שולחן ערוך חושן משפט רלה כד

From ויקיטקסט
Jump to navigation Jump to search


<< · שולחן ערוך חושן משפט · רלה · כד · >>

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה

שולחן ערוך

וכן העבד שקנה או מכר או נתן מתנה או נתנו לו יד האדון על העליונה אם רצה לקיים מעשיו הרי אלו קיימים ואם לא רצו בטלו כל מעשיו ובדברים בלבד הוא שמקיים האדון או מבטל ואינו צריך לקנות ממנו כלום:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

או נתנו לו וכו':    גם בנתנו שייך לומר אינו רוצה דלפעמים יצטרך להוציא ע"ז הוצאה כגון בעבדים שיתחייב בפרנסתן וכמ"ש לקמן סי' רמ"ה:

שמקיים האדון או מבטל:    וא"צ לקנות גם בביטול ה"א שיצטרך לקנות וכמ"ש לקמן בטור ובדברי המחבר סימן רמ"ג ולקמן סימן קפ"ט דלוקח או מקבל מתנה שכבר זכה בדבר הלקוח או הניתן אף שרוצין לחזור בהן ולומר יהיה של המוכר או של הנותן כבראשונה אין בחזרתן חזר' עד שיחזור ויקנהו להמוכר או להלוקח בקנין עפ"ר:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש