לדלג לתוכן

רש"י על תהלים קי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נאם ה' לאדני" - רבותינו דרשוהו באברהם אבינו ואני אפרשנו כדבריהם נאם ה' לאברהם שקראוהו העולם אדוני שמעני אדוני (בראשית כ"ג)

"שב לימיני" - התעכב לתשועתי והתחולל לה' אין ישיבה אלא עכבה וכן הוא אומר ותשבו בקדש (דברים א)

"לימיני" - לתשועת ימיני

"עד אשית אויביך" - אמרפל וחביריו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשבע ה' ולא ינחם" - לפי שהיה נתירא שלא יענש על האוכלסין שהרג נאמר לו (שם ט"ו) אל תירא אברם וגו' לא ינחם על הטובה אשר דבר עליך

"אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק" - ממך תצא הכהונה ומלכות להיות בניך יורשין את שם אבי אביך הכהונה והמלכות שנתנו לו

"דברתי מלכי צדק" - יו"ד יתירה כמו רבתי עם (איכה א) על דברת מלכי צדק על פקודת מלכי צדק

"אתה כהן" - יש במשמע כהן כהונה ושררה כמו (שמואל ב מ) ובני דוד כהנים היו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדני" - אשר היה על ימינך במלחמה "מחץ ביום אפו מלכים" - את ארבעה מלכים הוא ידין בגוים מלא גויות זו היא בשורת ברית בין הבתרים שנאמר לו על מצרים וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי (בראשית ט"ו)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלא גויות" - אסיפת פגרים מלא לשון אסיפה כמו קראו אחריך מלא (ירמיהו יב, ו) אשר יקרא עליו מלא רועים (ישעיהו לא, ד) והיכן דן מלא גויות את מצרים על שפת הים (שמות, טו) "מחץ ראש על ארץ רבה" - זו היא דוגמת נבואת (חבקוק, ג) מחצת ראש מבית רשע ראש פרעה שהיה ראש ושר על ארץ גדולה וחשובה על כל הארצות כמו שנאמר (תהלים, קה) מושל עמים ויפתחהו שהיו כל האומות תחת ממשלת מצרים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מנחל בדרך ישתה וגו'" - מנילוס הנהר בדרך הליכתו היתה ארצו שותה ולא היתה צריכה למי גשמים על כן היה מרים ראש ומתפאר (יחזקאל כ"ט) לי יאורי ואני עשיתני ענין אחר יש לפרש המזמור הזה בדוד

"נאם ה' לאדני" - על עסקי אדוני שאול כשהייתי נרדף מפניו

"לאדני" - על אדוני כמו ואמר פרעה לבני ישראל (שמות יד) וישאלו אנשי המקום לאשתו (בראשית כ"ו)

"שב לימיני" - התעכב והמתן לישועתי

"מטה עזך ישלח ה' מציון" - מעשים טובים המצויינין בידך ד"א עוד תמלוך בציון ושם ישולח לך מטה עז ואז תרדה בקרב אויביך

"עמך נדבות ביום חילך" - עם ישראל יתנדבו לעזרתך ביום שתעשה חיל כמו שמפורש (בדברי הימים א י"ב) שהיו נקבצים עליו מכל שבט ושבט בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה וגומר ומן הגדי נבדלו אל דוד וגומר (שם)

"בהדרי קודש מרחם משחר" - בשביל הדרת קדושה שהיה בך מנעוריך

"לך טל ילדותך" - ילדות טובה ופרק נאה שהיה בך תהיה לך כטל שהוא נעים יערב ותעשה לך פירות להצליחך

"נשבע ה' וגו'" - שהמלכות תהא שלך עולמית

"אתה כהן לעולם" - ואיזו מן הכהונות כהונה שהיא למעלה מכהונת מלכי צדק וזהו המלכות שהיא למעלה מכהונה גדולה בשלשים מעלות

"על דברתי מלכי צדק" - למעלה מכהונת מלכי צדק שהיה כהן לאל עליון וא"ת אף הוא מלך היה מלוכת מלכי צדק אינה מלוכה חשובה כנגד ישראל

"אדני" - יהיה תמיד על ימינך להושיעך

"אשר מחץ ביום אפו מלכים" - שנלחמו עם אברהם ועם יהושוע ועם ברק

"ידין בגוים מלא גויות" - ועוד בימי יחזקיהו בנך ידין באוכלסי סנחריב קבוץ פגרים מתים וימחץ בסנחריב שהוא ראשה של נינוה ואשור שהיא ארץ רבה אשר מנחל בדרך היה שותה שנתפאר ששתו אוכלסיו מימי הירדן שנאמר (ישעיהו ל"ז) אני קרתי ושתיתי מים ואחריב וגו'

"על כן ירים ראש" - היה משתבח ומתפאר בגודלו