רש"י על תהלים עד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יעשן אפך" - כל הכועס נחיריו מוציאין עשן

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קנית קדם" - לפני בריית עולם שנאמר (לקמן צ') מעון אתה היית לנו בטרם הרים יולדו "זה שכנת בו" - תקון לשון הוא כמו (ישעיהו מ"ב) זו חטאנו לו והוא כמו אשר שכנת בו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרימה פעמיך למשואות נצח" - הגבה פעימות ובהלות שלך שיהו לאויביך למשואות נצח על כל אשר הרע האויב בבית המקדש כן חברו מנחם עם ותפעם רוחו למשואות לשון חורבן כמו שאיה (שם ו') תשאה שממה (סא"א)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מועדך" - הוא בית המקדש אשר נאמר בו ונועדתי לך שם "שמו אותותם" - כשגברה ידם להחריבו אז שמו להם את אותות קסמיהם שהם אותות אמת ומה הם הקסמים קלקל בחצים שאל בתרפים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות" - יודע האויב כשהיה מכה בשערי פתחי המקדש שהוא כמביא מכותיו למעלה ברקיע ומנין היה יודע שהרי היה רואה שהיה העץ מסבך ואוחז את הקרדומות ובולען כמו שאמרו רבותינו כולהו בלעתינהו חד תרעא דירושלים בסבך עץ קרדומות לשון נאחז בסבך (בראשית כ"ב) העץ סובך אותם והם נסבכין בו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה" - אע"פ שהיה רואה שלפני הקב"ה קשה לא נמנע מלהלום כל פתחיה וכל שעריה יחד

"בכשיל וכילפות" - כלי משחית של נגרים הם ובקרדומות באו לה תרגום יונתן בכשיליא כילפות לשון ערבי הוא כך פירש דונש והוא מכלי הנגרים

"יהלומון" - האויבים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמרו בלבם נינם יחד" - נינם מושליהם וכן (לעיל ע"ב) ינון שמו ואחריתו יהיה מנון (משלי כ"ט) כל מושליהם מחשבה א' להם הראשונים כאחרונים להזדווג לפטרונם של ישראל תחלה ואח"כ יזדווגו להם ותדע שהרי שרפו כל מועדי אל שהיו בארץ כל בתי וועד שלו פלשתים החריבו שילה נבוכדנאצר החריב בית ראשון ואחרים החריבו בית שני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אותותינו" - שהבטחתנו ביד נביאך אין אנו רואים אותם בימים רבים שאנו בגולה נתנבא אסף על ימי הגלות "עד מה" - עד מתי נהיה בצרה זו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקרב חיקך כלה" - השליכה והוצא אותה מתוך חיקך והלחם באויביך כלה לשון גרש כמו (שמות י"א) כלה גרש יגרש

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלהים מלכי מקדם" - והרי אתה תשועתנו מקדם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראשי תנינים" - הם מצרים שנקראו תנינים שנאמר (יחזקאל כ"ט) התנים הגדול וגו'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראשי לויתן" - פרעה נקרא כן שנאמר (ישעיהו כ"ז) יפקוד ה' בחרבו הקשה על לויתן וגו' "תתננו מאכל לעם לציים" - נתת ממונו לעם ישראל לאוכלו לציים לכתות וצבאות שהוצאת ציים סיעות כמו (במדבר כ"ד) וצים מיד כתים כתרגומו וסיען

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה בקעת" - לישראל מן הצור מעיינות "אתה הובשת" - ירדן שהוא נהר איתן

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך יום" - גאולתם של ישראל

"אף לך לילה" - ועמך היו בצרות הלילה

"אתה הכינות מאור ושמש" - אתה הכינות להם מאור התורה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה הצבת" - להם כל גבולות ארצם בכל טוב "קיץ וחרף אתה יצרתם" - הרי זה דוגמת (ירמיהו ה') שבועות חוקות קציר ישמור לנו לא שנית לנו סדר השנים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכר זאת אויב וגו'" - ואחרי שכל תשועתנו בך זכור זאת אשר האויב חרף אותך בהשמידו אותנו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תתן לחית" - לגדודי האומות כמו (שמואל ב כ"ג) ויאספו פלשתים לחיה

"נפש תורך" - תור שלך וי"ת לשון תורים ובני יונה התור הזה משמת הזכר בן זוגה אינה מזדווגת לאחר אף ישראל לא החליפוך באל אחר אע"פ שרחקת מהם והיו כאלמנה

"חית ענייך" - נפש ענייך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבט לברית" - אשר כרת את אבותינו "נאות חמס" - נוה חמס לשון מדור

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ישוב דך נכלם" - אל ישוב דך מלפניך בתפילתו נכלם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרפתך" - גדופיך כמו זאת אויב חרף