רשב"ם על דברים כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(ה). טנאך: שיהא מלא פירות:
ומשארתך: הוא כלי שנותנין בו את הבצק:

(ח). באסמיך: באוצרותיך, שיהו מלאים דגן תירוש ויצהר כדכתיב וימלאו אסמיך שבע:

(י). נקרא עליך: שימלא משאלותיך בהראותו כי אתם עמו:

(כ). המהומה: על ידי קולות וברד, כמו וירעם ה' בקול גדול על פלשתים ויהמם:
המגערת: הנני גוער לכם את הזרע וארותי את ברכותיכם:

(כב). בשחפת וגו': מיני חלאים הם קדחת ודלקת וחרחור מיני חמימות הם:

(כג). והיו שמיך אשר על ראשך נחשת: שלא ירד מטר מן השמים אלא יתן את מטר ארצך אבק ועפר, כלומר מגובהי ההרים שהן יבשים מאין מטר ירד אבק ועפר שינקרו עיניכם ומתוך כך יתנך ה' נגף שלא תוכל לראות ותברח מפני אויביך:

(כד). מטר ארצך: לשון ירידה כמו המטיר על סדום ועמורה גפרית ואש, ימטר על רשעים פחים אש וגפרית:

(כו). ואין מחריד: אין מבריח העופות מעל הנבלות כי אין קוברין:

(לז). ולשנינה: דיבור כמו ושננתם:

(מ). ישל: מן ונשל גוים וכן ימל קצירו מן ונמלתם, וכן אחריתו כנחש ישך מן נשך הנחש לשון ייפעל:

(מו). לאות: שהמקלל מקלל לשונאו להיות כמוהו וגם יש לומר שלא עבדתם להקב"ה:

(נו). תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה: הגדולים מתת להם מכל מה שתאכל וגם בשליתה ובבניה אשר תלד בסתר שלא יוודע לפי שתאכלם בחסר כל גם מאלה תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה מתת להם:

(נז). ובשליתה: שליא ממש כמו שמצינו בתלמוד לפי הפשט:

(נט). ונאמנים: ארוכים ומקויימים כמו לדור ודור אמונתך ותקעתיו יתד במקום נאמן:

(סה). לב רגז: דחיל:

(סז). מי יתן ערב: לפי הפשט ערב העתיד לבא שכן דרך החולים:

(סט). בחורב: תוכחות שבפרשת אם בחקותי, שכתוב בסופן ביד משה בהר סיני בהר חורב: