שו"ת צפנת פענח ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

יום ד' עשי"ת תרס"ג.

[להרב ר' יהודה ליב גרוברט]


קיבלתי מכ' היום, ע"ד התרנגולים [שצווארם אדום וחלק בלי נוצות] אי זה הוי שינוי לומר שהוא מין אחר.

הנה עי' רש"י בכורות ג' ד"ה לא מוכח דשינוי צמר הוי שינוי גבי נדמה ותוס' שם ז' ד"ה זה משמע ג"כ, ועיין חולין קל"ו אם מה שיש שינוי בצמר לא מקרי שינוי שיהיה ב' מינים, וב"ק נ"ה דזוטר קועי' וכו' ל"ה ב' מינים. ובירושלמי פסחים פ"ט דמבואר שם דשה חלק בלי גיזה לא אכפת לן לפסול לקרבן,

  • אך העיקר כך דהיכי דעי"ז הוא דומה למין אחר הוי נדמה,


ולעניין טמאים אם הוי עופות טמאים בדומה לזה בנוצות שפיר יש חשש, אבל שזה יהיה שינוי לא. עיי' בכורות ו', גבי חמור שילד מין סוס אימא חמור אדום ע"ש בזה ושם י"ז צמרו קשה, ע"כ דזה ל"ה שינוי, דלימא שהוא מין אחר.

ועיין חולין ס"ב גבי תסיל דכיוון שהוא ג"כ מוצץ אף דאח"כ מקיאה ויונה אינה מקיאה, ל"ה שינוי ורק גבי מדברי וישובי דאם אין בהם שינוי הוי חד מינא ואם יש בהם שינוי הוי תרי מיני, וכמו הך דב"ק נ"ה.

ועי' ברמב"ם פ"ט מהל' כלאיים ה אבל לעשות עיי"ז שיהי' ב' מינים לא, עי' בירושלמי מגילה פ"א דממעט מן ציפור כל כנף פרט למרוט אבל בלי קרא הוי בכלל ציפור ודוחק דמייר שנמרט אח"כ.


לכן כיוון שהוא ג"כ מין ישובי ק משום שינוי הנוצות אין שום חשש בזה, ומחמת הטרדה אקצר.

ועי' ירושלמי נדה פ"ג דהוי מחלוקת ר"ש ורבנן אם צפורניו דומים לאמו הוי מין אדם ע"כ כיוון דינו בגופו עי' נדה נ"ה.

יוסף ראזין.