שולחן ערוך חושן משפט עב כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · עב · כח · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

מלוה אומר סלע הלויתיך עליו וג' דינרים הי' שוה ויש לי אצלך דינר ולוה אומר מכרתי לך בשלשה דינרים ולא נתת לי המעות ותובע אותו בהם שניהם נשבעים שבועת היסת זה נשבע שמשכון הוא בידו וזה נשבע שמכרו לו ואם רצו להפך שבועתם זע"ז הופכים ואם הם חולקים על ההפך זה אומר אני מהפכה וזה אומד אני מהפכ' עומד הדבר עד [שיתרצהאחד מהן] ואם לא נתרצו שניהם נשבעים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

וזה נשבע שמכרו לו:    בב"ת סיים וכתב ע"ז ז"ל ואע"פ שא' מהן יבא לידי שבועת שוא הלכתא כת"ק דבן ננס דאמר שניהן נשבעין ונוטלין מבעה"ב ועפ"ר שכתבתי טעם למה תקנו שישבעו באופן זה שהשבועות סותרין זא"ז ולא תקנו שישבעו כמו בשנים אוחזין בטלית דלקמן בסימן קל"ח:

ואם רצו להפך שבועתם:    פי' זה רוצה לישבע גם היפוך שבועת השני והשני מסכים שישבע ויטול ופי' דהיפוך שבועה דכאן נ"ל דהוא כפי היפוך שבועה דעלמא והיינו שהשבועה שמוטל עליו לישבע ליפטר רוצה להפכו על שכנגדו שישבע ויטול ופי' דין זה הכי דראובן אומר לשמעון עליך מוטל לישבע שמכור' בידי הוא וליפטר השבע עוד היפך השבועה המוטל עלי והיינו שאינה ממושכנת בידי ואתן לך ג' דנרים כתביעתך. או ששמעון אומר לראובן השבע שבועתך שמשכונא בידך הוא והשבע ג"כ היפך שבועתי שאינה מכור' לך מידי הוא ואתן לך ד' דינרים בעד המשכון כתביעתך ועושין כן מפני חשש ערמה שיערי' בשבועה א' ואם הם חלוקין על היפך היינו שאין שום א' ירצה לישבע ב' שבועות הנ"ל מסיק וקאמר דאם לא נתרצו שניהן נשבעין דכיון דאין שוה א' רוצה לישבע ב' שבועו' וליטול ישבע כל א' שבועתו הנ"ל ולפטור כנ"ל פירושו ופירושים אחרים היו ג"כ לפני ולא עלו לפני ישר ודו"ק:

ש"ך - שפתי כהן

(קכג) זה נשבע שמשכון הוא בידו וזה נשבע שמכרו כו' אבל אין המלו' נשבע שהמשכון הוא בידו בסלע וחייב לו דינר שהרי לא יהיב ליה דינר וכן הלוה אינו נשבע שמכר' לו בג' דינרים וחייב לו ג' דינרים שהרי לא יהיב ליה ג' דינרים אלא כל אחד נשבע לפטור את עצמו זה נשבע דמשכונו הוא בידו וזה נשבע שמכרה לו (וכדלקמן סי' קל"ח) כ"כ הב"ח ועיין בספר גדולי תרומה דף רע"ו ע"ד:


(קכד) ואם רצו להפך שבועתן כו'. פי' הסמ"ע דהיינו שהשבועה שמוטל עליו לישבע וליפטר רוצה להפכו על שכנגדו שישבע ויטול ופי' דין זה הכי דראובן אומר לשמעון עליך מוטל לישבע שמכורה בידי וליפטר השבע עוד היפוך השבוע' המוטלת עלי והיינו שאינה ממושכנת בידי ואתן לך ג' דינרים כתביעתך או ששמעון אומר לראובן השבע שבועתך שמשכונ' בידך הוא והשבע ג"כ היפוך שבועתי שאינה מכורה לך מידי הוא ואתן לך ד' דינרים בעד המשכון כתביעתך ועושין כך מפני חשש ערמה שיערים בשבועה אחד עכ"ל ואין נלפע"ד דהא פשיטא דכשישבע צריך לברר שבועתו באופן שלא יהיה חשש ערמה אלא נלפע"ד דה"פ דראובן אומר עלי מוטל גם כן לישבע שמשכון הוא בידי אין אני רוצה לישבע רק אני מהפך שאתה לבדך תשבע שמכרת לי ואתן לך ג' דינרים וכן שמעון אומר השבע אתה לבדך שמשכון הוא בידך בסלע ולא אני ואתן לך דינר וכן ראיתי בב"ח שפירש כדברי ע"ש:באר היטב

(עח) להפך:    פירש הסמ"ע דהיינו שראובן אומר לשמעון עליך מוטל לישבע שמכור' בידי וליפטר השבע עוד שבועתי בהיפך שאינה ממושכנת בידי ואתן לך ג' דינרין או ששמעון אומר לראובן השבע כו' ועושין כן מפני חשש ערמה שיערים בשבוע' אחת והש"ך כתב דה"פ דראובן אומר עלי מוטל לישבע שמשכון הוא בידי איני רוצ' לישבע רק אני מהפך שאתה לבדך תשבע שמכרת לי ואתן לך ג' דנרין וכן שמעון אומר השבע אתה לבדך שמשכון הוא בידך בסלע ואתן לך דינר וכן ראיתי בב"ח שפירש כדברי ע"ש עכ"ל (גם הט"ז פי' כעין זה ע"ש).קצות החושן

▲ חזור לראש