קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל) מתוך ספר החוקים הפתוח

קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ״ב–1992


ק״ת תשנ״ב, 863, 1119; תשנ״ו, 752; תשנ״ט, 760; תשס״ג, 367; תשס״ו, 449.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 116ט לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – חוק הבחירות), ובהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ, אני קובע לאמור:


הגדרה
”נציגות“ – נציגות הרשומה ברשימה לפי סעיף 116י(ב) לחוק הבחירות.
העברת רשימות בוחרים [תיקון: תשנ״ו, תשנ״ט]
(א)
(נמחק).
(א1)
ההודעות שיישלחו לבוחרים על פי סעיף 116י(ד) לחוק הבחירות יהיו לפי תקנה 104יז לתקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, התשל״ג–1973 (להלן – התקנות).
(ב)
(נמחק).
ערר על אי הכללה ברשימה [תיקון: תשנ״ו]
(א)
ערר על אי הכללת שמו של אדם ברשימה לפי סעיף 116י(ה) לחוק הבחירות, יוגש, בכתב, ליושב־ראש הועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה־35 שלפני יום הבחירות.
(ב)
בערר יפורט שמו של העורר, שם משפחתו, מספר זהותו, מענו, שם המעביד, מקום עבודתו, תפקידו בעבודה, הנסיבות שלפיהן, לדעתו, הוא נחשב כעובד של אותו מעביד והנציגות שבה הוא מבקש להצביע; לערר יצורפו המסמכים הדרושים, לדעת העורר, להוכחת טענתו.
(ג)
הערר ייחתם בידי העורר.
(ד)
יושב ראש הועדה המרכזית יחליט בערר לא יאוחר מהיום ה־31 שלפני יום הבחירות ויודיע על החלטתו בכתב לעורר.
אחראים [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו]
(א)
בכל נציגות תמנה הועדה המרכזית, לא יאוחר מ־40 ימים לפני יום הבחירות, שני אחראים לארגון ההצבעה וניהולה (להלן – אחראים); אחד האחראים יהיה הקונסול לענינים קונסולריים או ראש המדור הקונסולרי או ממלא מקומו, והשני יהיה אחד הזכאים להצביע בנציגות כאמור בסעיף 116י(ג) לחוק הבחירות שאינו עובד משרד החוץ; היו בנציגות רק עובדי משרד החוץ, ימונו שני האחראים מביניהם.
(ב)
הועדה המרכזית תמנה, ככל הישים, ממלא מקום לכל אחראי; ממלא מקום יפעל כאחראי אם נבצר מן האחראי למלא תפקידו.
(ג)
שני האחראים בנציגות יפעלו בכל ענין, לפי חוק הבחירות וההוראות, בצוותא.
חומר הצבעה [תיקון: תשנ״ו, תשס״ג]
לא יאוחר מ־35 ימים לפני יום הבחירות ישלח יושב־ראש הועדה המרכזית לאחראים את כתבי המינוי שלהם ושל ממלאי מקומם, קלפי, פרגוד, מלאי של מעטפות הצבעה פנימיות וחיצוניות, פתקי הצבעה ריקים לכנסת וציוד משרדי שיידרש.
לוח מודעות [תיקון: תשנ״ו]
מיד לאחר קבלת כתבי המינוי לפי סעיף 5 ידביקו האחראים על לוח מודעות שייוחד לכך הודעה בדבר:
(1)
יום ההצבעה לפי סעיף 116ח לחוק הבחירות;
(2)
שעות ההצבעה לפי סעיף 7;
(3)
רשימות המועמדים לפי סעיף 8;
(4)
(נמחקה);
(5)
הודעות אחרות על סדרי ההצבעה.
שעות ההצבעה ומקומה
(א)
שעות ההצבעה יהיו משעה 09:00 בבוקר עד שעה 20:00, לפי השעון המקומי; הקלפי תיסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בה.
לפי קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל) (הוראת שעה), התשפ״ג–2022 (ק״ת תשפ״ג, 92), בבחירות לכנסת ה־25 יהיו שעות ההצבעה בנציגויות ישראל בניו־דלהי – הודו ובסיאול – דרום קוריאה, משעה 09:00 בבוקר עד השעה 22:00, לפי השעון המקומי; הקלפי תיסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בה.
(ב)
הקלפי תוצב באחד מחדרי הנציגות.
רשימות המועמדים [תיקון: תשנ״ו, תשס״ג]
לאחר שאושרו רשימות המועמדים כאמור בסעיף 63 לחוק הבחירות, ישלח יושב ראש הועדה המרכזית לאחראים הודעה על האות והכינוי שאושרו לכל אחת מרשימות המועמדים ועל שמו של המועמד הראשון בכל רשימת מועמדים שאושרה.
[תיקון: תשנ״ו]
(בוטל).
זיהוי מצביעים [תיקון: תשנ״ו, תשס״ו]
(א)
הרוצה להצביע בנציגות חייב לזהות את עצמו בפני האחראים כאמור בסעיף 74(ב) לחוק הבחירות.
(ב)
(נמחק).
(ג)
הפקידים המוסמכים לפי סעיף 116י(ז) לחוק הבחירות יודיעו מראש לזכאים להצביע כי עליהם להצטייד באמצעי זיהוי לשם הצבעה; כאמצעי זיהוי ישמש אחד מאלה: תעודת זהות שניתנה לפי חוק המרשם, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב–1952, רישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה, תעודת חבר הכנסת שניתנה לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א–1951.
תא ההצבעה
האחראים יקבעו תא להצבעה המסתיר את הבוחר מעיני הזולת וידאגו שיהיו בו מכשיר כתיבה ופתקי הצבעה ריקים מאלה שסופקו לפי סעיף 5.
נוכחות במקום ההצבעה
בשעות ההצבעה לא יימצא במקום ההצבעה שום אדם זולת האחראים ובוחרים שהותרו להימצא בו לשם הצבעתם.
אופן ההצבעה [תיקון: תשנ״ו, תשס״ג]
(א)
נזדהה הבוחר, ייתנו לו האחראים מעטפת הצבעה; בתא ההצבעה יכתוב הבוחר על פתק ההצבעה את אות הרשימה שבעדה הוא מצביע או את אות הרשימה עם הכינוי, וישים את פתק ההצבעה במעטפת ההצבעה.
(ב)
הבוחר יכניס את מעטפת ההצבעה למעטפה חיצונית; האחראים יציינו עליה את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים אחרים שנקבעו בתקנות, והבוחר יטיל אותה לתוך הקלפי.
(ג)
מותר לבוחר להשתמש בפתק הצבעה מודפס לכנסת, כאמור בסעיף 76 לחוק הבחירות.
פרוטוקול
האחראים ינהלו פרוטוקול על מהלך ההצבעה בטופס שנקבע בתקנות ויחתמו עליו עם תום ההצבעה.
שיגור חומר הצבעה לועדה המרכזית
מיד לאחר תום ההצבעה ינעלו ויחתמו האחראים את הקלפי וישלחו אותה ביחד עם הפרוטוקול לועדה המרכזית בדואר הדיפלומטי של משרד החוץ או באופן אחר שעליו הורה יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ או מי שיוסמך בידו; עותק נוסף של הפרוטוקול יישמר בידי הקונסול לעניינים קונסולריים או ראש המדור הקונסולרי או ממלא מקומו.
הטיפול במעטפות הצבעה
(א)
שמירת הקלפיות, פתיחתן, בדיקת מעטפות ההצבעה וספירת הקולות יהיו בידי הועדה המרכזית על פי הסדרים שקבעה.
(ב)
היתה בקלפי מעטפת הצבעה של מי שאיננו בעל זכות לבחור או של מי שכבר הצביע, תשמיד הועדה המרכזית את המעטפה בלי לפתחה.
צרורות פסולים [תיקון: תשנ״ו]
חומר הצבעה כאמור בסעיף 112 לחוק הבחירות, שהגיע לידי יושב ראש הועדה המרכזית, או לידי מי שהוא הסמיכו לקבלתו, לאחר יום הבחירות, לא תטפל בו הועדה המרכזית ותורה להשמידו; על ההשמדה ייערך פרוטוקול.
חסיון
על אף האמור בכל דין אחר, לא תיערך ביקורת בצרורות המיועדים לועדה המרכזית.
סייגים לתעמולת בחירות
(א)
לא תהיה בנציגות תעמולת בחירות על ידי אסיפות או רמקולים.
(ב)
בנציגות לא יוצג ברבים ולא יחולק חומר תעמולה זולת חומר שהמציאה הועדה המרכזית ובהתאם להוראותיה.
(ג)
משעה 7 בערב שלפני יום ההצבעה ועד תום ההצבעה לא תהיה בנציגות תעמולת בחירות על ידי העברת שידורי רדיו ברמקולים.
(ד)
ראש הנציגות וכל עובד בנציגות לא יקחו חלק בתעמולת בחירות בנציגות; העובר על הוראה זו יהיה אחראי אחריות משמעתית בנוסף לאחריותו הפלילית.
[תיקון: תשנ״ו]

תוספת

(סעיף 2(א1))

הודעה לבוחר בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל בחוץ לארץ

(הטופס הושמט)


ל׳ בשבט התשנ״ב (4 בפברואר 1992)
  • אברהם חלימה
    שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־13
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.