה:


תוכן עניינים

פרק א׳: עבודת המועצה

סדר היום
יושב־ראש המועצה יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה.
הצעות לסדר היום
כל חבר מחברי המועצה רשאי להציע נושא לסדר היום של ישיבת המועצה.
הגשת הצעה
הצעה לסדר היום תוגש בכתב ליושב־ראש המועצה ותכלול נוסח ההחלטה שהמועצה מתבקשת לקבל ודברי הסבר המסבירים את רקע ההצעה ואת הצורך בה.
המצאת סדר היום לחברים
יושב־ראש המועצה ימציא לחברי המועצה את סדר היום לישיבת המועצה.
זימון ישיבות המועצה
(א)
ישיבות רגילות של המועצה יקוימו במקום ובמועד שיקבע יושב־ראש המועצה ולפחות פעמיים בשנה.
(ב)
יושב־ראש המועצה יכנס ישיבה מיוחדת של המועצה כל אימת שדרשו זאת הוועד המנהל או שליש מחברי המועצה.
מנין חוקי
ישיבת המועצה תהיה חוקית אם נתקיימה במקום ובמועד שנקבעו בזימון ונכחו בה לפחות מחצית מחברי המועצה; לא נכחו מחצית חברי המועצה כאמור – תידחה הישיבה בחצי שעה והיא תתקיים באותו מקום ותקוים בכל מספר של משתתפים.
ניהול הישיבות
יושב־ראש המועצה יהיה יושב־ראש בישיבות המועצה, ובהעדדו – חבר המועצה שנבחר בידי החברים הנוכחים.
הנושאים לדיון
בישיבות המועצה יידונו אך נושאים שהועמדו מקודם לכן על סדר היום, כמפורט בסעיפים 1 עד 4.
הצבעות
(א)
הצעה שנערכה עליה הצבעה תתקבל ברוב קולות של המצביעים בישיבה.
(ב)
היה מספר המצביעים בעד ונגד שקול, תיחשב ההצבעה כנדחית.
(ג)
חבר שנעדר מישיבת המועצה בעת ההצבעה בהצעה פלונית רשאי להצביע על ההצעה במסירת הודעה מראש ובכתב על הצבעתו, ורשאי הוא לתת הודעה זו בידי שליח שישגר לישיבת המועצה.
החלטה שלא בישיבה
(א)
ראה יושב־ראש המועצה צורך בקבלת החלטה דחופה של המועצה, רשאי הוא לפנות בכתב אל חברי המועצה הנמצאים בישראל ולבקש עמדתם בכתב להצעת ההחלטה.
(ב)
תשובותיהם של חברי המועצה, לרבות של אלה המודיעים על הימנעותם, דינן כהצבעה בישיבת המועצה.
רישום
החלטת המועצה בישיבה תירשם בידי מזכיר שמינה יושב־ראש המועצה, תישלח לחברים שנכחו בישיבה, ואם תוך שלושה שבועות מיום שנשלחה כאמור לא ביקש חבר לתקן החלטה כדי להעמידה על דיוקה – תיחתם בידי היושב־ראש ותישמר בידי המזכיר.
ועדות
המועצה רשאית למנות ועדות מייעצות, מבין חבריה או בצירוף מי שאינם חבריה, על מנת שיפעלו דרך קבע, לשעה או לענין מסוים.

פרק ב׳: תפקידי המועצה

סמכות שיורית
למועצה תהיה כל סמכות שלא יוחדה בחוק, בתקנות שהותקנו על־פיו או בתקנון זה לוועד המנהל, למנהל המכון או לכל אדם אחר.
סמכויות אחרות
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 13, אלה יהיו תפקידי המועצה –
(1)
להתוות את קווי הפעולה של המכון;
(2)
להנחות את הוועד המנהל בהכנת הצעת התקציב השנתי לפי סעיף 14 לחוק;
(3)
לשמוע דו״ח שוטף ולקבל דו״ח שנתי בכתב מאת יושב־ראש הוועד המנהל;
(4)
מנות רואה חשבון למכון, לקבל דו״ח רואי חשבון ומאזן ולדון בהם.

פרק ג׳: הוועד המנהל

הרכב
(א)
הוועד המנהל ימנה ששה חברים, זולת אם החליטה המועצה להגדיל את מספר חבריו.
(ב)
יושב־ראש הוועד המנהל ייבחר בידי המועצה במעמד מינויו של הוועד המנהל, ואם לא עשתה כן ייבחר בידי הוועד המנהל מבין חבריו.
(ג)
ביקש חבר הוועד המנהל להתפטר מתפקידו – יודיע על כך בכתב ליושב־ראש המועצה וליושב־ראש הוועד המנהל.
(ד)
פחת מספר חברי הוועד המנהל – תמנה המועצה חבר אחד מבין חבריה, במקום החבר שמקומו נתפנה, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מפעולותיו של הוועד המנהל בהרכבו החסר.
תקופת הכהונה
תקופת כהונתם של חברי הוועד המנהל מסתיימת בתום כהונתה של המועצה אשר מינתה אותם.
עבודת הוועד המנהל
הוראות פרק א׳ יחולו על עבודת הוועד המנהל בתיאומים המחוייבים, ובשינויים אלה:
(1)
ישיבות רגילות של הוועד המנהל יקוימו בדרך כלל אחת לחדשיים, במועד שיקבע יושב־ראש הוועד המנהל ולא יפחתו מארבע פעמים בשנה;
(2)
יושב־ראש הוועד המנהל יכנס ישיבה מיוחדת של הוועד המנהל, כל אימת שדרשו זאת שליש מחברי הוועד המנהל, ותוך שבעה ימים מיום שהגיעה לידיו דרישה כאמור;
(3)
מינהלת צריף המגורים תהא ועדת משנה, קבועה, של הוועד המנהל, לענייני צריף המגורים.
תפקידי הועד המנהל
(א)
הוועד המנהל מופקד על ניהולו השוטף של המכון בהתאם להנחיותיה של המועצה.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), אלה יהיו תפקידי הוועד המנהל:
(1)
להיכנס לכל התקשרות בשם המכון, במסגרת התקציב המאושר, ולקבוע לצורך כך מורשי חתימה;
(2)
לקבוע סדרי כספים, הפקדתם, ביטוח חבויות של המכון, ניהול ספרים וחשבונות וביקורת עליהם;
(3)
למנות יועץ משפטי למכון.
(ג)
הוועד המנהל רשאי למנות ועדות־משנה, מבין חבריו או בצירוף מי שאינם חבריו, ולאצול להן מתפקידיו לפי סעיף זה, על מנת שיפעלו לענין מסויים או לעניינים מסויימים.

פרק ד׳: תקופת הכהונה ושינויים בתקנון

משך הכהונה
משך כהונתם של חברי המועצה הוא חמש שנים.
התפטרות מהמועצה
התפטרותו של חבר המועצה תהיה בת־תוקף כתום שלושים יום מיום שהודיע על כך בכתב לשר החינוך והתרבות, ליושב־ראש המועצה ולגוף שמינהו למועצה, ותוך כך יודיע האחרון לשר החינוך והתרבות וליושב־ראש המועצה על מינוי חבר במקום החבר שהתפטר כאמור, עד תום תקופת כהונתה של המועצה.
שכר, הוצאות וניגוד ענינים
(א)
חבר המועצה אינו זכאי לשכר בשל כהונתו במועצה, בוועד המנהל או במוסד אחר ממוסדות המכון ובשל פעולה שפעל מכוח כהונותיו כאמור.
(ב)
חבר המועצה זכאי להחזר הוצאות שהוציא עקב כהונתו כאמור בסעיף קטן (א) לפי הכללים והשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.
(ג)
חבר המועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל ענין העומד לדיון במוסד ממוסדות המכון, לא יהיה נוכח בדיונים בקשר לענין כאמור ולא יצביע בהחלטה על כל שאלה בקשר לאותו ענין.
שינויים בתקנון
שינויים בתקנון ייעשו בהחלטה של המועצה בישיבה שנקראה במיוחד לשינוי בתקנון, שבה נכחו לפחות מחצית מחברי המועצה, ובקולותיהם של לפחות שני שלישים מהנוכחים.
השם
לתקנון זה ייקרא ”תקנון המכון למורשת דוד בן־גוריון, תשל״ח–1978“.


ט״ז באדר א׳ תשל״ח (23 בפברואר 1978)
  • שמעון פרס
    יושב־ראש מועצת המכון למורשת דוד בן־גוריון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.