עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/160

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בן אחותו קיבל ממנו ככתובות עד..

ומלב בנו ר' יעקב שהיה ת"ח כמנחות מג: היה לו גם בת ובן בתו היה נקרא ג"כ רב יעקב וגדלו בביתו כסוטה מט. וסיבת מיתתו יסופר ב"ב יד. שכתב חד ס"ת על עור עגל ואיתרמי ליה שהיה ארכו כהקיפו ויהבו ביה רבנן עינייהו ושכיב.


ר' אחא בר יצחק

נזכר ברכות פ"ד ה"ג אמר בשם ר' חייא דציפורין, והמאמר הזה נשנה תענית פ"ב ה"ב ושם בשם ר' חונה רובה דציפורין, ובשבת פ"ג ה"ד מיסחי עם ר' בא בר ממל, ונזכר יומא פ"ד ה"ד בענין אבדה, ובשבת פ"ו ה"ב יבמות פי"ב ה"ב ר' אחא בר יצחק שלח שאול לר"ז ור"ז לר' אמי.


ר' אחא בר מניומי

מע"ז ז: משמע שהיה ממדינות מדי שאמר שם לאביי גברא רבה אתא מאתרין (הוא נחום המדי) כל מלתא דאמר אמרי ליה נשתקע הדבר? (ופרש"י מאתרין ממקומנו ממדי).

הוא היה תלמידו דר"נ כב"ק קו. שאותיב לר"נ, אר"נ ב"ב קמח:, ושקיל וטרי עם אביי כב"ב קנט: קסח:, ע"ז ז:, ובנדרים מז. מותיב רבא עליו, ונזכר יבמות צד. ובקידושין מו. איתא בר רב מניומי ואפשר שהוא בנו דמניומי חברו דר"נ.


רב אחא בריה דרב נחמן

נזכר שבת קיד., אבל בברכות מג: גרס מר זוטרא בריה דר"נ וכן הוא בדק"ס בשבת שם.


רב אחא בר נפחא

בחולין סז: רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפחא לגרסת הרי"ף והרא"ש ודק"ס, ובגמרות שלנו חסר תיבת בר נפחא.


רב אחא בר נתן

נזכר חולין מט. (לגרסת דק"ס) חולק עם מר זוטרא בריה דרב מרי וגרסא שלנו רב אדא בר נתן. ובן בנו הוא רב משרשיא.


ר' אחא בר סימון

נזכר ב"ר ספמ"א ור' עזריה אומר בשמו.


אחא בר סלא (או כרסלא) מכפרי

אבי אביו דר' חייא ואחיו כסנהדרין ה..


רב אחא בר עויא

הוא היה בר א"י ולמד לפני ר' יוחנן ור' אסי ואח"כ ירד לבבל בזמן רב חסדא, כפסחים לג: יתיב רב אחא בר עויא קמיה דרב חסדא וקאמר משמיה דר"י א"ל מאן ציית לך ולר' יוחנן רבך, וביבמות קיז. אמר בעו במערבא, ועיקר קבלותיו היה מר' אסי כפסחים כד. א"ר אחא ב"ע א"ר אסי אר"י, וב"ב נו. יתיב קמיה דר' אסי וקאמר משמיה דר' יוסי בר"ח, וברכות מד. א"ר אחא בריה דרב עויא אמר רב אשי צ"ל בר עויא א"ר אסי כגרסת דק"ס, ובחולין נ: אמר ר' אחא בר רב עוא א"ר אסי צ"ל בר עויא, וב"ב קלג. אלא אמר רבא כדשלח רב אחא בר עויא משמע שהלך אח"כ לא"י, אבל גרסת דק"ס ויוחסין רב אחא בר עוירא, וכן נזכר בנדה כז. א"ר אחא בריה דרב עוירא א"ר יצחק - אמר לו רב יוסף ל"ד אמרת לן, ובסוף ר"ה א"ר אחא בר עוירא א"ר שמעון חסידא, (וגרסת דק"ס בר עויא), וכן נזכר שבת עד: ונראה כי עוה ועויא ועוירא הוא שם אחד ואך לפעמים נשתבש מזה לזה.


רב אחא בר עוירא

ערך רב אחא בר אויא.


ר' אחא בר (רב) עולא או עילא-אילא

כל אלו השמות של אמורא אחד הוא,