רש"י על נחמיה ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על נחמיה · ד · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עלתה ארוכה" - שנבנתה החומה

"ארוכה" - ענין חובש ותרופה

"כי החלו הפרוצים להסתם" - אשר התחילו אנשי העיר שהיו פרוצים עד עתה מאין חומה היו עתה סתומים בבנין החומה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולעשות לו תועה" - לעשות לו בבנין החומה קלקול והשחתה תועה כמו ולדבר אל ה' תועה (ישעיהו ל"ב)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עליהם" - על הבונים

"מפניהם" - מפני האויבים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר יהודה" - כך היו אומרים ומתאוננים אנשי יהודה

"כשל כח הסבל" - הסובלים ועומסים האבנים והעצים לבנין החומה נכשלו בכחם שאין בהם כח לבנות מפני האויבים

"ועפר הרבה" - עדיין יש טיט וחומר הרבה ליתן בבנין החומה לומר שעדיין המלאכה גדולה עלינו לבנות ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה מפני פחד האויבים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמרו צרינו" - כך היה נחמיה מספר והולך

"לא ידעו ולא יראו" - כך היו אומרים צרינו עלינו לא ידעו ולא יכירו ישראל בנו עד אשר נבוא פתאום לתוכם ונהרוג אותם ובדבר זה נשבות ונבטל הבנין

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי כאשר באו היהודים" - ועתה נאספו הצרים אשר נתקשרו יחד לבא להלחם בנו עם היהודים אשר היו בינותם בארצותם ואותם היהודים אשר נתחברו עמהם באו לפני החיל כדרך אנשי המלחמה לדבר אלינו ובענין הזה הערימו היהודים את האויבים ויהי כאשר באו היהודים היושבים אצלם וגו'

"ויאמרו לנו עשר פעמים" - התרו בנו אותם היהודים עד עשר פעמים להלחם באויבינו כי הם באים למלחמה וכך אמרו לנו מכל המקומות וגו' מכל אותן המקומות שתהיו נפוצים שם בבנין החומה אנה ואנה תהיו זהירים להיות נאספים יחד עד אשר תשובו עלינו ביחד להלחם בנו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואעמיד מתחתיות לחומה" - כאשר שמעתי דבריהם העמדתי מתחתיות לאותו מקום סביב לירושלים מאחורי לחומת העיר ובצחיחים

"למשפחות" - מן העם מגבורים שבהם עם כלי זיין שבהם להלחם באויבינו כאשר יבאו

"ואעמיד מתחתיות וגו' ואעמיד את העם וגו'" - מקרא זה דוגמת והיו המים אשר תקח מן היאור וגו' והיו לדם ביבשת (שמות ד') כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך יאבדו (תהלים צב) עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר (שופטים ה') לא לנו ה' לא לנו (תהלים קט"ו)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וארא ואקום" - וכאשר ראיתי האויבים באים קמתי לדבר אל החורים והסגנים לזרזם להלחם באויבינו

"על אחיכם" - בשביל אחיכם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי נודע לנו" - הדבר אשר באו להלחם בנו

"ונשב כלנו" - חזרנו כלנו ממקום שנאספנו יחד לקראת האויבים כל אחד ואחד במלאכתו לבנין החומה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי מן היום ההוא" - ומאותו יום והלאה היו חצי הגבורים עושים בבנין החומה ושאר חצי הגבורים היו מזויינים בכלי זיינם לשמור אחיהם העושים במלאכה

"והרמחים" - וי"ו יתירה כמו וי"ו של ואיה וענה (בראשית לו)

"והשרים" - היו מחוברים אחרי כל שבט יהודה להיות זהירים במלחמה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבונים בחומה וגו'" - אותם שהיו בונין ואותן שהיו עומסים ונושאים המשאות ביד אחת היו עושים מלאכתן וביד אחת היו נושאים כלי זיין

"השלח" - כלי קרב כמו מעבור בשלח (איוב לג) וכן חברו מנחם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והבונים" - כיצד הם בונים שהיו כולם חגורים איש חרבו על מתניו ובונים

"אצלי" - הוא היה תדיר אצלי

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרבה" - היא גדולה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ילחם לנו" - ילחם בעדינו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש ונערו" - כל אחד ואחד מן הבונים ובחור אחד עמו

"ילינו בתוך ירושלים" - והלילה היה להם למשמר והיום עושים מלאכה נמצא שלא היו ישנים כלום

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין אנחנו פושטים בגדינו" - תמיד היינו זריזים במשמר

"איש שלחו המים" - מיסב על אין שלמעלה כמו (שמואל א' ב') יצא עתק מפיכם אין איש ממנו פושט בגדיו לשכב או לרחוץ אותם במים וכפל לשון הוא על אין אנחנו פושטים

"שלחו" - הפשט כמו (ויקרא ו') ופשט את בגדיו דמתורגם ושלח