רש"י על תהלים ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שגיון לדוד" - מנחם אמר שגם זה אחד משמות הזמר על שם הכלי וכן פי' על שגיונות ורבותינו פירשו ל' משגה שנתודה ונתפלל על השגיון שאמר שירה על מפלתו של שאול כמו שנאמר וידבר דוד לה' וגו' (שמואל ב כב) אבל ענין המזמור אינו מוכיח על כך ואומר אני שאמרו על עסקי ישבי בנוב (שם כא) שבא עליו על עונשו של שאול כמו שפירשו רבותינו שאמר לו הקב"ה על ידך נטרד דואג האדומי על ידך נהרג שאול ובניו כו' כדאיתא בחלק שגיאות שבקש דוד להקב"ה להמסר ביד שונא ולא יכלה זרעו סא"א והפך דוד את תפלתו והתפלל שלא יפול ביד אויב וכן פתרונו משגה שר דוד לה' על ששגג לומר להקב"ה למוסרו ביד אויב על דברי שאול שנהרג על ידו ד"א על שגיון כנף המעיל אשר כרת לשאול "כוש" - מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פורק" - ל' פרקו נזמי הזהב (שמות לב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם עשיתי זאת" - מה שמפורש אחריו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם גמלתי שולמי רע" - אם גמלתיו כגמולו "ואחלצה צוררי ריקם" - שיחתי את חליצתו בכרתי את כנף מעילו אם להשחית ולחלצו ולהעמידו ריקם ובשנאה עשיתי אלא להודיעו שהיה מסור בידי להרגו ולא הרגתיו ואחלצה ל' הפשטה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קומה ה' באפך" - על שונאי כגון ישבי ואחיו ופלשתים שלא אמסר בידם

"הנשא" - התפאר להראות נקמת עברה בהתעברך עליהם

"ועורה אלי" - שאוכל לעשות בהם משפט נקמה אשר צוית והיכן צוית תרועם בשבט ברזל (לעיל ב) ואיבתי את אויביך (שמות כג) זה מצאתי במדרש

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועדת לאמים תסובבך" - אם יחזרו אחריך להושיעם אל תשמע לקולם התרחק מעליהם ושוב ושב במקומך במרום רפיש"א בלע"ז ד"א למרום שובה להראות להם שידך עליונה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' ידין עמים" - הפוך הדין מעלינו ותנהו על הרשעים ידין לשון יסורין "שפטני ה' כצדקי" - שפוט לפי מעשים טובים שבידם ולא לפי העבירות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגמר" - ל' כליון וכן פתר מנחם גמר אמר (לקמן טז) גמר חסיד (לקמן יב) וכן כלם (סא"א)

"ותכונן צדיק ובוחן לבות" - אתה יודע מי הוא הצדיק שתכוננהו

"אלהים צדיק" - כן שמך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שופט צדיק" - אתה לשפוט צדק "זועם בכל יום" - כשרואה את מעשה הרשעים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לא ישוב" - הרשע מרשעו "חרבו ילטוש" - הקב"ה עליו ילטוש פורביר"א בלע"ז וידרוך קשתו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולו" - ולרשע הכין הקב"ה כלי מות "לדלקים" - לרודפים כמו כי דלקת אחרי (בראשית לא) וכן פירושו חציו להרוג את הרשעים הדולקים את הצדיקים יפעל הקב"ה ויזמינם להמיתם כל דליקה ל' רדיפה היא

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחבל" - ל' הריון ולידה כמו (שיר ח) שמה חבלתך אמך "והרה עמל וילד שקר" - כל מה שהוא מוליד ויגע הכל משקר בו שאינו מתקיים בידו מתלא אמר כל מה דשקרא מוליד פחתא נסבא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אודה ה' כצדקו" - כשיצדיק הדין הגמור לשפוט הרשעים כרשעם