לדלג לתוכן

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור גלידה ומכירתה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור גלידה ומכירתה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור גלידה ומכירתה), תשכ״ג–1963

צו בדבר גלידה


ק״ת תשכ״ג, 1743.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח–1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:


לפי סעיף 325(א)(10) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, יראו צו זה כאילו הותקן מכוח החוק האמור.


תוכן עניינים

פרק ראשון: הוראות כלליות

הגדרות
בצו זה –
”גלידה“ – מצרך מזון מוקפא המתקבל על ידי תערובת חלב או אבקת חלב, או מוצר חלב, או מים באחד או יותר מן הרכיבים האלה: פירות או מוצריהם, סוכר, אגוזים, קפה, קקאו או שוקולד, חמרי מזון אחרים, חמרי ניחוח וטעם, צבעי מאכל, חמרים מייצבים וחמרים מחליבים; ולרבות כל מוצרי גלידה למיניהם;
”תערובת“ – תערובת של חמרים המיועדים לייצור גלידה לפני גמר הקפאתה;
”חלב“ – נוזל, למעט קולוסטרום, המתקבל על ידי חליבה בלתי פוסקת ועד גמירה של פרה חולבת, בריאה ובעלת עטין בריא, בלי להוסיף לנוזל או לגרוע ממנו דבר, פרט לשומן;
”אבקת חלב“ – מוצר הנותר אחרי אילמום חלב או לאחר אילמום מוצר חלב;
”מים“ – מים ראויים לשתיה שאושרו לכך על ידי משרד הבריאות או על ידי מחלקת הבריאות של רשות מקומית;
”חמרים מחליבים“, ”חמרי ניחוח“, ”חמרי טעם“, ”חמרים מייצבים“ – חמרים שאושרו על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות כרכיבי גלידה;
”חומר זר או גוף זר“ – שאינם מרכיבי הגלידה;
”פיסטור“ – תהליך של חימום תערובת לטמפרטורה שמתחת לנקודת ההרתחה, בפרק זמן הדרוש להשמדת גורמי מחלות־אדם העלולים להימצא בתערובת;
”ניקוי“ – תהליך של סילוק כל זיהום, הנראה לעין, או הניתן למישוש, או הנותן ריח;
”חיטוי“ – תהליך של השמדת חידקים באמצעים כימיים או פיסיים;
”בית חרושת לגלידה“ – כל מקום שמייצרים בו תערובת או גלידה שלא לתצרוכת עצמית, לרבות מקום בו מקפיאים תערובת;
”בית עסק“ – חנות או כל מקום שבו מוכרים גלידה;
”יצרן“ – אדם שהוא הבעל, המחזיק או המנהל של בית חרושת לגלידה, לרבות אדם שתהליך הקפאת תערובת או תהליך ייצור גלידה נתון לפיקוחו או להשגחתו;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב.
איסור תערובת או גלידה שאינם ראויים למאכל אדם
(א)
לא ייצר אדם, לא יאחסן, לא יוביל ולא ימכור תערובת או גלידה שאינם ראויים למאכל אדם.
(ב)
בסעיף זה ”שאינם ראויים למאכל אדם“ – אם נמצא בהן לאחר הפיסטור – אחת האלה:
(1)
מיקרואורגניזמים פתוגניים העשויים לחולל מחלה באדם;
(2)
חומר המזיק או העשוי להזיק לבריאות אדם מחמת מהותו או כמותו או תדירות הופעתו;
(3)
יותר ממאה אלף חידקים בספירה כללית בגרם אחד של תערובת או גלידה;
(4)
חומר זר או גוף זר;
(5)
גורם אחר שלדעת המנהל עשוי לסכן בריאותו של אדם.

פרק שני: הוראות ייצור ושיווק

שיטות פיסטור
(א)
לא ייצר אדם, לא יאחסן, לא ישווק תערובת או גלידה ולא ימכרם לאדם אחר, אלא אם התערובת תעבור תהליך פיסטור לפי אחת משיטות אלה:
(1)
חימום התערובת תוך כדי בחישה מתמדת עד ל־72 מעלות צלזיוס לפחות ושהיה רצופה של כל חלקיקיה בדרגת חום זאת במשך שלושים דקות או יותר במיכל הפיסטור;
(2)
חימום התערובת כאמור עד ל־82 מעלות צלזיוס לפחות ושהיה רצופה של כל חלקיקיה בדרגת חום זאת משך 26 שניות או יותר תוך כדי זרימתה הרצופה דרך מפסטר לוחות;
(3)
לפי שיטת פיסטור אחרת שתאושר על ידי המנהל בכתב.
(ב)
מיתקני הפיסטור, הפעלתם ודרכי הבקורת של תהליכי הפיסטור לפי כל אחת מהשיטות האמורות בסעיף קטן (א) יאושרו על ידי המנהל.
קירור והקפאה
(א)
לא ייצר אדם, לא יאחסן, לא ישווק ולא ימכור תערובת או גלידה אלא אם נתמלאו בתערובת תנאים אלה:
(1)
התערובת תקורר מיד עם תום תהליך הפיסטור משך ארבעים דקות עד פלוס 4 מעלות צלזיוס או מטה ותוחזק בדרגת חום זו עד להקפאתה;
(2)
הקפאת התערובת למידת קור למטה מאפס מעלות צלזיוס תיעשה, לכל המאוחר, תוך ארבעים ושמונה שעות מתום תהליך הפיסטור;
(3)
הפירות והאגוזים המוספים לתערובת יהיו נקיים וראויים למאכל אדם אך אינם טעונים פיסטור.
(ב)
מיתקני הקירור וההקפאה כאמור בסעיף קטן (א) טעונים אישור מאת המנהל.
מיקום מכונה להקפאת גלידה
(א)
לא יעמיד אדם מכונה להקפאת תערובת ולא יחזיקנה מחוץ לכתלי מבנה המשמש בית חרושת.
(ב)
לא יעמיד אדם מכונה להקפאת תערובת בשום מקום העשוי לגרום לזיהום התערובת או הגלידה.
עבודות אסורות במקום הייצור, האיחסון והאריזה
(א)
לא ייצר אדם, לא יארוז ולא יאחסן תערובת או גלידה במקום שבו מבצעים עבודות העשויות, לדעת המנהל, לגרום לזיהום המצרכים האמורים.
(ב)
לא יחזיק אדם במקום הייצור, האריזה והאיחסון –
(1)
שום חומר, אלא אם הוא אחד החמרים ההכרחיים או המותרים בייצור תערובת או גלידה;
(2)
חפצים שאינם משמשים לייצור, אריזה או איחסון כאמור.
מניעת זיהום
(א)
תערובת או גלידה יוחזקו בכל שלבי הייצור, האיחסון, ההובלה או ההעברה ממקום למקום ועד מכירתן לצרכן במיכלים ובציוד המגינים עליהם באופן יעיל בפני זיהום.
(ב)
חומר האריזה וצורת האריזה של גלידה יגנו עליה בפני הזדהמות כל שהיא להנחת דעתו של המנהל.
סימון אריזה
אריזת אבקת גלידה, אריזת גלידה ביחידות הנמכרות שלא לצריכה במקום לרבות מיכלים בהם מעביר יצרן תערובת גלידה להקפאה או גלידה לבתי עסק, תסומן, באופן ברור ובאותיות בעברית כאמור בתקנה 4 לתקנות כלליות לבריאות העם (הדבקת פתקים לצרכי מזון), 1935, ותכלול פרטים אלה:
(1)
שם ומען היצרן או בית החרושת או סימן המסחר הרשום כדין;
(2)
שם המצרך;
(3)
רכיבי המצרך;
(4)
הכמות.
איסור מכירת גלידה בלתי ארוזה
לא ימכור רוכל גלידה אלא באריזה המגינה עליה מפני הזדהמות כלשהי.
איסור הקפאה ומכירת גלידה מופשרת
לא יאחסן אדם, לא ישווק, לא ימכור ולא יעביר לאחר גלידה שהפשירה ולא יקפיאנה מחדש.
איסור העברת תערובת
אסור להוביל או להעביר תערובת ממקום למקום או מאדם לאדם אלא כשמידת החום שבה לא תעלה על ארבע מעלות צלזיוס.
החזקת גלידה בבית עסק ומכירתה
לא יחזיק בעל בית עסק ולא ימכור גלידה אלא בתנאים אלה:
(1)
בכלי קיבול נקיים וסגורים;
(2)
הכף להוצאת גלידה תוחזק בתמיסת חיטוי מותרת על פי דין שתוחלף לפחות פעמיים ביום, או במים זורמים;
(3)
גביעי הגלידה יוחזקו במקום מוגן בפני אבק, חרקים ומכרסמים.
ניקוי וחיטוי הציוד
(א)
כל שטח של ציוד הבא במגע בלתי אמצעי עם תערובת או עם גלידה ינוקה ויחוטא מיד לאחר שימושו; ובמקרה של תהליך ייצור רצוף – לפחות אחת בעשרים וארבע שעות ובאופן שיניח את דעתו של המנהל.
(ב)
ציוד אחר, שאינו בא במגע בלתי אמצעי בתערובת או בגלידה ינוקה באופן שיניח את דעת המנהל.
סטנדרטים לניקוי וחיטוי הציוד
שטח של ציוד לרבות מיכלים הבא במגע בלתי אמצעי עם גלידה ייחשב כנקי ומחוטא אם בבקורת הניקוי והחיטוי על פי מבדק ממרח Swab test ומבדק שטיפה Rinse test לא תתקבל אחת התוצאות האלה:
(1)
יותר משתי מושבות חידקים לכל סנטימטר מרובע משטח הציוד או המיכל;
(2)
יותר ממושבת חידקים אחת לכל מיליליטר מנפח הציוד או מנפח המיכל בהם מוחזקת התערובת או הגלידה.
בדיקות מעבדתיות
כל הבדיקות המעבדתיות לצורך ביצוע הוראות צו זה ייעשו בהתאם לשיטות מאושרות על ידי המנהל או לפי שיטות המפורטות בספר שיטות סטנדרטיות לבדיקת מוצרי חלב (Standard Methods for Examination of Dairy Products) הוצאה מס׳ 11 משנת 1960 שפורסם על ידי האגודה האמריקאית לבריאות הציבור, ניו־יורק (American Public Health Association, New York).

פרק שלישי: העובדים

העסקת עובדים
לא יעסוק אדם בייצור תערובת או גלידה ולא יועסק כאמור על ידי אחר אלא אם הוראות פרק זה נהירות לו להנחת דעתו של המנהל.
נקיון העובדים
כל העובדים בייצור תערובת או גלידה או במכירתן יהיו לבושים במשך כל תהליכי העבודה בגדים נקיים בשעת עבודתם, לרבות כיסוי מתאים לראש. עליהם להקפיד על נקיון ידיהם וצפרניהם וחייבים הם לרחוץ את ידיהם בסבון ובמברשת לצפרניים לפני התחלת העבודה ואחר כל ביקור בבית השימוש ולאחר כל הפסקה בעבודה.
בריאות העובדים
לא יעסוק אדם בייצור תערובת או גלידה או במכירת גלידה ולא יועסק כאמור על ידי אחר אם נתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא חולה במחלה מדבקת העלולה לעבור מאדם לאדם באמצעות מזון או כשהוא נושא טפילי מחלה כזאת;
(2)
הוא חולה בשחפת העלולה לסכן את בריאות הצבור;
(3)
הוא חולה במחלת עור העלולה לגרום לזיהום מצרכי מזון;
(4)
על פניו, צווארו, זרועותיו או ידיו חבורות, חטטים, פצעים פתוחים או מוגלתיים;
(5)
אינו מקפיד על נקיון גופו ומקום עבודתו באופן המניח את דעתו של המנהל.
בדיקות רפואיות
(א)
כל יצרן וכל עובד אצלו לפני שנתקבל לעבודה יעבור בדיקה רפואית ויציג בפני המנהל:
(1)
אישור בכתב מאת רופא שאין הוא חולה באחת המחלות הנזכרות בסעיף 18;
(2)
תעודה על בדיקת רנטגן המאשרת שהוא אינו חולה בשחפת ריאות. אם בבדיקת הרנטגן מתגלה תהליך פתולוגי כלשהו, לא יורשה העובד להמשיך בעבודתו אלא לפי אישור מיוחד מרופא ממשלתי.
(ב)
היצרן וכל עובד אצלו חייבים להיבדק בדיקה רפואית או מעבדתית או בדיקת רנטגן כאמור כל אימת שיידרשו לעשות זאת על ידי רופא לשכת הבריאות.

פרק רביעי: הוראות שונות

הוראות תברואתיות שונות
כל הסידורים והפעולות הקשורים בייצור גלידה ובבקורתה, החזקתה, הובלתה, אחסונה ושיווקה, ייעשו בתוך מבנים, ובאמצעות מיתקנים, מכונות וציוד הבנויים, המוחזקים והמופעלים בהתאם להוראות המנהל ולפי שיטות ותהליכים המניחים את דעתו לצורך ביצוע הוראות צו זה.
שמירת דינים
צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.
תחילה
תחילתו של צו זה היא כתום שלושים יום מיום פרסומו ברשומות.
השם
לצו זה ייקרא ”צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור גלידה ומכירתה), תשכ״ג–1963“.


כ״ד בסיון תשכ״ג (16 ביוני 1963)
  • חיים משה שפירא
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.