לדלג לתוכן

רש"י על ירמיהו כה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנה הרביעית" - שנה שנתחתם גזר דינם שיגלו ושישתו כוס החמה כמו שאמור בענין קח את כוס וגו' וקודם גזר דין אמר לנביא להוכיחם אולי ישובו ולא יתחתם גזר דינם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלש ועשרים" - יאשיהו מלך שלשים ואחת צא מהם שתים עשרה שנה נשארו תשע עשרה וארבע של בנו הרי שלש ועשרים "אשכים ודבר" - ל' הווה הייתי משכים ומדבר תמיד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קול רחים" - סימן הוא לסעודת ברית מילה על שם שטוחנין ושוחקין לה סממנין לרפואה "אור נר" - סימן משתה כך שנינו בסנהדרין

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את כל הכתוב" - על בבל "בספר הזה" - בסופו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עבדו בם" - כמו כי יעבדו בם בבני בבל "גם המה גוים רבים" - מדי ופרס

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כוס היין החמה" - נבואת הפורענות "והשקיתה אותו" - הנבא להם שלא תשוב עוד בשום תשובה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והתגעשו" - וישתגעון "והתהללו" - ל' הוללות ישתטו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כיום הזה" - כאשר הם היום לאחר החורבן כתב ירמיהו ספרו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת כל הערב" - כל סומכותא אשר ערובת פרעה ומשענתו עליהם לעזרה "הערב" - (גרנטיא"ה בלע"ז)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת מלכי האי" - כל אלו שמנה עד כאן שכיני א"י הם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קצוצי פאה" - המוקצים בקצה אותה הרוח

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלכי ערב" - ערביא "ואת כל מלכי הערב" - סומכוותא של ערביים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ששך" - הוא בבל בא"ת ב"ש

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקיו" - כאדם ששותה יותר מדאי שמקיא "החרב" - התגר של המלחמה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחל" - מתחיל

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על נוהו" - מתאבל על חורבן ביתו

"הידד" - ל' הוי שצועקין עושי מלאכה כבדה בקול רם לזרז זה את זה להתחזק ודורכי גתות רגילין בה

"יענה" - כל לשון ענייה צעקת קול רם היא

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשפט" - מתווכח בדין

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגוי אל גוי" - שאני מסכסכן זה בזה "מירכתי" - כתרגומו מסיפי

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הילילו" - ל' יללה

"והתפלשו" - התגלגלו בעפר (ווטרליי"ר בלע"ז)

"ותפוצותיכם" - הרי זה מקרא קצר כלומר ותפוצותיכם תקרבנה לבא

"ככלי חמדה" - כלומר אם תאמרו חשובים אנחנו הרבה יש כלי חמדה של זכוכית נופלים ומשתברים ואובדים

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונדמו" - ל' חורבה לשון הדימנו ונדמה שם (לעיל ח)

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עזב ככפיר וגו'" - גלה מלכא מכרכיה ככפיר העוזב את סוכו

"היונה" - משתכרת ביין כן ת"י דבר אחר לשון אונאה