תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אבדימי דמן חיפה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אבדימי דמן חיפה[עריכה]

ובירושלמי ר' אבדומא דחיפה.

היה גדול הדור בא"י בדור השני והשלישי, וקיבל מלוי בר סיסי כברכות פ"ב ה"ד, שאמר בשמו שצריך להתיז למען תזכרו, וכן קיבל מרשב"ל כתרומות פ"ג ה"ג, כלאים פ"ד ה"ב, עירובין פ"א ה"ט, סוכה רפ"א, וכפי הנראה נקרא דמן חיפה יען שהיה בעיר חיפה הריש כדמצינו עירובין רפ"ב שהורה בחיפה להותיר פסי ביראות.

והתרועע עם כל גדולי תלמידי ר' יוחנן כדמצינו שחולק עם ר"י נפחא, כמגילה כט. (ושם איתא רב דימי דמן חיפה אבל כברכיות רפ"ד ותענית רפ"ד איתא ר' אבדימי) ור' אבין אמר כוותיה מסתברא. וישב ביחד עם ר' יצחק בר נחמן כנדה פ"ב ה"ז.

האומרים בשמו מצינו ר' אבא בר זמינא כברכות פ"ד ה"א, מגילה פ"ג ה"ה, תענית פ"ד ה"א.

ר' אבהו בשמו כקידושין לג: אמר [ר'] חזקיה אמר לי ר' חנינא בריה דר' אבהו א"ר אבהו א"ר אבדימי דמן חיפא, (ובבכורים פ"ג ה"ג חסר תיבת ר' אבהו), ובמו"ק פ"ג ה"ה יב: א"ל ר' יעקב בר אחא לר' אבהו עמך הייתי ושאליניה לר' אבודמיה דמן חיפא וכו'.

ר' ברכיה בשמו כאיכ"ר פא-א.

ר' זירה בשמו כתרומות פ"ג ה"ג, עירובין פ"א ה"ט.

ר' חנינא בריה דר' אבהו בשמו בכורים פ"ג ה"ג ועיין קידושין לג:.

ר' ישמעאל ב"נ או ר' שמואל בר נחמני בשמו ויק"ר פי"ח-ב, קה"ר פי"ב-ז.

ר' לוי בשמו ברכות פ"ב ה"י.

ר' סימון ור' פנחס בשמו ברכות רפ"ד.

דבריו בהלכה מצינו מגילה כט:, קידושין לג:, ברכות רפ"ד, שביעית פ"ב ה"ה, עירובין רפ"ב, מו"ק פ"ג ה"ה.

ובאגדה נזכר כמה פעמים במדרשים, ונראה שהוא חיבר ספר אגדה הנוטה לצד נסתרות כדמצינו ב"ב יב: שאמר מיום שחרב ביהמ"ק נטלה נבואה מן הנביאים ונתנה לחכמים, - קודם שיאכל וכו', ובתנחומא יתרו-יד אמר שניתי "במשנתו" שירדו עם הקב"ה לסיני כב' אלפים מרבבות מלאה"ש וכו', וכן ויק"ר פי"ח-א, אמר הקב"ה ראה שאני טהור ומעיוני טהור - ונשמה שנתתי לך טהורה וכו', ובשהש"ר פ"ז פסוק ט' ששה גבים נעשו באותו היום שהשליכו את דניאל לכבשן האש, ובאיכ"ר פ"א-ל אמר אפילו דרכים מבקשין תפקידם, ובמ' תהלים פל"א-ו אמר ש"י עולמות עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק, ובילקוט תהלים רמז תשנא אמר למנצח על עלמות, מעולמים הן הדברים שראינו ואין אנו יודעין מה ראינו.