שולחן ערוך יורה דעה יח א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · יח · א · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

השוחט בסכין בדוקה, ונמצאת פגומה (אפילו מן אהצד) (דעת עצמו)אהרי זה בנבילה. ואפילו נגע בעצם המפרקת, אין תולין שנפגמה בו אחר שחיטה, באלא חיישינן שמא בעור נפגמה, ונמצא ששחט בסכין גפגומה. גואפילו דבעוף.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ה"ז נבלה פירוש ספק נבלה וכמ"ש אלא חיישינן שמא כו' וכ"כ בסוף סעיף י"א וכ"כ הרמב"ם פ"א מה"ש והכל בו והסמ"ג עשין ס"ג דף ק"מ ע"א והסמ"ק סי' קס"ז ושאר פוסקים ולכך כתב המחבר לקמן סי' כ"ח ס"כ דבכה"ג מכסה ללא ברכה ועמ"ש שם.


(ב) אלא חיישינן כו' משום דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת ואינה יוצאה מאיסורא עד שיודע לך במה נשחטה וכיון שנולד בה ספק לא נתברר לך שנשחטה כראוי (כדלקמן ס"ס כ"ה) ש"ס.


(ג) ואפילו בעוף אפילו נגע ג"כ בעצם המפרקת דאיכא תרתי לטיבותא שעורו רך ונגע ג"כ בעצם המפרקת אפ"ה חיישינן שמא בעור איפגם וכ"כ הב"ח.באר היטב

(א) הצד: וכתב בט"ז שאין בכלל זה הרשומים של הסכין שעושין אומנים בשעת עשיית הסכין כיון שרחוק הרבה מן החוד.


(ב) נבלה: ופי' הש"ך דהוי ספק נבלה דחיישינן שמא בעור נפגמה.


(ג) פגומה: והטעם משום דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה.


(ד) בעוף: וכתב בש"ך ואפילו נגע ג"כ בעצם המפרקת דהוי ב' לטיבותא שעורו רך ונגע במפרקת. אפ"ה חיישינן שמא בעור נפגמה והוי ספק נבלה.▲ חזור לראש