צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 922.


בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ״א–1981 (להלן – התקנות), לאחר היוועצות בהסתדרות האחיות והאחים בישראל, אני קובע כלהלן:


קביעת מומחיות
מי שרשומה בפנקס, כהגדרתו בתקנות, כאחות מוסמכת (להלן – אחות מוסמכת), זכאית לתואר ”אחות מומחית בתחום הטיפול התומך“ אם השלימה מסלול הכשרה לתואר מומחיות בתחום הטיפול התומך, לפי המפורט בצו זה.
תנאים מקדמיים
אחות מוסמכת זכאית להשתתף במסלול התמחות בטיפול תומך אם התקיימו בה כל אלה:
(1)
היא בעלת תואר שני, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בחוג לסיעוד;
(2)
היא סיימה השתלמות מוכרת, כמשמעותה בתקנה 10 לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ״ט–1988 (להלן – תקנות עוסקים בסיעוד בבתי חולים), בנושא אונקולוגיה או גריאטריה, ונרשמה בפנקס במדור השתלמות, כמשמעותו באותה תקנה.
רישום להתמחות
(א)
בקשה להתמחות תוגש למינהל הסיעוד במשרד הבריאות לפי טופס שיורה ראש מינהל הסיעוד; לבקשה יצורף אישור של אחות מומחית בטיפול תומך, כי תלווה את האחות המוסמכת בתהליך ההתמחות, במוסד הרפואי שבו מתבצעת העבודה המעשית כאמור בסעיף 4(2), ותהיה אחראית להנחייתה ולתיאום מסלול ההתמחות (להלן – מומחית מלווה).
(ב)
מצא ראש מינהל הסיעוד כי התקיימו במגיש הבקשה (להלן – המבקשת) תנאי סעיף 2, יעביר את הבקשה לוועדה שימנה, שתכלול שתי מומחיות בטיפול תומך לפחות (להלן – ועדת ההתמחות), והוועדה תקבע למבקשת תכנית התמחות.
מסלול ההתמחות
תכנית ההתמחות שתיקבע למבקשת תכלול –
(1)
תכנית הכשרה בתחום הטיפול התומך, בהיקף של שנה אקדמית,שהוכרה על ידי ראש מינהל הסיעוד;
(2)
עבודה מעשית בטיפול תומך במשך 3 שנים, בפיקוח המומחית המלווה.
מבחן להכרה במומחיות
(א)
מינהל הסיעוד יעניק למי שסיימה את מסלול ההתמחות אישור על זכאות להיבחן בבחינת התמחות בתחום הטיפול התומך.
(ב)
מינהל הסיעוד יקיים בחינת התמחות בתחום הטיפול התומך; מי שעמד בבחינה בהצלחה, יירשם במדור ”מומחיות בטיפול תומך“ שינהל מינהל הסיעוד, ויקבל ממינהל הסיעוד תואר ”אחות מומחית בטיפול תומך“.
הבחינה ומתכונתה
(א)
הבחינה תיערך פעם אחת בשנה לפחות, בחודש אפריל או מאי; ראש מינהל הסיעוד יפרסם הודעה על מועד הבחינה ומועדי הרישום לבחינה, תשעים ימים לפחות לפני מועד הבחינה, ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ב)
הבחינה תהיה בכתב, ובמועד סמוך לאחריה תקוים בחינה בעל פה; עמידה בהצלחה בבחינה בכתב היא תנאי להשתתפות בבחינה בעל פה.
(ג)
שאלון המבחן בכתב ייקבע על ידי ועדת בוחנים שימנה ראש מינהל הסיעוד, וישתתפו בה שתי אחיות מומחיות בטיפול תומך לפחות; אותה ועדת בוחנים, או ועדה בהרכב דומה, תקיים גם את הבחינה בעל פה.
(ד)
ראש מינהל הסיעוד רשאי להחליט כי לא תקוים בחינה בשנה מסוימת, בהעדר זכאים להיבחן בבחינה, או בהעדר נרשמים לבחינה.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
הוראת מעבר
על אף האמור בצו זה –
(1)
אחות מוסמכת זכאית לתואר ”אחות מומחית בתחום הטיפול התומך“ אם ועדת ההתמחות אישרה כי התקיימו בה כל אלה:
(א)
היא היתה בעלת תואר ראשון או שני בסיעוד, ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ביום תחילתו של צו זה, או קיבלה, לא יאוחר מיום י״ד בטבת התש״ע (31 בדצמבר 2009), אישור ממוסד כאמור על זכאות לתואר ראשון או שני בסיעוד;
(ב)
היא סיימה השתלמות מוכרת, כמשמעותה בסעיף 10 לתקנות עיסוק בסיעוד [צ״ל: עוסקים בסיעוד] בבתי חולים, בסיעוד אונקולגי, ונרשמה בפנקס במדור השתלמות, כמשמעותו באותה תקנה, ערב תחילתו של צו זה;
(ג)
עסקה במשך חמש שנים לפחות בטיפול תומך בחולים, ערב תחילתו של צו זה;
(2)
בתקופה שעד יום י״ג בתשרי התש״ע (1 באוקטובר 2009) תהיה סמכות ועדת ההתמחות לפי סעיפים 3(ב) ו־8(1) נתונה לראש מינהל הסיעוד;
(3)
בחינת התמחות, כאמור בסעיף 6, תקוים לראשונה בשנת 2012.


כ״ה בניסן התשס״ט (16 באפריל 2009)
  • אבי ישראלי
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.