חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת עמלת ביטוח כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת עמלת ביטוח כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת עמלת ביטוח כהכנסה), תשכ״ד–1963

צו בדבר קביעת עמלת ביטוח כהכנסה


ק״ת תשכ״ד, 494; תשכ״ז, 2052; תשל״ז, 2378.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשכ״ז, תשל״ז]
בצו זה –
”מבטח“ – כל אחד מאלה:
(1)
אדם העוסק בעסקי ביטוח בישראל, לרבות סוכן, מורשה או מתווך בעסקי ביטוח;
(2)
קופות חולים למיניהן,
המשלמים עמלת ביטוח בין על חשבונם הם ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר;
”מקבל“ – אדם המקבל עמלת ביטוח, למעט מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״א–1951;
”עמלת ביטוח“ – הסכומים המשתלמים למקבל על ידי מבטח, לרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, תשל״ו–1975, והכל בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, כדמי עמלה, הענקה, הקצבה, הטבה, דמי ניהול, דמי רכישה, דמי גביה, החזרת הוצאות ותשלומים אחרים כיוצא באלה, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי, לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת), תשי״ז–1957.
קביעת עמלת ביטוח כהכנסה
עמלת ביטוח תהיה הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
השם
לצו זה ייקרא ”צו מס הכנסה (קביעת עמלת ביטוח כהכנסה), תשכ״ד–1963“.


ו׳ בטבת תשכ״ד (22 בדצמבר 1963)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.