חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 1354, 1416.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו־9יב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם הוועדה המייעצת לעניין סעיפים 3 ו־4 לצו זה, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשע״ט]
בצו זה –
”חוק כרטיסי חיוב“ – חוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986;
”כרטיס חיוב“ – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, למעט כרטיס חיוב מיידי או כרטיס נטען שהחיוב בו מיידי ולמעט לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים רק למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים;
”כרטיס חיוב מיידי“ – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק, בתשלום מיידי של התמורה בידי הלקוח, למעט כרטיס נטען שהחיוב בו מיידי;
”כרטיס נטען שהחיוב בו מיידי“ – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק, שניתן לצבור בהם ערך כספי, ובכלל זה כרטיס תשלום כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, שהחיוב באמצעותם הוא מיידי;
”מוסד ציבורי“ – משרד ממשלתי, בית חולים ממשלתי כללי, רשות מקומית, או כל רשות, תאגיד או גוף אחר שהוקמו לפי דין, והכול בקשר לסכומים שיש לשלם להם ושפקודת המסים (גבייה) חלה עליהם;
”מנפיק“ ו”ספק“ – כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב;
”נכס“ – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב;
”סולק“ ו”סליקה צולבת“ – כהגדרתם בסעיף 36ט בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
”עסקה בכרטיס חיוב“ – עסקה בכרטיס חיוב, למעט משיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים;
”עסקת חיוב מיידי“ – עסקה בכרטיס חיוב מיידי או בכרטיס נטען שהחיוב בו מיידי, ולמעט תשלום בעד משיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים.
הכרזה על שירות בר־פיקוח לעניין העמלה הנגבית בעדו
שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי מוכרז בזה שירות בר־פיקוח לעניין העמלה שנגבית בעדו ומועברת למנפיק.
קביעת שיעור העמלה בשירות סליקה צולבת [תיקון: תשע״ט]
שיעור העמלה שנגבית בעד שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיוב ועסקאות חיוב מיידי ומועברת למנפיק, יהיה כקבוע בתוספת.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) (להלן – יום התחילה).
[תיקון: תשע״ט]

תוספת

(סעיף 3)

 מועדיםשיעור העמלה
סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיובמיום התחילה עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019)0.6% מסכום העסקה, ולגבי לקוח שהוא מוסד ציבורי – 0.55% מסכום העסקה
מיום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020)0.575% מסכום העסקה, ולגבי לקוח שהוא מוסד ציבורי – 0.55% מסכום העסקה
מיום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021)0.55% מסכום העסקה
מיום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022) עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022)0.525% מסכום העסקה
מיום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023)0.5% מסכום העסקה
סליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידימיום התחילה עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020)0.3% מסכום העסקה
מיום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022)0.275% מסכום העסקה
מיום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023)0.25% מסכום העסקה


ה׳ בכסלו התשע״ט (13 בנובמבר 2018)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.