עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/159

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב אחא בריה דרב ייבא

נזכר נדה סא: שאמר משמיה דמר זוטרא.


רב אחא בר יעקב

היה תלמיד ר"ה כיבמות סד: שאמר שיתין סבי הוינא (ופירוש סבא אינו זקן אך חכם) וכולהו איעקור מפרקיה דר"ה לבר מאנא דקיימי בנפשאי והחכמה תחיה בעליה.

ובימי ר"נ היה כבר גדול הדור כב"ק מ. משתבח ליה רבא לר"נ ברב אחא בר יעקב דאדם גדול הוא א"ל כשיבא לידך הביאהו אלי, וכשבא לר"נ בקשו ר"נ שישאל ממנו איזה שאלה, בעי מיניה וטרם שהשיבו בעא מיניה בעי אחריתא א"ל ר"נ שבקן אסתגר בקמייתא (שאיני יכול להשיבך עדיין על הראשונה), וב"ב נב. אמר לר' חייא מהורמיז הלכה משמיה דר"נ.

וכן מצינו שאמר הלכה בשם ר' יחונן בכתובות עד. אבל לא מצינו שעלה לא"י, ומה שמצינו שביעית פ"ו ה"א שאמר בשם ר' אימי בל"ס שמע זאת ממנו כשהיה עדיין בבבל, וכן אמר בשם ר' זירה כיומא נה., וביצה לג: מתקיף על דבר ר"ז א"ר חסדא, ובגיטין כ. חולק על רב חסדא.

הוא היה הריש בעיר פופונאי (הסמוכה לפומבדיתא כדמשמע ב"ב צ:) כנדה סז: שתיקן שם שאשה יכולה לטבול ביום יען ששם היה שכיחי גנבי, וב"ב טז. דרש בפופונאי שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו אתא שטן ונשקיה לכרעיה.

ובימי אביי ורבא היה כבר מזקני הדור כקידושין לה. שאמר רבא פופונאי ידע טעמא ומנו רב אחא בר יעקב. (וכן צ"ל בב"ק נד: ושם שרב פפא אמר עליו כן והוא ט"ס כי רב פפא היה תלמידו ואין דרך תלמיד לומר על רבו כן) ובשבת פז: פליג עם רבא, ובהוריות ו:, חולין י: שקיל וטרי עם אביי ורבא.

מעשיו הגדולים

הוא היה חסיד גדול ומלומד בנסים, כסוכה לח: שאמרו רב אחא ב"י ממטו ליה וממיתי ליה אמר גירא בעיניה דשטנא ובקידושין לה. שאתא שטן ונשקיה לכרעיה, ובקידושין כט. יסופר ששלח את בנו ר' יעקב ללמוד לפני אביי, וכשבא מצאו דלא מחדדין שמעתיה א"ל אנא עדיפנא מינך שב אתה בבית ואני אלך, וכששמע אביי שזקן וחסיד הדור בא אליו, ובשכינת אביי היה ההוא מזיק בבי רבנן דאפילו ביום היה מזיק גם לשני כ"א, צוה אביי לתלמידיו כשיבא רב אחא ב"י לכאן אל יתנו לו אושפיזא, ויהא מוכרח ללין בבי רבנן ואפשר דמתרחש ניסא, וכן היה כשבא ולא מצא מקום ללין, לא בההוא בי רבנן, אידמי ליה (המזיק) כתנינא כריעה שהיה כורע נפל חד רישא, ולמחר א"ל אי לא איתרחיש ניסא סכנתון.

ובעירובין סב. יסופר עליו שהיה יזיף ופרע, פי' כשהיה טרוד ביום ולא היה יכול לעסוק בתורה כראוי היה לומד בלילה, ובעירובין סג. יסופר שר' אלעזר מהגרוניא ורב אחא בר תחליפא איקלעו לבי רב אחא בריה דרב איקא באתריה דרב אחא בר יעקב ור"א ב"ר איקא הביא סכין להם וא"ל רב אחא ב"ת לא ליחוש לסבא? (שרב אחא ב"י היה הזקן והחכם) ור"א מהגרוניא בדק הסכין ונענש ע"ז, ובאמת מצינו שהיה בקי גדול בבדיקת הסכין כחולין יז: שהיה יכול לבדוק את הסכין בחוט השערה, ובגיטין לא: רבא ור"נ בר יצחק בוי יתבי הוו חליף ואזיל רב אחא בר יעקב (לגרסת הערוך ערך גהרק).

מאמריו בהלכה ואגדה מצינו ברכות יג: כז. מד. נט., שבת ט: צו:, יומא מו..

תלמידיו מצינו שרב פפא ישב לפניו כחולין לג., ורב אחא בריה דרב איקא