תולדות תנאים ואמוראים/א/רב אחא בר אדא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושרב אחא בר אדא[עריכה]

הוא זכה עוד לקבל מרב כעדות בנו רב פפא ברכות כט: שאמר מאבא מרי שמיע לי ואבא מרי מרב, וכן אמר משמיה דרב כחולין טו:.

אבל עיקר קבלותיו היה מרב המנונא הלכות רב, וזה שאמרו קידושין סה. אמר רב אחא בר אדא אמר רב ואמרי לה אמר רב המנונא אמר רב, וכן הוא סוכה כא:, ובע"ז יט: נשתבש לרב אחא בר אבא וצ"ל בר אדא, וכן הוא בעירובין עז: שקיבל מרב המנונא הלכות רב, וכן מצינו שאמר משמיה דרב יהודה כסנהדרין צ:.

וכפי הנראה עלה לא"י לזמן קצר וזה שאמרו קידושין ל. כי אתא רב אחא בר אדא אמר, במערבא פסקי וכו', ובנדרים לח. חסר תיבת כי אתא, ושם קיבל מר' יצחק כשבת יז: ומעולא כב"מ קיז:.

והאריך ימים עד שהיו ידיו מרתתין כב"ב קסז. שיצא שטר שהיה חתוך עליו רב אחא בר אדא ורבא, וכשבא השטר לפני רבא אמר אמת שזה הוא חתימת ידי אבל מעולם לא חתמתי עם רב אחא ב"א והודה בעל השטר שזייף חתימתם, ושאלו רבא איך היה יכול לזייף חתימת רב אחא ב"א שידיו מרתתין. ובסוכה כו. התירו רבא לישן חוץ לסוכה מפני שהיה מצטער, ואע"פ שרבא היה צעיר הרבה ממנו אך יען שרבא אז גדול הדור לכן שאלו.

ונזכר חגיגה יט:, אבל מה שמצינו ב"מ ח. שאמר לרב אשי דיוקא דרמי בר חמא מהיכי, הוא ט"ס וצ"ל רב אחא בר אויא כגרסת דק"ס, והשבוש בא שמן הוי"ו והיו"ד נעשה דלי"ת שנמחקה קוצו של יו"ד, ומצינו רב פפא בריה דרב אחא בר אדא עירובין כא:.