עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/181

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ר' אליהו

נזכר שה"שר פ"ב פסוק יד-ז.


אליהועיני

נזכר ב"ר פ"נא-ט, ר' יודן דמן גלוי ור' שמואל ב"נ בשמו.


אליהועיני בן הקוף

כה"ג בבית שני, נזכר פרה מ"ה שעשה פרה אדומה, ובמתניתא דבני מערבא גרס בן הקייף.


ר' אילם

נזכר אי"כר פ"ב-יב, אבל בויק"ר פ"יב-ה גרס ר' הילל בר הילני.


אילפא ובירושלמי חילפיי

דבר זה ברור שאילפא הוא חילפא כי בתמורה כח. בעי אילפא אמר על הלקט בנשירתו וכו', ובתרומות פ"ו סה"ב גרס חילפיי, וכן המעשה המובא תענית כא. ששאל ההוא סבא לאילפא, איתא בקידושין כ"א ה"א-ד חילפיי.

הוא היה כבר גדול בימי רבי כתענית כד. שרבי גזר תעניתא ולא אתא מטרא נחית קמיה אילפא ואמרי לה ר' אילפי (ובדק"ס ר' אילפא) אמר משיב הרוח ונשב זיקא - ושאלו רבי מאי עובדך וא"ל שדר בכפר ואין להם יין לקידוש ולהבדלה והוא טורח ומביא יין ומוציא אותם ידי חובתם.

הוא היה חבירו דר' יוחנן אע"פ שהיה קשיש הרבה ממנו כמו שיסופר תענית כא: שאילפא ור"י הוו גרסי באורייתא דחיקא להו מילתא טובא אמרי ניקום וניזול וניעביד עיסקא, אזלו וישבו תחת גודא רעועא וישבו לאכול, אתו ב' מלאכי השרת שמע ר"י דקאמר חד לחבריה נישדי עילייהו האי גודא ונקטילנהו שמניחיין חיי עולם - א"ל אידך שבקינהו דאיכא חד דקיימא ליה שעתא, ר' יוחנן שמע זאת ולא אילפא, ושב ר' יוחנן ואילפא הלך לסחור. עד דאתא אילפא מלך ר' יוחנן, אמרו לו לאילפא אי יתיב מר וגריס לא הוה מליך מר? (וכמו שאמרנו שהוא היה קשיש הרבה מר"י) והשיב להם שאעפ"כ לא שכח תלמודו וכל מי שישאל לו מתניתא דר"ח ור' אושעיא ולא יפשוט לו ממתניתן יפיל עצמו לים, ובא ההוא סבא ושאלו, והוא השיב הכל כהלכה. וכן מובא המעשה בקצרה בירושלמי כתובות ר"פו, ובקידושין פ"א ה"א-ד. איתא באריכות כמה שאלות ששאלוהו ושם חילפיי.

וכן מצינו שר' יוחנן אמר משמו כזבחים כ. אר"י בעי אילפא, ושם כא. אר"י משמיה דאילפא, ובשבת פ"יז ה"ג אר"י משכני חילפיי, ובתרומות ספ"א, חלה פ"ב סה"ב, אר"י אייתיתיה מדחילפיי. מחלקיתן זבחים כט:, וכן מצינו שהוא שאל לר"י ולרש"בל כנזיר פ"ו ה"י.

מאמריו מצינו שבת יד:, כתובות קיא., ב"ק כ., חולין לב: נג:.

האומרים בשמו מצינו ר' אלעזר מעשרות פ"ב ה"ד.

ר' חנין בר אמי עירובין סז. לגרסת דק"ס, ור' ירמיה ב"מ קיד:. וקרוב מאוד לומר שגם הוא חיבר ברייתות וזה שמצינו מנחות ע. כתוב אפנקסיה דאילפא ביצי נבלת העוף וכו', ומעשרות פ"ב ה"ד א"ר יונה אשכחתיה כתוב בפנקסיה דחילפי אוכל וכו'.


ר' אילפיי

נזכר ב"ב פ"ב ה"ב שאשה אחת הדליקה פחמין תחת ביתו דר' אילפיי ורצה למחות בה אתא עובדא קומי ר' נסא אמר לא אמרו וכו' (וידוע שר' נסא היה בדור ד' לאמוראי א"י) אך גרסת היוחסין קומי רב אסי, ובקה"ר פ"א-ג ר"ה ור' אחא בשם ר' חילפי.