שולחן ערוך חושן משפט עב כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · עב · כד · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

ראובן שלוה משמעון שבעה דינרים על המשכון ואח"כ אמר לו פרעתיך פעם אחד שני דינרים ופעם שנית שני דינרים ופעם שלישית דינר והשיב שמעון איני זוכר אלא מהדינר לבד הדין עם ראובן מפני שגוף המשכון שלו ונמצא כשהוא תובע משכונו שמעון משיבו איני יודע אם יש לי עליו שום דבר מספק וכיון שכן אין שמעון יכול לתבוע מספק בנכסי ראובן. (ועיין לעיל סי' זה סעיף י"ד):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ופעם שלישית דינר כו':    פירוש ומודה שנשאר ח"ל ב' דינרי' אפ"ה נפטר ראובן אפי' בלא היסת דאין אדם מביא לחבירו אפי' לשבועת היסת בטענת ספק כמ"ש בסי' ע"ה ופ"ז:

איני זוכר אלא מהדינר:    אינו ר"ל והשאר אתה חייב לי ודאי דא"כ אכתי הוי שמעון נאמן לישבע עליו בכדי דמיו אלא רצה לומר דינר אני יודע בודאי ובמותר אני מסופק וכמ"ש מור"ם בהג"ה בסי"ד ז"ל והמלוה אומר פרעתני ואיני יודע כמה ואף על גב דקי"ל כל היכא דההלוא' ודאי והפרעון ספק צריך לשלם לו היינו כשהלוה הוא מסופק אבל כאן הלוה טוען ברי פרעתיך ה':

שמעון משיבו איני יודע כו':    מספק רצה לומר מהספק שאמר איני זוכר כו' ה"ל כאלו השיבו ואמר לו איני יודע אם יש לי עליו שום דבר:

ש"ך - שפתי כהן

(קיא) איני זוכר אלא מהדינר לבד והשאר ספק אצלי ולכך ראובן פטור אפילו מהיסת ואין עליו אלא חרם סתם וכמ"ש לעיל סי"ד:


(קיב) וע"ל סי' זה סעיף י"ד. ע"ש דמסיק וכתב דאם עד א' מעיד שלא כדברי הלוה נשבע הלוה נגד העד כו' וה"ה בדין זה עכ"ל סמ"ע ובאמת היינו ממש דין זה:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש