לדלג לתוכן

פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות) מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות)

פקודה הקובעת הוראות בנידון חקירה מוקדמת של עדים, זיהוים של אסירים וקבלת תעודות של בדיקות כימיות בתורת עדות בקשר עם ברור משפטים פליליים.


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר המשפטים (ע״ר תש״ח, 22) ולשר המשטרה (י״פ תשי״ג, 1357). פורסמו הודעות כי שר המשפטים ושר המשטרה נטלו לעצמם את הסמכויות הנתונות בידי המזכיר הראשי של הממשלה (י״פ תשי״ג, 589; י״פ תשי״ד, 348). לפי פקודת פקידי ממשלה (שנוי תוארים), 1940, במקום ”האנליסט הממשלתי“ יבוא ”הכימאי הממשלתי“. מכוח האמור בסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948 – לפיו החוק הקיים בארץ־ישראל נשאר בתקפו, בשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה – מקום בו נאמר ”אינספקטור“ ייקרא מעתה ”מפקח“. לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי סעיף 7 לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח–1948, בית המשפט לפשעים חמורים בטל וכל סמכות שניתנה לבית המשפט לפשעים חמורים תהא נתונה מעתה לבית המשפט המחוזי. לפי תיקון מס׳ 2 לחוק השופטים, תשכ״ד–1964, כל מקום בו נאמר ”שופט שלום“ ייקרא מעתה ”שופט של בית משפט השלום“.


תוכן עניינים

השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות).
[תיקון: 1945]

חלק א׳ – חקירה מוקדמת של עדים

חקירת עדים על־ידי פקיד משטרה וכו׳ [תיקון: 1944, תש״ח]
(1)
פקיד משטרה מדרגת מפקח [במקור: אינספקטור] ומעלה, או כל פקיד אחר או סוג אחר של פקידים המורשים בכתב – בדרך כלל או במיוחד – על־ידי שר המשפטים או שר המשטרה [במקור: המזכיר הראשי של הממשלה], לערוך חקירות על ביצוע עבירות, רשאי לחקור בעל־פה כל אדם המכיר, לפי הסברה, את עובדותיה ומסיבותיה של כל עבירה, שעליה חוקר אותו פקיד משטרה או אותו פקיד מורשה אחר כנ״ל, ורשאי הוא לרשום בכתב כל הודעה, שמוסרה אדם הנחקר כך.
(2)
אדם, הנחקר כך, יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות, שיציג לו בשעת החקירה אותו פקיד משטרה, או אותו פקיד מורשה אחר כנ״ל, חוץ משאלות שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו בסכנת האשמה פלילית.
הודעת עד תירשם בכתב [תיקון: 1944]
(1)
משנרשמה כל הודעה כזאת בכתב, תיקרא בפני האדם שנחקר, והלה יתבקש לחתום עליה, ואם לא ידע קרוא וכתוב, יתבקש לטבוע בה את סימנו.
(2)
אם יסרב לחתום על ההודעה או לטבוע בה את סימנו, ירשום פקיד המשטרה, או הפקיד המורשה כנ״ל, הערה בשולי ההודעה הכתובה כי מוסר ההודעה סירב לחתום עליה או לטבוע בה את סימנו ומה סיבת סירובו, אם בירר אותה.
(3)
לאחר־מכן יחתום פקיד המשטרה, או הפקיד המורשה האחר כנ״ל, על ההודעה שבכתב; ובכל משא־ומתן משפטי, נגד האדם המוסר את ההודעה, על שלא השיב נכונה על כל שאלה שהוצגה לו, תשמש ההודעה שבכתב הוכחה להודעות שמסר, אלא־אם יוכח כי לא מסר את ההודעות או כל אחת ואחת מהן.
[תיקון: 1944, תשכ״ה]
[תיקון: 1945, תשס״ה]

חלק ב׳ – זיהוים של אסירים (כותרת נמחקה)

[תיקון: תש״ח, תשס״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ד, תשס״ה]
(בוטל).
[תיקון: 1945]

חלק ג׳ – תעודות מבחני מעבדה ואנליזות

תעודות הנוגעות לבדיקות כימיות תקובלנה בתורת עדות [תיקון: 1940, תש״ח־2, תש״ח־3, תשכ״ד]
(1)
תעודה שנראה מגופה שניתנה ונחתמה ע״י פקיד הממונה באותה שעה על המעבדה הממשלתית או ע״י הכימאי הממשלתי, והיא מעידה על תוצאת מבחן מעבדה או מבחן אחר או אנליזה, שנעשו בידי אותו פקיד או כימאי והנוגעים לכל דבר הנידון במשפט, תקובל כעדות במשפט פלילי אף אם לא הוזמן אותו פקיד או אותו כימאי להופיע כעד:
בתנאי שתעודה כזאת לא תקובל כעדות ע״י בית משפט מחוזי, אלא אם כן נמסרה הודעה מטעם הקטיגוריה לנאשם או לעורך הדין שלו עשרה ימים מראש על כונתה להגיש את התעודה כעדות, והעתקה של התעודה נמסרה לנאשם.
(2)
למרות כל האמור בהוראות סעיף־קטן (1) חייב הפקיד או הכימאי הנזכרים לעיל להופיע כעד במשפט בפני בית משפט מחוזי, בתנאי שנמסרה הודעה לבית המשפט בשם הנאשם חמשה ימים מראש, הדורשת את הופעתם בבית המשפט וצורף להודעה מס בסכום לירה אחת.
(3)
למרות כל האמור בהוראות סעיף־קטן (1), חייב הפקיד או הכימאי הנזכרים לעיל להופיע כעד במשפט פלילי בפני כל בית משפט, לרבות בית משפט שלום, אם סבור בית המשפט או שופט של בית משפט השלום כי טובת הצדק מחייבת את הופעתו בבית המשפט.
(4)
אם ניתנה תעודה לנאשם עפ״י פקודת ההגנה על אסירים עניים, פוטרין אותו מתשלום המס בסך לירה אחת הנזכר בסעיף־קטן (2).
(5)
כתום המשפט יכול בית המשפט המחוזי ליתן אותו צו אשר ייטב בעיניו בנוגע לתשלומו או להחזרתו של מס הלירה האחת האמור לעיל ולתשלום ההוצאות שהוצאו מפאת הופעתו של אותו פקיד או כימאי במשפט.
[תיקון: 1945]

חלק ד׳ – בדיקתן וזיהויין של תעודות שחושדים בהן כי הן שטרי־כסף כוזבים של בנק־אוף־אינגלנד

חלק זה לא רלוונטי מאז קום המדינה.
פירוש [תיקון: 1945]
”שטר־כסף כוזב של בנק־אוף־אינגלנד“ פירושו תעודה שהיא כולה או בחלקה חיקוי או זיוף של שטר־כסף של בנק־אוף־אינגלנד.
כוחו של קצין־משטרה גבוה ביחס לתעודות מסויימות [תיקון: 1945, תש״ח]
אם מפני סיבה כל־שהיא יחשוד קצין משטרה גבוה בתעודה כל־שהיא, הנמצאת ברשותו של שוטר עם תחילת תקפה של פקודת תחיקת־הגנה (הכללה בפקודות מסויימות), 1945, או שתבוא לרשותו של שוטר לאחר־מכן, כי הינה או ייתכן שהינה שטר־כסף כוזב של בנק־אוף־אינגלנד, יהיה רשאי להשהות את התעודה הזאת בידיו כדי שיבדקנה מומחה, או שיהיה רשאי לשלוח אותה תעודה, כדי שיבדקנה אותו אדם ובאותו מקום (בין בתחומי ארץ ישראל ובין מחוצה לה), שיהיה הוא עשוי למצוא אותם נאותים.
זיהוי תעודות מסוימות [תיקון: 1945]
(1)
מקום ששלח קצין־משטרה גבוה תעודה לבדיקה בהתאם לסעיף 9, יהיה בזה משום זיהוי מספיק של התעודה שנשלחה כך, לכל הצרכים ובכל הזמנים, אם יוכח שהיא נושאת עליה את חתימתו של קצין־המשטרה הגבוה בראשי־התיבות ואת תאריך המשלוח, שנרשמו על התעודה לפני הישלחה כאמור.
(2)
לא יהיו רואים שום דבר האמור בסעיף־קטן (1) כמניעה לכך, שכל תעודה כזאת תזוהה בדרך אחרת מזו שנקבעה באותו סעיף־קטן.
תעודת־אישור על כוזבות [תיקון: 1945]
(1)
תעודת־אישור המיומרת להיות ניתנת בידי הבנק־אוף־אינגלנד או בשמו, ואומרת כי תעודה כל־שהיא הינה שטר־כוזב של בנק־אוף־אינגלנד, תשמש עדות מכרעת על אותה עובדה, אלא־אם הוכח כי תעודת־האישור לא ניתנה בידי הבנק־אוף־אינגלנד או בשמו; ולצורך זיהוי השטר הכוזב של בנק־אוף־אינגלנד שתעודת־האישור מתיימרת להיות נוגעת בו, יהיה די בכך, אם תיקוב תעודת האישור את מספר השטר־הכוזב של הבנק־אוף־אינגלנד (אם יש עליו מספר) ואת ראשי־התיבות והתאריך שעליו, ואם יַראו כי המספר מתאים למספר התעודה שנשלחה לבדיקה וכי ראשי־התיבות והתאריך מתאימים לראשי־התיבות והתאריך שנרשמו על התעודה בידי קצין־המשטרה הגבוה.
(2)
לא יהיו רואים שום דבר האמור בסעיף־קטן (1) כמניעה לכך, שכל שטר־כוזב כזה של בנק־אוף־אינגלנד יזוהה בדרך אחרת מזו שנקבעה באותו סעיף־קטן.
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.