חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2672.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”אתר האינטרנט של המשרד“ – אתר האינטרנט של משרד האנרגיה שכתובתו www.energy.gov.il;
”חוק משק הגז הטבעי“ – חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002;
”מיתקן גז טבעי“ – מיתקן גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי;
”מערכת הולכה“ – כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי, למעט מערכת הולכה לספק המוקמת ומופעלת מכוח רישיון הולכה לספק שניתן לפי סעיף 10 לחוק משק הגז הטבעי;
”מפרט“ – כמשמעותו בסעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי;
”רישיון הולכה“ – כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי.
תכנון, הקמה והפעלה של מערכת הולכה
בלי לגרוע מחובת הרישוי לפי חוק משק הגז הטבעי, בעל רישיון הולכה לא יקים מיתקן גז טבעי שהוא חלק ממערכת הולכה, לא יפעילו ולא יבצע בו עבודת גז, אלא אם כן התכנון, ההקמה, ההפעלה וביצוע עבודת הגז תואמים את התקנים כמפורט להלן:
(1)
כל אחד מהתקנים הישראליים האלה; לעניין זה, ”תקן ישראלי“ – תקן שנקבע לפי חוק התקנים, התשי״ג–1953, כתוקפו בזמן הגשת המפרט, שעותק שלו מפורסם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי; הפניה אל אתר האינטרנט של מכון התקנים תפורסם באתר האינטרנט של המשרד:
(א)
ת״י 5664 – ”חלק 1 – מערכת הולכת גז טבעי: כללי“;
(ב)
ת״י 5664 – ”חלק 2 – מערכת הולכת גז טבעי: דרישות נוספות לצנרת פלדה“;
(ג)
ת״י 425000 – ”סיווג אזורי סיכון למיתקני גז טבעי“;
(ד)
ת״י 413 – ”תכן לעמידות מבנים ברעידות אדמה“;
(2)
כל אחד מהתקנים הבין־לאומיים האלה; לעניין זה, ”תקן בין־לאומי“ – תקן שקבע ארגון התקינה הבין־לאומי (ISO), כתוקפו בזמן הגשת המפרט; הפניה אל אתר האינטרנט של ארגון התקינה הבין־לאומי תפורסם באתר האינטרנט של המשרד:
(א)
ISO 3834-2 – Quality requirements for fusion welding of metallic materials. Comprehensive quality requirements;
(ב)
ISO 18086 - Corrosion of metals and alloys – Determination of AC corrosion – Protection criteria.
ביצוע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים בשל שינוי בתקן
נערך תיקון בתקן מן התקנים המנויים בסעיף 2(1) או (2) (להלן – תקן מתוקן) ונקבעה במסגרתו חובה לבצע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים שהוקם טרם התיקון האמור, ובכלל זה שינוי במיתקן כאמור (להלן – הוראת שינוי), יבצע בעל מיתקן גז טבעי שהוראת השינוי חלה על המיתקן שהקים את עבודות הגז הדרושות בהתאם להוראות התקן המתוקן ובכפוף להוראות לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.
שמירת דינים
אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
העמדה לעיון הציבור
התקנים המנויים בסעיף 2 ותקנים מתוקנים כמשמעותם בסעיף 3, כפי שהותקנו מזמן לזמן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה, בלא תשלום, באופן שיאפשר עיון גם במהדורות התקנים הקודמות.
ביטול
צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי), התשנ״ז–1997 – בטל.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.


כ׳ באב התשע״ח (1 באוגוסט 2018)
  • יובל שטייניץ
    שר האנרגיה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.