שולחן ערוך חושן משפט רלה ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · רלה · ט · >>

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה

שולחן ערוך

במה דברים אמורים בקרקע שלו שקנאו או ניתן לו במתנת בריא אבל קרקע שירש מאבותיו או משאר מורישיו או שניתן לו במתנת שכ"מ אין ממכרו ממכר עד שיהיה בן כ' שנה שלימות ויביא שתי שערות אבל קודם עשרים שנה שלימות אף ע"פ שהביא שתי שערות ויודע בטיב משא ומתן לא שמא ימכור בזול מפני שדעתו נוטה אחר המעות ועדיין לא נתיישבה דעתו בדרכי העולם וכשהוא בן עשרים שנה שלימות והביא שתי שערות מוכר בין במטלטלים בין בקרקעות בין שלו בין של אביו ואפי' אינו יודע בטיב משא ומתן (ודלא כיש חולקין בזה):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שקרקע שלו שקנאה:    פי' שקנאה כשהיה קטן ע"י אפוטרופוס שלו או שקנאוהו בעצמו שיכול לקנות כמ"ש בס"ז שמקרי זכות וזכין לו שלא בפניו:

או שניתן לו במתנת שכ"מ:    דג"כ דין ירושה יש לו דבא לו מאיליו בלא מעות ובלא טירחא דניח נפשו:

בן עשרים שנה שלימות:    פי' ולא אמרינן בזה מקצת שנה ככולו דע"ז אמרו בגמרא דעד שנת כ' כלפני ך':

נוטה אחר מעות:    משא"כ בקרקע שקנה דהרי ראינו דניחא ליה בקרקע טפי מהמעות וגם במתנה דטרח קמיה נותן עד שמחמת טרחתו נתן או שהקטן ג"כ יהיב ליה מידי מקדמת דנא בכה"ג אנו רואים שאוהב הקרקע ולא מוזל לגבי לוקח וכמ"ש לעיל:

ודלא כיש חולקין:    פי' דס"ל דאפי' אם הוא בן עשרים בעינן ג"כ שיהיה חריף כמ"ש נ"י בשם הריטב"א והרא"ה ע"ש ופסק מור"ם כדעה מיצעי לא כמחמירין הללו ולא כמקילין טפי וס"ל דבמכירה בן י"ג שנים והוא חריף מוכר אפי' בנכסי אביו ובנכסים שקנה יכול למכור כשהוא בן י"ג והביא שערות אפי' אינו חריף רק שאינו שוטה וכמ"ש הטור בשם הרא"ש ובדרישה כתבתי דעתן וטעמן ע"פ הגמ' ע"ש:

ש"ך - שפתי כהן

(ה) בד"א כו' עיין בתשובת ר"ש כהן השייכים לס"ב סי' כ"ז ובתשובת רשד"ם סימן רל"ו וסימן רמ"ג וסימן שמ"א:באר היטב

(יב) שלו:    ע' בתשו' רש"ך השייכים לס"ב סי' כ"ז ובתשו' רשד"ם סי' רל"ז ורמ"ג ושמ"א.


(יג) שכ"מ:    דג"כ דין ירושה יש לו דבא מאליו בלא מעות ובלא טרחא דנייח נפש. סמ"ע.


(יד) שלימות:    פי' ולא אמרינן בזה מקצת שנה ככולה דע"ז אמרו בש"ס דעד שנת עשרים כלפני כ'. שם.


(טו) חולקין:    פי' דס"ל דאפילו אם הוא בן עשרים בעינן ג"כ שיהי' חריף כמ"ש נ"י בשם הריטב"א והרא"ה ע"ש. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש