לדלג לתוכן

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון), תשי״ח–1958

צו בדבר איכות מזון


ק״ת תשי״ח, 878; תשכ״ו, 463; תשכ״ח, 482; תשנ״ד, 144.


הגדרות
בצו זה, ”מזון“ – כל דומם, צומח או מוצר, בין תלוש ובין מחובר, המשמש או העשוי לשמש לצריכת אדם או העשוי לשמש חומר לייצור מאכל או משקה, לרבות מים וחמרים נותני טעם או צבע.
מזון נפגם
לא ייצר אדם מזון, לא יעביר לאחר בשום דרך מדרכי העברה את הבעלות עליו או את ההחזקה בו, לא ירכשנו ולא יחזיקנו, לא יקבלו להחסנה או להובלה, לא יחסיננו ולא יובילנו –
(1)
בתנאים בלתי סניטריים; או
(2)
כשהוא בלתי ראוי לצריכת אדם; או
(3)
כשנמצא בו חומר ארסי, מזוהם, מזיק או בלתי ראוי לצריכת אדם; או
(4)
כשנמצא בו או נתווסף אליו דבר שאינו צריך להימצא בו, או חסר בו דבר שצריך להימצא בו; או
(5)
שנתקלקל, הושחת או איכותו נפגמה מסיבה כלשהי.
הוראות בדבר סגירת שקיקים [תיקון: תשכ״ו, תשכ״ח, תשנ״ד]
(א)
לא יחזיק אדם, לשם עסק, מזון ארוז מראש (prepacked) בשקיק המיועד להספקה לצרכן, לא יעביר לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על מזון ארוז כאמור או את החזקה בו ולא יקבלו אלא אם השקיק סגור.
(ב)
לענין סעיף זה, ”סגירה“ – סגירה בחום או על ידי הדבקה בדבק או בדרך אחרת, למעט סגירה בסיכות מתכתיות (staples) אשר סגירתן היא על ידי קיפול הקצוות שלהן לאחר חדירתן לתוך השקיק זולת אם הוא שקיק תה או חליטת צמחים.
תחולה
הוראות סעיף 2 לא יחולו על צרכן במידה שהן נוגעות להובלת כמות מזון הסבירה לצורך עצמי של הצרכן או לייצורה או להחזקתה של כמות המזון כאמור במקום מגוריו של הצרכן.
שמירת דינים אחרים
צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.
השם
לצו זה ייקרא ”צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון), תשי״ח–1958“.


י״ב באדר תשי״ח (4 במרס 1958)
  • פרץ נפתלי
    שר
    ממלא מקום שר המסחר והתעשיה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.