חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה, ייבואם והסחר בהם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה, ייבואם והסחר בהם) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה, ייבואם והסחר בהם), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2370.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 97, 100(א)(2)(ד), 108, 112(א)(2), 126 ו־239 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה לעניין סעיפים 1 ו־3, ולאחר התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה לעניין סעיף 2, אני מצווה לאמור:


תחולת סימן ב׳ לפרק ז׳ לחוק על מוצרי תעבורה – ייצור מוצרי תעבורה
מוצרי התעבורה שעליהם יחולו הוראות סימן ב׳ לפרק ז׳ לחוק, כאמור בסעיף 97 לחוק, יהיו כמפורט בתוספת הראשונה.
תחולת תקנים ישראליים שאינם תקנים רשמיים לעניין ייצור דגם מוצר תעבורה
התקנים הישראליים שאינם תקנים רשמיים, אשר יחולו לפי סעיף 100(א)(2)(ד) לחוק לעניין ייצור דגם מוצר תעבורה, יהיו כמפורט בתוספת השנייה.
תחולת סימן ג׳ לפרק ז׳ לחוק על מוצרי תעבורה – ייבוא מוצרי תעבורה
מוצרי התעבורה וסוגי מוצרי התעבורה שעליהם יחולו הוראות סימן ג׳ לפרק ז׳ לחוק, כאמור בסעיף 108 לחוק, יהיו כמפורט בתוספת השלישית.
ייבוא מוצרי תעבורה לשימוש אישי או משפחתי
מוצרי התעבורה המותרים בייבוא לשימוש אישי או משפחתי, כאמור בסעיף 112(א)(2) לחוק, יהיו מסוגי מוצרי התעבורה המפורטים בתוספת השלישית.
סייג לתחולת סימן ד׳ לפרק ז׳ לחוק – סחר במוצרי תעבורה
הוראות סימן ד׳ לפרק ז׳ לחוק לא יחולו על סוגים אלה של מוצרי תעבורה, כאמור בסעיף 126 לחוק:
(1)
מוצרי תעבורה המיועדים לציוד כהגדרתו בחוק רישום ציוד הנדסי, התשי״ז–1957;
(2)
מוצרי תעבורה המיועדים לרכב תפעולי כהגדרתו בתקנה 95א לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961 (להלן – תקנות התעבורה).
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

ייצור מוצרי תעבורה – מוצרי תעבורה שעליהם יחולו הוראות סימן ב׳ לפרק ז׳ לחוק

נוזל בלמים לרכב
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום–לבן או צהוב או לבן או אדום, מהסוג המשמש ברכב
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו–רפלקטיביים בצבעים אדום או צהוב או אדום–צהוב או לבן–צהוב, מהסוג המשמש לסימון אחורי ברכב
משולשי אזהרה מטלטלים לרכב
זרנוקים לגז פחממני מעובה בפאזה גזית לרכב
צינורות וזרנוקים גמישים במערכות בילום אוויר ברכב
צינורות וזרנוקים גמישים המיועדים לשימוש במערכות בלימה הידראולית ברכב
צמיגים לרכב
אבובים לשימוש ברכב
קסדות מגן לרוכבי כלי רכב דו־גלגליים או תלת־גלגליים וטרקטורונים
קסדות מגן לרוכבי אופניים
מוצרי בלימה לרכב –
(1)
רפידות (Pads)
(2)
צלחות (Disks)
(3)
תופים (Drums)
חומרי חיכוך לרפידות ברכב
שמשות ביטחון לרכב
מראות תשקיף לרכב
מערכות גז פחממני מעובה לרכב מונע בגז פחממני מעובה
התקני חיבור סובב–מנעולי הצמדה למכולות (Twist Lock)
לוחות רישוי וזיהוי לרכב
לוחיות סימון אחורי ברכב
משאבות הידראוליות במערכות בלימה (מרכזית ואופן) לרכב
משאבת הגה כוח לרכב
מסנני שמן סיכה וחלקיהם במנוע שריפה פנימית לרכב
ממירים קטליטיים לרכב, לרבות מסנני חלקיקים ומכשירים אחרים לבקרת זיהום מרכב (Exhaust Gas Recirculation, Selective Catalytic Reduction)
מגבה מטלטל לרכב המיועד לשימוש ואחסון ברכב
מנופים להעמסה עצמית ברכב
ברזים, שסתומים ווסתים, במערכות בלימה לרכב
מצברי התנעה מטיפוס עופרת–חומצה המשמשים ברכב
פנסי חזית לרכב
פנסי אור יום לרכב (Daytime Running Lamps)
פנסי איתות וסימון לרכב
פנסי איתות וסימון בדופן דלתות הרמה אחורית לרכב מסוג N2‏, N3‏, O3, או O4
פנסי ערפל קדמי לרכב
פנסי ערפל אחורי לרכב
פנסי לוחית רישוי אחורית לרכב
פנסי נסיעה אחורנית לרכב
פנסי חניה לרכב
פנסי צד, אורך ובלימה, לרכב
פנסים לרכב דו־גלגלי או תלת־גלגלי, למעט פנסי חזית
ציוד תאורה או איתות קולי המיועדים לכיסא גלגלים ממונע, פנסי זרקורים לכבאיות, פנסים לתאורת פנים הרכב, פנסים המיועדים לשטח זמזמי נסיעה לאחור והתקן התראה לנסיעה לאחור ופנסים המיועדים לטרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח, והכול כשהם פנסי LED
פנסי איתות והתראה לרכב הסעת תלמידים
פנסי אזהרה מהבהבים או מסתובבים לרכב, בצבעים המאושרים לפי תקנות התעבורה בלבד
מערכות איתור ומניעת גניבת רכב
מערכות מיגון לרכב דו־גלגלי או תלת־גלגלי
צופרים לרכב
מערכות מיגון אלקטרוניות לרכב
צופרים לרכב ביטחון והצלה
מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות עצמאיות, מהסוג המשמש ברכב
נורות לפנסים ראשיים לרכב
מרכבים ותאי נהג
פגושים לרכב וחלקיהם
פגוש אחורי לרכב משא המותאם להגנה מפני התנגשות תת־רכבית
מערכות עזר לרכב ללימוד נהיגה
חלקי מבנה לרכב, הכוללים מכסי מנוע, כנפיים ודלתות
מערכות עזר ומושבים לנהגים מוגבלים
חגורות בטיחות לרכב וחלקיהן
מצמדי בלימה במערכת בלימה לרכב (Brake Calipers)
מכלל כבלי פלדה להפעלת בלמים ברכב
סרנים לכלי רכב, למעט נגררים
אופנים לרכב
מערכות מתלה וחלקיהן (כולל בולמי זעזועים), לרבות כריות אוויר במערכות שיכוך, המשמשות ברכב
עמעמי פליטה לרכב
גלגלי הגה לרכב מסוג M1 או N1
גלגלי הגה לרכב, שאינם מצוידים בכריות אוויר, למעט לרכב מסוג M1 או N1
מחזירי אור לרכב
התקני גרירה וצימוד לרכב –
(1)
צלחת גרירה (Fifth Wheel)
(2)
פינים (Kingpins)
(3)
עין או טבעת (Draw Bar Eye)
(4)
מוט או יצול (Draw Beam, Drawbar and Towing Bracket)
(5)
כדור (Coupling Ball)
(6)
וו גרירה או אנקול משולב
פיני יד הסרן לרכב (Kingpin)
מכלל כדור הגה לרכב
ציריות הנעה לרכב
תאי בילום ובלמי חירום במערכת בלימה לרכב
ערכות הסבת רכב להנעה בגז פחממני מעובה וחלקיהן
מכלי דלק לרכב
מסגרות (שלדות) או מזלגות, המשמשים לכלי רכב דו־גלגליים או תלת־גלגליים
סרנים לגרורים
מערכות היגוי המשמשות בגרורים ובנתמכים
תאי בילום ובלמי חירום במערכת בלימה של גרורים ונתמכים
חלקים ואבזרים למערכת עזר לגרור מובילית, כגון מיתקן גרירה
מערכות לניטור והתראת לחץ אוויר בצמיגי רכב וחלקיהן (Tire Pressure Monitoring System)
מחוון מהירות לרכב (Speedometer)
טכוגרפים לרכב וחלקיהם
מושבים לרכב וחלקיהם
התקני ריסון להסעת ילדים ברכב
משענות ראש למושבי רכב

תוספת שנייה

(סעיף 2)

תקנים ישראליים שאינם תקנים רשמיים, אשר יחולו לעניין ייצור דגם מוצר תעבורה

מוצר התעבורהתקן ישראלי שאינו תקן רשמי
1.
(1)
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום–לבן או צהוב או לבן או אדום, מהסוג המשמש ברכב
(2)
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו–רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו–רפלקטיביים בצבעים אדום–צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי ברכב
תקן ישראלי ת״י 341 מחזירורים
או
תקן ישראלי ת״י 5327 – פרק ב׳: לוחיות זיהוי לכלי רכב
2.
מוצר התעבורה תקן ישראלי שאינו תקן רשמי טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו–רפלקטיביים בצבעים אדום או צהוב או לבן או אדום–לבן או לבן–צהוב, מהסוג המשמש לסימון אחורי ברכב
תקן ישראלי ת״י 5381
מחזירי אור לסימון אחורי לכלי רכב מסחריים, לכלי רכב להסעת נוסעים ולגרורים
3.
משולשי אזהרה מטלטלים לרכב
תקן ישראלי ת״י 5384
משולשי אזהרה מטלטלים
4.
צינורות וזרנוקים גמישים במערכות בילום אוויר ברכב
תקן ישראלי ת״י 273-1
זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק אלסטומרי
או
תקן ישראלי ת״י 273-2
זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק תרמופלסטי,
והכול לפי העניין
5.
צינורות וזרנוקים גמישים המיועדים לשימוש במערכות בלימה הידראולית ברכב
תקן ישראלי ת״י 218
כלי רכב ממונעים – מכלל זרנוק לבלמים במערכות בלימה הידראוליות לשימוש עם נוזל בלמים שאינו על בסיס נפט
6.
מוצרי בלימה לרכב –
(1)
צלחות (Disks)
(2)
תופים (Drums)
תקן ישראלי ת״י 600
תופים ודסקות לבלמים של כלי רכב
7.
שמשות ביטחון לרכב
תקן ישראלי ת״י 546
כלי רכב מנועיים וגרוריהם: הוראות אחידות
8.
לוחות רישוי וזיהוי לרכב
תקן ישראלי ת״י 5327
לוחיות זיהוי לכלי רכב
9.
לוחיות סימון אחורי ברכב
תקן ישראלי ת״י 5381
מחזירי אור לסימון אחורי לכלי רכב מסחריים, לכלי רכב להסעת נוסעים ולגרורים
10.
מגבה מטלטל לרכב המיועד לשימוש ואחסון ברכב, לרבות טרקטורון, טרקטור משא ורכב שטח
תקן ישראלי ת״י 4451 – מגבהים ניידים או נעים וציוד לטיפול ברכבים
או
תקן ישראלי ת״י 4450
רכב נוסעים – דרישות למגבהים מכניים
11.
פנסי איתות והתראה לרכב הסעת תלמידים
תקן ישראלי ת״י 5819
רכב להסעות תלמידים: דרישות בטיחות
12.
מערכות איתור ומניעת גניבת
רכב תקן ישראלי ת״י 1358 חלק 6
מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות איתור
13.
מערכות מיגון אלקטרוניות לרכב
תקן ישראלי ת״י 1358
מערכות מיגון לכלי רכב
חלק 1 – מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות – המערכת
14.
פגוש אחורי לרכב משא, המותאם להגנה מפני התנגשות תת־רכבית
תקן ישראלי ת״י 5841
התקן הגנה תת־רכבי אחורי
15.
מכלל כבלי פלדה להפעלת בלמים ברכב
תקן ישראלי ת״י 830
מכללי כבלי פלדה להפעלת בלמים מצמדים ודוושות תאוצה בכלי רכב
16.
מכלל כדור הגה לרכב
הפרק והסעיפים האלה מתוך תקן ישראלי ת״י 210 חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור הגה:
1.
דרישות כלליות – פרק ב׳;
2.
התאמת מידות – סעיף 3.1;
3.
רדיוס העגלה – סעיף 3.1.2;
4.
בדיקת כפיפה לזווית הגבוהה מ־10 מעלות – סעיף 3.2.2;
5.
בדיקת מגע – סעיף 3.2.6.
17.
ציריות הנעה מחודשות לרכב
תקן ישראלי ת״י 4326
גל הינע הומוקינטי מחודש

תוספת שלישית

(סעיף 3)

ייבוא מוצרי תעבורה – מוצרי תעבורה וסוגי מוצרי תעבורה שעליהם יחולו הוראות סימן ג׳ לפרק ז׳ לחוק

נוזל בלמים לרכב
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום–לבן או צהוב או לבן או אדום, מהסוג המשמש ברכב
טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו–רפלקטיביים בצבעים אדום או צהוב או אדום–צהוב או לבן–צהוב, מהסוג המשמש לסימון אחורי ברכב
משולשי אזהרה מטלטלים לרכב
זרנוקים לגז פחממני מעובה בפאזה גזית לרכב
צינורות וזרנוקים גמישים במערכות בילום אוויר ברכב
צינורות וזרנוקים גמישים המיועדים לשימוש במערכות בלימה הידראולית ברכב
צמיגים לרכב
אבובים לשימוש ברכב
קסדות מגן לרוכבי כלי רכב דו־גלגליים או תלת־גלגליים וטרקטורונים
קסדות מגן לרוכבי אופניים
מוצרי בלימה לרכב –
(1)
רפידות (Pads)
(2)
צלחות (Disks)
(3)
תופים (Drums)
חומרי חיכוך לרפידות ברכב
שמשות ביטחון לרכב
זכוכית מיגון נגד ירי המתאימה להתקנה ברכב ממוגן
מראות תשקיף לרכב
מערכות גז פחממני מעובה לרכב מונע בגז פחממני מעובה
התקני חיבור סובב–מנעולי הצמדה למכולות (Twist Lock)
לוחות רישוי וזיהוי לרכב
לוחיות סימון אחורי ברכב
משאבות הידראוליות במערכות בלימה (מרכזית ואופן) לרכב
משאבת הגה כוח לרכב
מסנני שמן סיכה וחלקיהם במנוע שריפה פנימית לרכב
ממירים קטליטיים לרכב, לרבות מסנני חלקיקים ומכשירים אחרים לבקרת זיהום מרכב (Exhaust Gas Recirculation, Selective Catalytic Reduction)
מגבה מטלטל לרכב המיועד לשימוש ואחסון ברכב
מנופים להעמסה עצמית ברכב
ברזים, שסתומים ווסתים במערכות בלימה לרכב
מצברי התנעה מטיפוס עופרת־חומצה המשמשים ברכב
פנסי חזית לרכב
פנסים לטרקטורון, טרקטור משא ורכב שטח
פנסי אור יום לרכב (Daytime Running Lamps)
פנסי איתות וסימון לרכב
פנסי איתות וסימון בדופן דלתות הרמה אחורית לרכב מסוג N2‏, N3‏, O3, או O4
פנסי ערפל קדמי לרכב
פנסי ערפל אחורי לרכב
פנסי לוחית רישוי אחורית לרכב
פנסי נסיעה אחורנית לרכב
פנסי חניה לרכב
פנסי צד, אורך ובלימה, לרכב
פנסים לרכב דו־גלגלי או תלת־גלגלי, למעט פנסי חזית
ציוד תאורה או איתות קולי המיועדים לכיסא גלגלים ממונע, פנסי זרקורים לכבאיות, פנסים לתאורת פנים הרכב, פנסים המיועדים לשטח זמזמי נסיעה לאחור והתקן התראה לנסיעה לאחור ופנסים המיועדים לטרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח, והכול כשהם פנסי LED
פנסי איתות והתראה לרכב הסעת תלמידים
פנסי אזהרה מהבהבים או מסתובבים לרכב, בצבעים המאושרים לפי תקנות התעבורה בלבד
מערכות איתור ומניעת גניבת רכב
מערכות מיגון לרכב דו־גלגלי או תלת־גלגלי
צופרים לרכב
מערכות מיגון אלקטרוניות לרכב
צופרים לרכב ביטחון והצלה
מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות עצמאיות, מהסוג המשמש ברכב
נורות לפנסים ראשיים לרכב
מרכבים ותאי נהג
פגושים לרכב וחלקיהם
פגוש אחורי לרכב משא המותאם להגנה מפני התנגשות תת־רכבית
מערכות עזר לרכב ללימוד נהיגה
חלקי מבנה לרכב הכוללים מכסי מנוע, כנפיים ודלתות
מערכות עזר ומושבים לנהגים מוגבלים
חגורות בטיחות לרכב וחלקיהן
מצמדי בלימה במערכת בלימה לרכב (Brake Calipers)
מכלל כבלי פלדה להפעלת בלמים ברכב
סרנים לכלי רכב, למעט נגררים
אופנים לרכב
מערכות מתלה וחלקיהן (כולל בולמי זעזועים), לרבות כריות אוויר במערכות שיכוך, המשמשות ברכב
עמעמי פליטה לרכב
גלגלי הגה לרכב מסוג M1 או N1
גלגלי הגה לרכב, שאינם מצוידים בכריות אוויר, למעט לרכב מסוג M1 או N1
גלגלי הגה לרכב, המצוידים בכריות אוויר, למעט לרכב מסוג M1 או N1
כריות אוויר להגנת נוסעי הרכב וחלקיהן
מחזירי אור לרכב
התקני גרירה וצימוד לרכב –
(1)
צלחת גרירה (Fifth Wheel)
(2)
פינים (Kingpins)
(3)
עין או טבעת (Draw Bar Eye)
(4)
מוט או יצול (Draw Beam, Drawbar and Towing Bracket)
(5)
כדור (Coupling Ball)
(6)
וו גרירה או אנקול משולב
פיני יד הסרן לרכב (Kingpin)
מכלל כדור הגה לרכב
ציריות הנעה לרכב
תאי בילום ובלמי חירום במערכת בלימה לרכב
ערכות הסבת רכב להנעה בגז פחממני מעובה וחלקיהן
מכלי דלק לרכב
מסגרות (שלדות) או מזלגות, המשמשים לכלי רכב דו־גלגליים או תלת־גלגליים
סרנים לגרורים
מערכות היגוי המשמשות בגרורים ובנתמכים
תאי בילום ובלמי חירום במערכת בלימה של גרורים ונתמכים
חלקים ואבזרים למערכת עזר לגרור מובילית, כגון מיתקן גרירה
מערכות לניטור והתראת לחץ אוויר בצמיגי רכב וחלקיהן (Tire Pressure Monitoring System)
מחוון מהירות לרכב (Speedometer)
טכוגרפים לרכב וחלקיהם
יחידת בקרת שיוט לרכב
מושבים לרכב וחלקיהם
התקני ריסון להסעת ילדים ברכב
משענות ראש למושבי רכב


י״ב בתמוז התשע״ח (25 ביוני 2018)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.