שולחן ערוך אבן העזר קלז א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אבן העזר · קלז · א · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

אמר לה: הרי את מתרת לכל אדם, חוץ מפלוני, או אלא לפלוני, אינו גט. כיצד יעשה, יטלנו ממנה ויחזר ויתננו ויאמר: הרי את מתרת לכל אדם. אבל אם אמר: על מנת, הרי הוא כשאר תנאי הגט, בין אמר לה: על מנת שלא תנשא לו, או על מנת שלא תבעלי לו, או על מנת שלא תהיי לו.

ויש מחמירין אפלו באומר על מנת (הר"ן בשם י"א והרשב"א בשם הרמב"ן), ויש להחמיר לכתחלה. ואם חושדה מאדם, יאמר לבית דין והם ימחו בידם שלא ישאו זה את זה (מרדכי ריש המגרש):

מפרשים

בית שמואל

(א) אינו גט:    בירושלמי איתא אינו גט אפי' לפוסלה לכהונה אינו פוסל וכ"פ ר"ח ובח"ר הניח בצ"ע מיהו נראה סוגיא שלנו עיקר דתניא כיצד יעשה יטלנו ממנה ויתן לה מבואר הטעם מפני שנפסלה לכהונה בנתינ' הראשונה מ"ה צריך ליטול ממנה וכ"כ הרי"ף והרמב"ם והרא"ש ושאר פוסקים ש"מ דס"ל דנתינה הראשונה מהני לפוסל' לכהונה:

(ב) יאמר ה"א מותרת:    הרמב"ם פי"ח דין י"ז כתב או יאמר ה"ז גיטך אלא הר"ן כתב באמר ה"ז גיטך מסתמא אינו מבטל דבריו הראשונים מה שאמרו חוץ לפלוני ולכן צריך שיאמר בפי' ה"א מותרת ועיין סוף סימן ל"ח אם אמר ה"א מקודשת חוץ לפלוני הוי ספק קידושין א"ל מ"ש מגט דבטל לגמרי משום בגט בעינן כריתות וליכא משא"כ בקדושין אפי' קנין כל דהוא מהני:

(ג) ויש מחמירי' וכו':    כ"כ הרמב"ן והר"ן ורי"ו וצריך ישוב לפ"ז מה הקשה שם לר"ע אי חוץ ליתוב חוץ ואי ע"מ ליתוב ע"מ דלמא ר"ע ס"ל דפליגו בע"מ ובחוץ:

ט"ז

באר היטב

(א) אינו גט:    מיהו מהני לפוסלה מכהונה ב"ש.

(ב) ע"מ:    עיין ב"ש שהקשה דילמא ר"ע ס"ל דפליגי בע"מ ובחוץ ע"ש. ועיין בחידושי הלכות של הגאון מהור"ר מאיר שיף ודו"ק.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש