חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתוכנית לצורך הצבת מבנים יבילים זמניים להרחבת בית חולים מזור) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתוכנית לצורך הצבת מבנים יבילים זמניים להרחבת בית חולים מזור) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתוכנית לצורך הצבת מבנים יבילים זמניים להרחבת בית חולים מזור) (הוראת שעה), התשפ״ג–2022


ק״ת תשפ״ג, 308.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 266ה(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), לאחר שהשתכנעתי כי מדובר במיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית לפי הסעיף האמור ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”אתר“ – מיקום זמני למבנים יבילים בשטחו של בית חולים מזור בעכו, כפי שמסומן על גבי התשריט שבתוספת, החתום בידי ביום ח׳ בחשוון התשפ״ג (2 בנובמבר 2022);
”חומר מסוכן“ – כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993;
”מבנה יביל זמני“ – מבנה ארעי המיועד לצורך שימוש לוגיסטי;
”מהנדס הוועדה המקומית“ – מהנדס הוועדה המקומית עכו.
פטור מהיתר ומתוכנית
הצבת 16 מבנים יבילים זמניים בשטח האתר, העבודות הנדרשות לשם הצבתם והפעלתם והשימוש בהם לחדר מיון, משרדים וחדר אוכל, פטורים מהיתר לפי פרק ה׳ לחוק ומתוכנית, לתקופת תוקפו של צו זה, והכול במיקומים כפי שמסומנים בתוספת ובתנאים אלה:
(1)
משרד הבריאות יבצע את כלל העבודות הנדרשות לשם הצבתם והפעלתם של המבנים היבילים הזמניים באמצעות בית החולים מזור;
(2)
המבנים היבילים הזמניים יהיו חד־קומתיים, ושטחם הכולל לא יעלה על 700 מ״ר;
(3)
בטרם הקמת המבנים היבילים הזמניים מבצע העבודה יציג לפני מהנדס הוועדה המקומית את המסמכים הנדרשים לפי תקנות 56, 57 ו־76(א)(5) ו־(6) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע״ו–2016 (להלן – תקנות הרישוי), לפי העניין, וכן יציג לפניו את האישורים המפורטים להלן:
(א)
אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה לשימוש במבנים היבילים הזמניים;
(ב)
אישור מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בהתאם לסעיף 158ו3 לחוק;
(ג)
אישור על הגשת נספח מיגון כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע״ח–2018 (להלן – תקנות מכון בקרה);
(ד)
אישור מתכנן שלד הבניין שימונה על ידי מבצע העבודה, בדבר יציבות המבנים, בהסתמך על דוח קרקע וביסוס כהגדרתו בתקנות מכון בקרה;
(ה)
כל האישורים הדרושים על פי הוראות התוכנית התקפה החלה על הקרקע, שמספרה ג/7010;
(ו)
אישור על קיום התייעצות עם משרד הבריאות בדבר הבטחת תנאי תברואה נאותים במבנים היבילים הזמניים;
(ז)
אם נדרשת לצורך הקמת המבנים היבילים הזמניים חפירה לעומק הקרקע – אישור רשות העתיקות כי החפירה היא בהתאם לחוק העתיקות, התשל״ח–1978;
(ח)
אם במבנים היבילים הזמניים יאוחסנו חומרים מסוכנים – היתר רעלים לפי סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993 (להלן – היתר רעלים);
(4)
הקמת המבנים היבילים הזמניים וכן העבודות הנדרשות לצורך הקמתם והפעלתם יבוצעו בהתאם להוראות החוק ותקנותיו שעניינן תכן הבנייה;
(5)
המבנים היבילים ימוקמו, ככל האפשר, באופן המשתלב בסביבתם, תוך שקילת מפגעים בטיחותיים שעלולים להיווצר מהצבתם, וכן על פי אישור מהנדס הוועדה המקומית, ועל פי הנחיות סביבתיות שיינתנו על ידי מהנדס הוועדה המקומית;
(6)
אם המבנים היבילים הזמניים כוללים חומרים מסוכנים, הם יוצבו במרחק מספק ממבני האשפוז בהתאם להוראות שנקבעו בהיתר הרעלים;
(7)
לאחר הצבת המבנים היבילים וקודם תחילת השימוש בהם, המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי מטעמו, ימסור הודעה לרשות הרישוי שבוועדה המקומית, כי לעניין המבנים היבילים אשר הוקמו בהתאם לצו, התקבלו האישורים הנדרשים כמפורט בפסקה (3) וכי העבודות בוצעו לפי כל דין.
הפסקת שימוש והשבת המצב לקדמותו
עם פקיעת תוקפו של צו זה, לא ייעשה עוד שימוש במבנים היבילים הזמניים באתר, ומשרד הבריאות, או מי מטעמו, יפרק את כל המבנים היבילים הזמניים באתר, ישקם את שטח האתר ויחזיר את המצב לקדמותו, אלא אם כן אושרה במהלך תקופת תוקפו של צו זה תוכנית המורה על פינוי בית החולים מזור וקובעת כי השבת המצב לקדמותו תיעשה בדרך אחרת.
תוקף
תוקפו של צו זה עד יום י״ח באייר התשפ״ו (5 במאי 2026) או עד מועד פינויו של בית החולים מזור, לפי המוקדם משניהם.

תוספת

(סעיף 1)

אתר בשטחו של בית חולים מזור בעכו:
(התשריט הושמט)


ח׳ בחשוון התשפ״ג (2 בנובמבר 2022)
  • איילת שקד
    שרת הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.