חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנון המועצה לחינוך ממלכתי-דתי מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנון המועצה לחינוך ממלכתי–דתי, התשע״ד–2013


ק״ת תשע״ד, 267.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), ולאחר שנועצתי במועצת החינוך הממלכתי–דתי לפי סעיף 15 לחוק, אני מתקין למועצה לחינוך ממלכתי–דתי תקנון זה:


הגדרות
בתקנון זה –
”השר“ – שר החינוך;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של משרד החינוך;
”חוק לימוד חובה“ – חוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”מנהל המינהל“ – מנהל מינהל החינוך הדתי שבמשרד החינוך;
יושב ראש
(א)
יושב הראש של המועצה לחינוך ממלכתי–דתי (להלן – המועצה) יהיה מי שבחרה המועצה מבין חבריה, והשר אישר את מינויו (להלן – יושב הראש).
(ב)
יושב הראש ינהל את ישיבותיה.
(ג)
יושב הראש רשאי למנות לו ממלא מקום.
מינוי חברי המועצה
(א)
חברותו של אדם במועצה פוקעת בכל אחת מאלה:
(1)
הוא נפטר;
(2)
הוא התפטר בהודעה בכתב שמסר ליושב ראש;
(3)
נבצר ממנו למלא את תפקידו;
(4)
הוא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה ונסיבותיה הוא אינו ראוי לכהן במועצה;
(5)
הוא נעדר מישיבות המועצה שלוש ישיבות רצופות שלא מסיבת שירות במילואים בצבא הגנה לישראל או מסיבת מחלה ולא הודיע על כך מראש ליושב הראש.
(ב)
מנהל המינהל ישתתף בישיבות המועצה, למעט במקרים שהדבר עלול להעמידו בניגוד עניינים.
תפקידי המועצה
תפקידי המועצה הם כדלהלן:
(1)
(1)
כאמור בתקנות;
(2)
לשמוע דין וחשבון מבאי־כוח המשרד על התפתחות החינוך הדתי במדינה ועל פעולות המשרד בעניין זה, להביע דעה ולייעץ בעניינים שפורטו באותו דין וחשבון;
(3)
לייעץ לשר בכל הסוגיות הנוגעות להוויה הדתית ולאופיים הדתי של מוסדות החינוך הממלכתיים–דתיים.
ועדת המשנה
המועצה רשאית למנות ועדת משנה מיוחדת לבירור עניינים מסוימים הקשורים בתפקידה או בסמכויותיה אם תמצא צורך בכך.
מועד מושבי המועצה
המועצה תתכנס בירושלים לפי הזמנת השר, המנהל הכללי, יושב הראש, או מחצית מחברי המועצה לכל הפחות המבקשים את כינוסה בנושא מסוים, ובכל מקרה לא פחות מארבע פעמים בשנה.
התייעצות השר עם המועצה
התייעצות השר עם המועצה לפי החוק, או לפי חוק לימוד חובה תיעשה באחת מן הדרכים האלה:
(1)
פנייה ליושב הראש – השר או מי מטעמו רשאי לפנות ליושב ראש בבקשה לקיים דיון לשם היוועצות עם המועצה; הפנייה תהיה בכתב ותצורף לה רשימת הסוגיות שבהן יש להיוועץ במועצה; יושב הראש יכנס את המועצה לדון בסוגיות;
(2)
פנייה לחברי המועצה –
(א)
השר או מי מטעמו רשאי לפנות בכתב לכל אחד מחברי המועצה לגבי הסוגיות שבהן יש להיוועץ עם המועצה; בפנייה יצוין כי חבר המועצה רשאי לפנות בכתב, בתוך שבעה ימים, ליושב ראש המועצה, בבקשה לכנס את המועצה לדיון באותן סוגיות;
(ב)
לא ביקש בתוך שבעה ימים מיום משלוח הפנייה לפי פסקה (א) שליש מחברי המועצה לפחות, בכתב, לכנס את המועצה, יכנס יושב הראש את המועצה לדון בסוגיות;
(ג)
ביקש בתוך שבעה ימים מיום משלוח הפנייה לפי פסקה (א), שליש מחברי המועצה לפחות, בכתב, לכנס את המועצה, יכנס יושב הראש את המועצה לדון בסוגיות.
הזמנות לישיבות המועצה
יושב הראש או מי מטעמו ישלח את ההזמנות לכל ישיבות המועצה בדואר רגיל או בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, שבעה ימים לפחות לפני מועד הישיבה בציון סדר היום של הישיבה.
מניין חוקי
ישיבות המועצה יהיו חוקיות אם התקיימו במועד שנקבע בהזמנות, ואם השתתפו בהן חמישה חברים לפחות, לרבות יושב הראש או ממלא מקומו; התכנסה המועצה לצורך התייעצות: אם במועד שנקבע כאמור לא הופיעו חמישה חברים לפחות, תידחה הישיבה ברבע שעה והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
סדרי הצבעה
אם יש להביא נושא להחלטה במועצה, הוא יובא להצבעה וסדרי ההצבעה יהיו כדלקמן:
(1)
ההצבעה בישיבות המועצה היא אישית;
(2)
לכל חבר יהיה קול אחד;
(3)
ההכרעה בהצבעה היא ברוב דעות;
(4)
היו הדעות שקולות – ליושב הראש קול נוסף ומכריע;
(5)
הצבעה יכול שתהיה בעל־פה במהלך הדיון עצמו, או בכתב – ובלבד שהתקיים דיון בעל־פה כדין, ויושב הראש הודיע כי החברים רשאים להצביע בכתב בתוך שבוע ימים לכל היותר מיום הדיון.
דעות המיעוט
בפרוטוקול הדיון יפורטו גם דעות המיעוט במועצה.
זיכרון דברים והחלטות ישיבות המועצה
הצעות שהתקבלו בכל ישיבה יירשמו בידי מזכיר שימנה מנהל המינהל והן יובאו לפני שר החינוך, המנהל הכללי וכל חברי המועצה, לא יאוחר מעשרה ימים לאחר הישיבה.
ביטול
תקנון המועצה לחינוך ממלכתי–דתי, התשי״ג–1953 – בטל.


כ״ד בחשוון התשע״ד (28 באוקטובר 2013)
  • שי פירון
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.