תולדות תנאים ואמוראים/א/רב אידי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושרב אידי[עריכה]

הוא היה אבי ר' יעקב בר אידי הנודע כמבואר חגיגה ה:, רב אידי אבוה (ובע"י בנו והוא ט"ס) דר' יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב והוה קרי ליה רבנן "בר בי רב דחד יומא" (ופרש"י שהיה מהלך ג' חדשים מביתו לבית המדרש וכו', ולפי פשוטו שהיה הולך לסחור ג' חדשים לבקש פרנסתו ולא היה אפשר לו לבוא לבית המדרש אלא יום אחד כפירש המראש"א) חלש דעתיה - א"ל ר' יוחנן במטו מינך לא תעניש רבנן, וקרוב מאוד לומר שמה שאמר ר' יוחנן לר' אמי ור' אסי ביבמות צו: מ"מ אי אתם יודעין לפייס "כבן אידי חברינו" הכונה על רב אידי ולא על ר' יעקב בנו שהיה תלמידו דר"י.

ורב אידי זכה עוד לקבל מר' חנינא כעירובין נז: אמר רבה אמר רב אידי א"ר חנינא, ובעירובין ס: אמר רב אידי אריב"ל ורב אידי אמר עליו אין אלו אלא דברי נביאות, ובשבת מט: איתיביה ההוא מרבנן בר יומיה לרבא ופי' בערוך שהוא רב אידי וקשה מאוד להבין דבריו כי ר' אידי זה היה הרבה קודם רבא.