חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתוכנית להקמת מעקף זמני ברחוב ביאליק בקריית אתא) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתוכנית להקמת מעקף זמני ברחוב ביאליק בקריית אתא) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתוכנית להקמת מעקף זמני ברחוב ביאליק בקריית אתא לצורך ביצוע מחלף אתא צפון וסלילת הרכבת הקלה חיפה–נצרת) (הוראת שעה), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 4000.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 266ה(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), לאחר שהשתכנעתי כי מדובר במיזם בעל חשיבות לאומית ובפרט בעל חשיבות למחוזות חיפה והצפון, ויש לגביו תוכנית מאושרת, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:


הגדרה
בצו זה, ”רק״ל נופית“ – קו רכבת קלה במטרופולין חיפה, בין נצרת לחיפה, המוקם מכוח תוכניות מאושרות תת״ל/56, תת״ל/56/ב ותמ״ל/1025.
פטור מהיתר ומתוכנית
העבודות הנדרשות להקמת מעקף זמני ברחוב ביאליק בקריית אתא והשימוש בו, לצורך ביצוע מחלף אתא צפון המוקם כחלק מפרויקט רק״ל נופית, בגבולות השטח כפי שמסומנים בתשריט שבתוספת, פטורים מהיתר לפי פרק ה׳ לחוק ומתוכנית, בתנאים אלה:
(1)
העבודות להקמת המעקף הזמני יבוצעו בידי חברת כביש חוצה ישראל בע״מ או גוף אחר מטעם המדינה שיוסמך לכך לפי החלטת הממשלה;
(2)
העבודות או השימושים יבוצעו לפי הוראות החוק שעניינן תכן הבנייה;
(3)
העבודות לביצוע המעקף הזמני יכללו הקמת סוללות בגובה שלא יעלה על 10 מטרים, באורך מרבי של 100 מטרים, והמרחק המרבי מרחוב ביאליק הקיים לא יעלה על 50 מטרים; העבודות יכללו ביצוע עבודות עפר וסלילת המעקף, לרבות ביצוע הסדרת ניקוז זמני למעקף;
(4)
הנחיות למניעת מפגעים בעת ביצוע העבודות, שחלות מכוח תת״ל 56, תת״ל 56ב ותמ״ל 1025, יחולו גם על ביצוע עבודות מכוח צו זה;
(5)
עם פקיעת תוקפו של צו זה, ישקם מבצע העבודות את השטח לצורך השבת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני ביצוע העבודות;
(6)
עם גמר ביצוע העבודות ושיקום השטח כאמור בפסקה (5) תיערך מפת עדות (AS MADE), כהגדרתה בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע״ו–2016, ועותק ממנה יועבר למשרדי הוועדה לתשתיות לאומיות, הוועדה המחוזית חיפה, הוועדה המקומית זבולון ולמינהל התכנון במשרד הפנים.
תוקף
תוקפו של צו זה 4 שנים.

תוספת

(סעיף 2)

(התשריט הושמט)


ב׳ באלול התשפ״ב (29 באוגוסט 2022)
  • איילת שקד
    שרת הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.