רש"י על דברי הימים ב לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש כפי עבודתו" - הכהנים לשרת והלוים להיות משוררים ושוערים וכל איש ואיש על עבודתו הנכונה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומנת המלך מן רכושו לעלות וגו'" - אשר נתן לעשות אותם (ברצון)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר לעם ליושבי ירושלים וגו' למען יחזקו בתורת ה'" - יותר ברצון ועוד בעוד שיהא להם פרנסת' מזומנת יכלו לעשות ולעסוק בתורת ה' לפי שלא נתנה התורה אלא לאוכלי המן ושניים להם אוכלי תרומה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכפרץ הדבר" - מפי המלך לתת מנת לכהנים והלוים הרבו בני ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש דבש תמרים "וכל תבואה שדה" - וכל אלו לא מתבואת השדה הם אלא כך מפורש במסכת נדרים בפרק הנוד' מן הירק הנודר מן הירק מותר בדלועים מתיב רב יוסף וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל וגו' ואי אמרת דגן כל דמדגן משמע מאי וכפרוץ וגו' אמר אביי לאתויי פירות האילן וירק עד אמר רבא תבואה לחוד ותבואת שדה לחוד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומעשר קדשים המקודשים לה'" - המעשר מן המעשר שהלוים נותנים לכהנים "ויתנו ערמות ערמות" - (הויפע"ן בל"א) דוגמא (שיר השירים ז') ערמות חטים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"החלו הערמות ליסוד" - כי תחילת דבר נקרא יסוד כמו יסוד הבית שהוא ראש לבנין ודומה לו (בעזרא ז') הוא יסוד המעלה וגו'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויברכו את ה'" - שנתן בלב ישראל להפריש תרומותיהם ומעשרותיהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידרש יחזקיהו" - לפי שראה חזקיהו הערימות גדולות אמר בלבו שמא לא לקחו הכהני' והלוי' מהם ולא נגעו בהם שאם נגעו בהם איך נתרבו כל כך ותמה ודרש מהם על דבר הערימות על מה זה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר אליו עזריהו" - הוא היה בימי עוזיהו

"מהחל התרומה לביא" - אכלנו אכול ולא אכילת עראי אלא אכול ושבוע והותר ומה שאתה מתמה על שאכלנו ד' חדשים ואעפ"כ ערמותיהם כל כך גדולות זה הדבר כי ברך ה' את עמו ונתן להם תבואות הרבה לפיכך הרבה התרומות והמעשרות שלנו

"והנותר" - מן אכילתנו זה

"ההמון הזה" - אשר אתה רואה ערמות ערמות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להכין לשכות בבית ה'" - ולשום בהם התרומות

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת התיחש הכהנים לבית אבותיהם והלוים" - עם יחוס טפם נשיהם בניהם ובנותיהם לכל אותו קהל היו מספיקין מזונותיהם מהתרומות ומעשרות הקדש והתרומות והמעשרות כל אלו שאמרנו לאותן העומדים לשרת בעזרה וגם לבני אהרן הכהנים שלא הגיע משמרותם לשרת והם בשדה מגרש עריהם בכל עיר ועיר

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנשים אשר נקבו בשמות" - למעלה (פסוק י"ב) כנניהו ואחיו היו ממונים עליהם לקבל המנות התרומות והמעשרות מאת ישראל לתת המנות לכל זכר בכהנים ולוים

"לכל זכר בכהנים" - וגם לכל נשיהם בניהם ובנותיהם ומה שאמר כאן לכל זכר משום רבותא שאפי' לזכרים קטנים היו מספיקין כדלעיל (שם) לזכרים מבן שלש ומעלה וכל שכן שהיו מספיקין לנשיהם ולבניהם ולבנותיהם