שולחן ערוך חושן משפט פח יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · פח · יד · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

תבעו כור חטים וקודם שישלים דבריו לומר וגם כור שעורים מיהר הנתבע ואמר אין לך בידי אלא כור שעורים ואמר התובע גם שעורים היה רצוני לשאול ממך אם כמערים שמיהר להשיב קודם שיגמור זה טענתו חייב דחשבי' ליה כאילו תבעו כבר שניהם ואם עשה כן לפי תומו פטור משבועת התורה (ומהתשלומין) אפי' אם מיד תוך כדי דבור אחר הודאתו אמר גם אני היה רצוני לבקש ממך השעורים אבל אם לאחר שהודה לו בשעורים אמר התובע ודאי כדברך כך הוא שיש לי בידך שעורים אבל איני שואלם עתה חייב לשלם לו דמי שעורים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

פטור משבועת התורה ומהתשלומין אפי' כו' כצ"ל וכן הוא בטור:

ש"ך - שפתי כהן

(כח) פטור משבועה ומתשלומין אפי' כו'. כצ"ל וכן הוא בטור עכ"ל סמ"ע ס"ק כ"ט ובספר מעד"מ פרק שבועת הדיינים כתב ז"ל ובעל הש"ע השמיט מלהעתיק ומתשלומין וראיתי למהרו"ך שהגיה בש"ע ומתשלומין ותמהני מאד שעל הראשונים שנכתב בטור אנו בושין ואין יודעים להשיב והוא הוסיף כן בש"ע וצ"ע עכ"ל וכן כתב הב"ח דהמחבר השמיט בכונה תיבת תשלומין ואין דבריהם נכונים דפשיט' דצריך להוסיף כן בדברי המחבר שהרי כתב בסיפ' אבל אם לאחר שהודה כו' חייב לשלם לו דמי שעורי' משמע דבריש' פטור אף מדמי שעורים וכן הוא בעיר שושן להדיא גם מה שהאריך הב"ח וכתב דבריש' מיירי כשהנתבע אינו עומד בהודאתו ומשיב עתה משטה אני בך גם על השעורים ומה שכתב אח"כ אבל אם לאחר שהודה כו' חייב לשלם לו דמי שעורים מיירי כשהנתבע מחזיק בהודאתו של שעורי' לא נהירא כלל מכמה טעמים ואין להאריך אלא נראה לי דכאן מיירי הטור שלא טענו שעה ידועה דאי טענו שעה ידועה פטור משעורים בכל ענין אף שיאמר התובע אח"כ ודאי כדבריך כן הוא כו' אבל איני שואלם עתה כו' וכדמוכח בהרא"ש פרק המניח והטור לעיל סעיף י"ב והלכך מהני כשאומר ודאי כדבריך כן הוא כו' אבל מ"מ [לא] מהני כשאומר מיד אחר כדי דבור גם אני הי' רצוני לבקש ממך עתה השעורים אלא שקדמת והודית לי קודם שסיימתי דברי דאנן סהדי דשקורי משקר שהרי זה לא מיהר להשיב וא"כ הי' לו שהות לדבר והי' לו לתבעו ג"כ על השעורים כיון שעלה בדעתו לתבעו עתה ג"כ על השעורים אלא ודאי מדשתק ולא תבעו על השעורים הרי כאלו הודה לו שאינו ח"ל שעורים כן נ"ל לדעת הטור:

(ובס' גי"ת שער ז' ח"ב דף נ"ט ע"א הניח ג"כ דברי הטור בצ"ע ולפעד"נ דלק"מ וכמ"ש):

מיהו כל זה לסברתם דסברי הטעם דפטור משעורים משום דה"ל כאלו הודה התובע שאינו ח"ל שעורים אבל לפי מ"ש לעיל סי"ב דהעיקר כהרמ"ה דלא שייכ' כאן הודאה אלא טעמ' הוא משום השטאה אם כן אין חילוק ומשום שלא תבעו מתחילה בשעורים לא פטרינן ליה לנתבע אם עומד הנתבע בהודאתו ואומר שחייב לו שעורים ובשום טענה שיאמר התובע שלא תבעו השעורי' סגי דלא מפקינן ממון ברור שחייב הנתבע אם לא במחילה גמורה ולא בסבר' קלושה כזו אבל אם טען הנתבע משטה הייתי בך אע"פ שאומר התובע ודאי כדבריך כן הוא כו' אבל איני שואלם עתה כו' פטור הנתבע אף מדמי שעורים ונראה שגם דעת הסמ"ג והגהת מיי' יכול להיות כן ומ"ש בתחלה פטור אף מתשלומין היינו שהב"ד אומרים לו בסתם פטור הוא לגמרי שהרי זה לא תבעו בשעורים אבל אם אח"כ תובעו בשעורי' ואמר שמה שלא תבעו בשעורים הוא מפני שלא רצה לתבעו עתה חייב לשלם לו שעורים כשעומד הנתבע בהודאתו אבל אה"נ שיכול לטעון אח"כ משטה אני בך וכן נ"ל עיקר:

(כט) חייב לשלם לו דמי שעורים. ומיהו פטור מש"ד וק"ל:


ט"ז

באר היטב

(יח) ומהתשלומין:    כצ"ל וכן הוא בטור עכ"ל סמ"ע וגם הש"ך הסכים להגי' כך ודלא כס' מעד"מ והב"ח כו' ע"ש שסיים הש"ך וכת' ז"ל מיהו כל זה לסברתם דסברי הטעם דפטור משעורים משום דה"ל כאלו הוד' התובע שאינו ח"ל שעורים אבל למ"ש לעיל דהעיקר כהרמ"ה דטעמ' הוא משום השטא' א"כ אין חילוק כו' ובשום טענ' שיאמר התובע שלא תבעו השעורים סגי דלא מפקינן ממון ברור שחייב הנתבע אם לא במחיל' גמור' ולא בסברא קלושה כזו אבל אם טוען הנתבע משטה הייתי בך אע"פ שאומר התובע ודאי כדברך כו' פטור הנתבע אף מדמי שעורים כו' וכן נ"ל עיקר עכ"ל (וע' מ"ש הט"ז בזה).

(יט) כדברך:    (ז"ל הט"ז נרא' דזהו דוקא בהך שהוד' בשעורים תכ"ד יכול לומר ודאי כדברך כו' ור"ל מ"ה אמרתי תחל' יש לי כור חטים בידך והי' דעתי לומר אח"כ זה אני מבקש עתה אבל יש לי עוד שעורים שאיני תובעך עכשיו ואתה מהרת להשיב קודם סיום דברי אבל אם כבר סיים דבריו ואחר כ"ד הוד' לו בשעורים וזה השיב ודאי כדבריך כו' לא מהני דאמאי לא זכר תחל' השעורים דאלת"ה ה"ל לכתוב האי אבל אם אחר שהוד' כו' לעיל סי"ב כנלע"ד עכ"ל) ואינו מוכרח כ"כ גם מדברי הש"ך לא משמע כן וצ"ע.

(כ) לשלם:    ומיהו פטור מש"ד וק"ל. ש"ך.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש