חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת דמי השאלה כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת דמי השאלה כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת דמי השאלה כהכנסה), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 381.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”דמי השאלה“ – סכומים שמשלם שואל למשאיל; ולענין השאלה מוטבת – למעט תחליף דיבידנד או תחליף ריבית, לפי הענין;
”השאלה מוטבת“ – השאלת נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
ההשאלה נעשתה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון הבורסה;
(2)
ההשאלה אינה מקרוב, אינה ממעביד, ממספק שירותים או מלקוח, אלא אם כן הוכח לפקיד השומה שהשאלת נייר הערך נעשתה בתום לב ובלי שהצדדים לעסקה ידעו על התקשרותו של קרובם, מעבידם, לקוחם, או ספק השירותים, לפי הענין, באותה עסקה;
”משאיל“ – אדם המשאיל נייר ערך, תמורת דמי השאלה, תחליף דיבידנד או תחליף ריבית;
”נייר ערך“ – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;
”קרוב“ – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, למעט קרנות נאמנות חייבות המוחזקות על ידי אדם אחד, במישרין או בעקיפין;
”שואל“ – אדם השואל נייר ערך, תמורת דמי השאלה, תחליף דיבידנד או תחליף ריבית;
”תחליף דיבידנד“ – סכומים שמשלם שואל למשאיל בהשאלה מוטבת, בגובה סכומי דיבידנד שהיה המשאיל מקבל באותו מועד בשל מניה אילו לא השאיל אותה;
”תחליף ריבית“ – סכומים שמשלם שואל למשאיל בהשאלה מוטבת, בגובה סכומי ריבית שהיה המשאיל מקבל באותו מועד בשל איגרת חוב אילו לא השאיל אותה.
קביעת דמי השאלה כהכנסה
דמי השאלה, תחליף דיבידנד ותחליף ריבית ששולמו למשאיל הם הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
ביטול צווים
בטלים –
(1)
צו מס הכנסה (ניכוי במקור מדיבידנד מאת שואל), התשנ״ב–1992;
(2)
צו מס הכנסה (ניכוי במקור מדמי השאלה), התשנ״ב–1992.
תחולה
צו זה יחול על דמי השאלה, תחליף דיבידנד ותחליף ריבית המשולמים ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003), או לאחריו.


י״ז בטבת התשס״ג (22 בדצמבר 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.