חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 390.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”בעל יחידה“ – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, למעט בעל יחידה הנמנה עם המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית), התשס״ג–2002;
”חייב“ – אדם המשלם לבעל יחידה תמורה בעת מעירת יחידה בקרן נאמנות, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, במישרין או בעקיפין, לרבות מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, שבאמצעותו משתלמת ההכנסה, במישרין או בעקיפין, וכן קרן נאמנות המשלמת לבעל יחידה תשלומים וכל המשלם לו תשלומים, תמורה או רווחים על חשבונה או מטעמה, למעט יחיד המשלם תמורה בעת מכירת יחידה בקרן נאמנות שלא בתחום עסקו או משלח ידו;
”קרן נאמנות“ ו”יחידה“ – כהגדרתן בסעיף 105יא לפקודה.
קביעת תשלומים תמורה ורווח הון כהכנסה
תשלומים, רווחים, תמורה, רווח הון ורווח הון ריאלי ששילם חייב לבעל יחידה יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003).


י״ז בטבת התשס״ג (22 בדצמבר 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.