חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל״ב–1972

צו בדבר סיווג מבוטחים


ק״ת תשל״ב, 741; תשל״ז, 741; תשמ״א, 381, 812; תשמ״ב, 1415; תשמ״ט, 1173; תשנ״ה, 5; תשנ״ו, 173; תשע״ח, 1060; תש״ף, 2094; תשפ״ב, 3614.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


סיווג עובדים
מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א׳ בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב׳, ייחשב לענין החוק כעובד.
קביעת המעבידים
כמעבידו של עובד כאמור בסעיף 1 ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג׳ לתוספת הראשונה.
סיווג עובדים עצמאיים
מבוטח העוסק בסוג עבודה כמפורט בטור א׳ בתוספת השניה, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב׳, ייחשב לענין החוק כעובד עצמאי, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף 1 לחוק.
סיווג מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי [תיקון: תשמ״א־2]
מבוטח העוסק בפעילות האמורה בתוספת השלישית ייחשב לענין החוק בעת פעילותו כאמור כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.

התוספת הראשונה

(סעיפים 1 ו־2)

[תיקון: תשל״ז, תשמ״א, תשמ״א־2, תשמ״ב, תשמ״ט, תשנ״ה, תשנ״ו, תשע״ח, תש״ף, תשפ״ב]
טור א׳טור ב׳טור ג׳
סוגי העבודהתנאי העבודההמעביד
1.
גובה שאינו מעסיק עובדים ואין לו מקום לניהול עסק משלו הפתוח לקהל
הגמול משולם בעד פעולות גבייה המבוצעות המעסיק בעיקרן על פי רשימה אישית קבועה, או באזור מגורים מוגדר מראש מאת המעסיק 
2.
עובד נקיון או חצרן למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות, שאינם מעסיקים עובדים
תחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראשהחייב בתשלום גמול העבודה
3.
מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז, מרכיב ומתקין תריסים, הכל בתנאי שאינם מעסיקים עובדים ואין להם מקום לניהול עסק משלהם הפתוח לקהל
בכל תנאי העסקה, למעט כאשר ביצוע העבודה נעשה על פי התקשרות ישירה עם הצרכןהמעסיק
4.
שומר
תחום השמירה נקבע מראשהחייב בתשלום גמול העבודה
5.
ממלא תפקידים דתיים מטעם מוסדות דת, לרבות משגיח כשרות ומנקר בשר
משתלם גמול בעד העבודההחייב בתשלום גמול העבודה
6.
א.
מרצה וכן אחרים המועסקים באמצעי תקשורת ציבוריים;
ב.
מורה או מדריך
א.
הסכם העבודה נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או למתן סדרה של שבע הופעות, או שבע הרצאות או שבעה שיעורים לפחות, הכל לפי הענין;
ב.
כאמור בפסקה (א)
החייב בתשלום גמול העבודה
7.
מורה דרך, מלווה רפואי ומלווים אחרים בטיולים המאורגנים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות
משתלם גמול בעד העבודההחייב בתשלום גמול העבודה
8.
חבר מושב עובדים או מושב עולים המועסקים במסגרת תקציבית של הסוכנות היהודית לארץ־ישראל ברכוש המשותף להם או לאגודה שיתופית של המושב
בכל תנאי העסקההאגודה השיתופית של המושב
9.
חונכים וסומכות מטעם משרד הסעד או רשות מקומית
הדרכת עקרות בית לייעול תפקידן במשק הבית ובקיום היחסים התקינים עם ילדיהןהחייב בתשלום גמול העבודה
10.
השוכר ”מולה“ מבעל מלטשה ליהלומים ועיקר עיסוקו הוא בשביל בעל המלטשה בתוך שטח המלטשה, ובתנאי שאינו מעסיק עובד
בכל תנאי העסקההחייב בתשלום גמול העבודה
11.
עבודות משרד, שירותים, תעשיה ומסחר
מבצע העבודה הופנה לעבודה לפי התקשרות בינו לבין אדם שעיקר עיסוקו במשלוח ובהפנית עובדים, וגמול העבודה משתלם לו על ידי מי שהפנה אותו, למעט מי שנשלח כאמור על ידי שירות התעסוקההחייב בתשלום גמול העבודה לפי ההתקשרות
12.
חלוקת דברי דואר בתחומי רשויות מקומיות, שיש בהן בית דואר, כמשמעותו במדריך הדואר, התשל״ז–1977
חלוקת דברי הדואר נעשית על פי הסכם בין המחלק לבין משרד התקשורתהחייב בתשלום גמול העבודה
13.
כל הופעה אמנותית או בידורית של אמן, או הנחיה במופע, לרבות משחק, שירה, דיקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות וכן כל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום למעט הקלטה או צילום לצרכי פרסומת
הסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמש הופעות לפחות; ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים – כשלא חל האמור סעיף 6(א) – הסכם העבודה בכתב נערך מראש למתן סדרה של שלוש הופעות בחודש לפחותהחייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם
14.
ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית, במסגרת אגודת ספורט או מטעמה.
לענין זה, ”אגודת ספורט“ – חבר־בני־אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים בין שהוא פועל באופן עצמאי ובין אם הוא מסונף לגוף ספורט אחר.
הסכם העבודה בכתב שנערך מראשהחייב בתשלום גמול העסקה
15.
(נמחק)
  

התוספת השניה

(סעיף 3)

[תיקון: תשמ״א]
טור א׳טור ב׳
סוגי העבודהתנאי העבודה
1.
מוכר עתונים, אשר אינו מועסק כזבן בחנות או בבית עסק אחר
בכל תנאי העסקה
2.
מבצע עבודות בביתו על פי הזמנה כנגד תמורה (home worker)
בכל תנאי העסקה, ובלבד שהוא עובד אך ורק בביתו
3.
מוכר דברי דואר במיתקנים שאינם שייכים למשרד התקשורת
בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם על בסיס של יחידת זמן
4.
מוכר אגרות הימורים
בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם על בסיס של יחידת זמן
5.
נהג מונית
בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם על בסיס של יחידת זמן
[תיקון: תשמ״א־2]

התוספת השלישית

(סעיף 4)

[תיקון: תשנ״ה, תשנ״ו]
ספורטאי כאמור בפרט 14 לתוספת הראשונה שלא נערך עמו מראש הסכם העסקה בכתב.


ו׳ באב תשל״ב (17 ביולי 1972)
  • יוסף אלמוגי
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.