חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2389.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 58(ג) לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”מדביר“ – מדביר בעל רישיון מדביר המתאים לביצוע פעולת הדברה המבוצעת על ידי עובד הדברה ברשות מקומית או עובד הדברה ותיק, לפי העניין;
”מוסד חינוך“ – בית ספר או מוסד לימודים שלומדים בו באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ובכלל זה גן ילדים;
”עובד הדברה“ – כמשמעותו בסעיף 58 לחוק, וכל עוד מתקיימים בינו ובין המדביר יחסי עבודה או שמתקיימים יחסי עבודה בינו ובין מפעיל המעסיק מדביר דרך קבע;
”עובד הדברה ברשות מקומית“ – עובד הדברה שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף 58(ג)(1) לחוק;
”עובד הדברה ותיק“ – עובד הדברה שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף 58(ג)(2) לחוק;
”פיתיון“ – תכשיר מוכן מראש מסוג פיתיון;
”תכשיר הדברה“ – תכשיר הדברה רשום כהגדרתו בחוק, שנרשם לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ״ד–1994;
”תכשיר מוכן מראש“ – תכשיר הדברה שהוא אחד מאלה:
(1)
התכשיר מיוצר ונמכר מוכן לשימוש בלא צורך בפעולות הכנה, כגון מיהול, ערבוב או הכנה של הפיתיון;
(2)
השימוש בתכשיר טעון פעולות הכנה, ומדביר ביצע את ההכנה טרם מסירת התכשיר לעובד ההדברה.
פעולות הדברה בהיתר מיוחד לעובד הדברה ברשות מקומית
(א)
פעולת הדברה בסיכון נמוך שהרשם רשאי לכלול בהיתר מיוחד לעובד הדברה ברשות מקומית כאמור בסעיף 58(ג)(1) לחוק, תהיה כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, ובלבד שהוא מבצע אותה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב):
(1)
סיוע למדביר בביצוע עבודת הדברה המותרת לאותו מדביר בהתאם לרישיון המדביר שניתן לו לפי החוק, למעט הדברה באיוד, ובלבד שהמדביר המסתייע נוכח ומשגיח על עובד ההדברה בעת ביצוע עבודת ההדברה ונותן לו הנחיות מתאימות לביצועה;
(2)
הדברה של זחלי יתושים, באחד מאלה:
(א)
בביוב, במיתקני ביוב או בתעלות ניקוז;
(ב)
בערוצינחלים,באמצעותתכשיריהדברהמבוססיחיידקיםמסוגבצילוס;
(3)
הדברה של זבובים באמצעות ריסוס;
(4)
הדברה של תהלוכן האורן באמצעות הזרקה לגזעי עצים;
(5)
הדברה של תיקנים, באחד מהמקרים האלה:
(א)
באמצעות פיתיונות;
(ב)
במיתקני ביוב, באמצעות ריסוס;
(6)
הדברה של נמלים באמצעות פיתיונות;
(7)
הדברה של מכרסמים, באחד מאלה:
(א)
בשטחים ציבוריים שהרשות המקומית פועלת בהם או מחזיקה בהם, באמצעות תיבות האכלה המכילות פיתיון;
(ב)
במיתקני ביוב, באמצעות יישום פיתיון.
(ב)
ביצוע פעולות הדברה כאמור בסעיף קטן (א), יהיה בכפוף לכל אלה:
(1)
עובד הדברה ברשות מקומית יבצע את פעולת ההדברה במסגרת עבודתו לצורך מילוי תפקידי הרשות המקומית לפי דין;
(2)
עובד הדברה ברשות מקומית לא יבצע פעולת הדברה בדירת מגורים, במוסדות חינוך או בסביבה טבעית, אלא בנוכחות מדביר; לעניין זה, ”סביבה טבעית“ – למעט הדברה בערוץ נחל המבוצעת לפי הוראות סעיף קטן (א)(2)(ב);
(3)
לעניין פעולת הדברה שאינה מבוצעת בנוכחות מדביר, עובד הדברה ברשות מקומית יבצע את הפעולה על פי תכנית הדברה כתובה שנתן לו מדביר האחראי עליו מטעם הרשות המקומית (בתקנה זו – המדביר האחראי), לגבי כל פעולת הדברה, שבה מפורטים שם תכשיר ההדברה שייעשה בו שימוש, כמויות התכשיר הנדרשות, אופן הביצוע ומקומות ביצוע פעולת ההדברה;
(4)
עובד הדברה ברשות מקומית יבצע את פעולת ההדברה, באמצעות תכשיר מוכן מראש בלבד;
(5)
עובד הדברה ברשות מקומית לא יבצע פעולת הדברה באמצעות תכשירי איבוק או שיקויים;
(6)
עובד הדברה ברשות מקומית יתעד את ביצוע פעולת ההדברה וימסור את התיעוד בחתימתו למדביר האחראי;
(7)
המדביר האחראי יאשר את פרטי הפעולה והשלמתה בחתימתו וישמור העתק של תכנית ההדברה ואת התיעוד כאמור בפסקה (6) לתקופה של שלוש שנים לפחות.
פעולות הדברה בהיתר מיוחד לעובד הדברה ותיק
(א)
פעולת הדברה בסיכון נמוך שהרשם רשאי לכלול בהיתר מיוחד לעובד הדברה ותיק, תהיה אחת הפעולות המפורטות להלן, ובלבד שהוא מבצע אותה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב):
(1)
הדברת מזיקים בדירות המותרת לבעל רישיון מדביר בדירות, באמצעות תכשירים המותרים לשימוש לקהל הרחב כאמור בסעיף 3(ב) לחוק (להלן – תכשירים המותרים לשימוש הקהל הרחב);
(2)
סיוע למדביר בביצוע עבודת הדברה המותרת לאותו מדביר בהתאם לרישיון שניתן לו לפי החוק, למעט הדברה באיוד, ובלבד שהמדביר המסתייע נוכח ומשגיח על עובד ההדברה בעת ביצוע ההדברה ונותן לו הנחיות מתאימות לביצועה;
(3)
הדברה של נמלים באמצעות תכשירים המותרים לשימוש הקהל הרחב או פיתיונות;
(4)
הדברה של תיקנים באמצעות פיתיונות או ריסוס בפתחי ביוב;
(5)
הדברה של מכרסמים, באחד מהמקרים האלה:
(א)
באמצעות תיבות האכלה המכילות פיתיון;
(ב)
במיתקני ביוב, באמצעות יישום פיתיון.
(ב)
ביצוע פעולות הדברה כאמור בסעיף קטן (א), יהיה בכפוף לכל אלה:
(1)
עובד הדברה ותיק יבצע את פעולת ההדברה במסגרת עבודתו אצל מדביר (בסעיף זה – המדביר המעסיק), ובכפוף לתנאי רישיון המדביר;
(2)
עובד הדברה ותיק לא יבצע פעולות הדברה במוסד חינוך, במוסד העוסק במתן שירותי בריאות, בבית אוכל או בסביבה טבעית, אלא בנוכחות מדביר; לעניין זה, ”בית אוכל“ – מקום שבו עוסקים במכירה לציבור של מאכלים ומשקאות או בהגשתם לשם אכילה או שתייה במקום;
(3)
לעניין פעולת הדברה שאינה מבוצעת בנוכחות מדביר, עובד הדברה ותיק יבצע את הפעולה בהתאם לתכנית הדברה כתובה שהכין המדביר המעסיק או מדביר אחר המועסק על ידי המדביר המעסיק, שהוא בעל רישיון מתאים לביצוע ההדברה, לאחר שאותו מדביר היה נוכח במקום טרם תחילת פעולת ההדברה; בתכנית ההדברה יפורטו שם תכשיר ההדברה שייעשה בו שימוש, כמויות התכשיר הנדרשות ומקומות היישום;
(4)
עובד הדברה ותיק יבצע את פעולת ההדברה באמצעות תכשיר מוכן מראש בלבד;
(5)
עובד הדברה ותיק יתעד את ביצוע פעולת ההדברה וימסור את התיעוד בחתימתו למדביר המעסיק;
(6)
המדביר המעסיק יאשר את פרטי הפעולה והשלמתה בחתימתו וישמור העתק של תכנית ההדברה ואת התיעוד כאמור בפסקה (5) לתקופה של שלוש שנים לפחות.


י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018)
  • זאב אלקין
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.