צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סימון תחום מוגן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סימון תחום מוגן) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סימון תחום מוגן), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1811.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 36ב(ג) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה, ”נהיגה“, ”רכב“ ו”תחום מוגן“ – כהגדרתם בסעיף 36א לחוק.
סימון תחום מוגן
(א)
תחום מוגן יסומן בשלט, אשר יוצב באופן גלוי לעין במקום מרכזי אחד לפחות שהציבור נוהג לעבור בו.
(ב)
לאורך היקף התחום המוגן יוצבו עמודי סימון, בכפוף להוראות כל דין, במרחק שלא יעלה, ככל האפשר, על 150 מטרים זה מזה.
דרכי קביעתם של השלט ועמוד הסימון
שלט ועמוד סימון יהיו עשויים חומר קשיח, וייקבעו למקומם באמצעות חומר או אבזר קשיח המבטיח את קביעתו של השלט או עמוד הסימון באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה בלא הוצאת החומר או האבזר כאמור.
תוכנם של השלט ועמודי הסימון
שלט ועמוד סימון יורו על איסור הנהיגה ברכב בתחום מוגן, ויכילו סמל וחלק מילולי מודפסים, הכול לפי הנוסח וסדר הדברים כמופיע בתוספת, לפי העניין.
גודל השלט והכיתוב עליו
(א)
גודלו של השלט יהיה 90×75 סנטימטרים.
(ב)
האותיות שבשלט יהיו בגופן מודגש, בגובה 45 מילימטרים לפחות, ויהיו ברורות וקריאות.
גודל עמוד הסימון והכיתוב עליו
(א)
גודלו של עמוד הסימון יהיה 120×10 סנטימטרים.
(ב)
האותיות שבעמוד הסימון יהיו בגופן מודגש, בגובה 18 מילימטרים לפחות, ויהיו ברורות וקריאות.

תוספת

(סעיף 4)

שלטעמוד סימון


י״ח באדר התשע״ח (5 במרס 2018)
  • זאב אלקין
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.