חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 1116.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41(ג), 52(ג) ו־108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


סוגי החלטות
לא תינתן רשות ערעור על החלטה מן הסוגים המפורטים להלן:
(1)
החלטה בעניין קביעה ושינוי של מועדי דיון ומועדים להגשת בקשות, תגובות, כתבי טענות, מסמכים, סיכומים ותצהירים (להלן בצו זה – כתבי טענות);
(2)
החלטה בבקשה להארכת מועד הקבוע בחיקוק, למעט החלטה שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך;
(3)
החלטה בנוגע להיקף כתבי טענות;
(4)
החלטה בעניין שלבי הדיון בהליך, למעט החלטה שהדיון יישמע במפוצל או שיתקיים דיון נפרד בתביעה שכנגד ובהודעה לצד שלישי;
(5)
החלטה בעניין הזמנת עדים, סדר שמיעת עדים, ושאלות המוצגות לעדים לרבות קבלה או דחייה של התנגדות בעניין זה, למעט החלטה על דחיית בקשה לזמן עד או להגיש ראיה, או החלטה בעניין בקשה לעדות מוקדמת;
(6)
החלטה בעניין סדר הבאת עדויות ואופן הגשת עדויות, למעט החלטה בעניין מתן עדות מחוץ לכתלי בית המשפט, ובכלל זה בהיוועדות חזותית;
(7)
החלטה שהיא קבלת בקשה לביטול פסק דין או לביטול החלטה;
(8)
החלטה בעניין הטלת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין ושיעורם, למעט אם ניתנה לאחר מתן פסק הדין ואינה נבלעת בו;
(9)
החלטה ליתן רשות להגן ולקבל התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967;
(10)
החלטה לפי פרק ט׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984, למעט החלטה בעניין גילוי מסמך פלוני, עיון במסמכים ובעניין טענת חיסיון.
שמירת דינים
אין באמור בסעיף 1 כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על החלטות מן הסוגים המפורטים בו במסגרת ערעור על פסק דין.
תחילה והוראת מעבר
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו, ואולם סעיף 1 לא יחול על בקשות רשות לערער שהוגשו ערב יום התחילה.


י׳ בתמוז התשס״ט (2 ביולי 2009)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.