עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/90

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


אבא נתיאה

ערך אבא נרשאה.


אבא סוראה

חותנו דר"פ ובנו אבא ששניהם היו לוקחי בנותיו ככתובות לט: נב:, וסנהדרין יד:.


אבא סימי

ערך יוסף בן סימאי.


ר' אבא סומקה

נזכר ברכות פ"ט ה"א נו. ר' ברכיה ור' חלבו בשמו, ובמ"ר פ"ג-ז ר' ברכיה ב"ר (צ"ל ור') חלבו בשם אבא סמוקיד (וצ"ל סמוקה), ובתמחומא בראשית-ו א"ר ברכיה בשם ר' אבא האדמוני, ודעת הרש"ב ז"ל כי הוא ר"א סומקה כי סמוק בלשון ארמי הוא אדום.


ר' אבא סלא רבא

נזכר כתובות קיא. מתקיף על דברי ר' אילעא ואביי משיב על דבריו, וביוחסין גרס ר' אחא.


אבא סיקרא

ערך בן בטיח.


ר' אבא סרונגיא

נזכר באגדה סוכה פ"ד ה"ג וב"ר פ"א-ו, ובבמ"ר פיד-ד בשם סדרונגיא וכבר העיר ברש"ש שם שצ"ל סרונגיא, ובמ"ר פכ"ב-ח ר"א מרומניא והמאמר הזה בתנחומא מטות-ז בשם ר"א סנגוריא, ובאיכ"ר פ"א-מא ר' ביבא מרונגיא ושם ססנ"א ר' ביבא סנגוריא, ובפ' רבתי פ' ביום ר"א סרונגלא, והוא שם של אמורא אחד ונקרא על שם עירו ככלאים פ"ט ה"ג, כתובות פי"ב ה"ג שנזכר שם כנישתא עתיקתא דסרונגין.


אבא צידוני

נזכר קה"ר פ"ז-ג יחד עם תלמידי דר' אבא האומרים בשם רשב"ג ושם הגרסא תלמידי דר' אמי, וזה כוונת סה"ד שכתב ומד' שמואל פכ"ג, ותלמידי דר' אמי, ובחנם הפרידו בין הדבקים וצ"ל ומד' שמואל פכ"ג עם תלמידי דר' אמי.


ר' אבא קרטינאה או קרתיגנייא

נזכר אך בירושלמי, בשם האחרון נזכר דמאי פ"ב ה"ב, כלאים פ"א ה"ט פ"ח ה"א, תענית פ"ב ה"ב, סנהדרין פ"ז ה"א, שבועות פ"ג סה"א פ"ז ה"א, ובשם הראשון נזכר ברכות פ"א ה"ג, כתובות פ"ה ה"א, ובשבועות פ"ג סה"א מתרץ ר' לא קושייתו, א"כ היה לערך בדור ג' לאמוראי דא"י.


אבא קשישא

כן מביא היוחסין מפ"ק דסנהדרין וגרסא שלנו שם ז. אביי קשישא.


אבא שאול

בערך שי"ן.


אבא תחנא חסידא

ערך תי"ו.


אבאי

אבא יוסי בן אבאי זבחים צז. עיין ערכו.


אבא תנחומא

נזכר מ' תהלים פ"א-ך הוא ר' תנחומא עיין ערכו.


ר' אבדומי נחותא

ערך רב דימי.


ר' אבדימי

(אמורא בא"י בדור הרביעי).

נזכר עירובין פ"י ה"ב ר' אליעזר ור' אבדימי תרוייהו בשם ר' מנא, וזה ר' מנא הוא דור השני, ור' אלעזר הוא בן ר' יוסי חבירו דר' יונה, וכן מוכח משבת פ"ה ה"ד שאמר ר' אבדימי ביחד עם ר' חנינא ור' חנינא הראשון ור"ח בר אדא בן אחותו דבר קפרא שהם היו בדור הראשון לאמוראים, אך בלי ספק הוא ר' חנינא האחרון חברו דר' מנא ור"ח בר אדא האחרון שהוא במחלוקת עם ר' מני כב"ב רפ"י וע"ש אמר ר' אמי בבלייא נישמעינה מהדה, ואח"כ אמר ר' אבדימי