עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/103

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב אבהו ב'

היה מרישי כלה דרפרם (שמלך משנת תשמד עד תשנד בפומבדיתא אגדרש"ג ה"ג פ"ג) כעדות בנו רב שמואל חולין מט., ורב שמואל בנו היה מרבנן סבוראי, וב"ק קיז. אותיב רב אבהו לרב אשי, ובסה"ד כתב שהוא רב אשי הקדמון ושגגה היא כי שם בגמרא מבואר שהוא רב אשי חבירו דרבינא, וביבמות כו. לגרסת אור זרוע הגדול א"ל ר' אבהו לרב אשי והתניא אפילו נתגרשו, וגרסא שלנו רב הלל, ואפשר שמה שמצינו תמיד הלשון מגדף בה ר' אבהו הוא ר' אבהו זה.


ר' אבהו

ביוחסין מביא וז"ל רב אדא ורבא בר חנן אתו לגביה בפ' מקום שנהגו, ובסה"ד כתב לא מצאתי, ובאמת הוא בפסחים נא. לגרסת דק"ס, וברי"ף שם גרס אתו וא"ל לאבהו, וגרסת היוחסין היה לר' אבהו ומה שמובא ברי"ף ובר"ן שם לאבוה דשמואל הוא טעות הדפוס, אבל הגרסא הנכונה צ"ל רב אויא סבא (שהיה תלמידו דר"ה כביצה כא.) ורבה בר"ה אתו וא"ל לאבוה הוא רב הונא.


אבהו

ר' יוסי בר אבהו (בזמן רב ששת) נזכר ב"ק קיב:.

רב שמואל בר אבהו חולין מט.


ר' אבהו בר אחא

אמר בשם רבינו כן מובא במד' תהלים הישן פק"ז, והוא ר' אבא בר אחא שאומר תמיד בשם רבי כמבואר בערכו.


אבהו בר גניבא

תלמיד רבא כב"ב קלט. ששלח לרבא ילמדנו רבינו.


ר' אבהו בר זוטרתי

אמר רב יהודה בר זבידא ברכות יב:.


ר' אבהו בר זעירא

נזכר מד' תהלים פ"צ-יב ואולי הוא בן בנו של ר' אבהו.


אבהו בר חנינא

נזכר תנחומא הישן ויצא-ג אך צ"ל ר' חנינא בר' אבהו כמדרש תהלים פצ"א.


ר' אבהו בר כהנא

נזכר מנחות צה: וכן נזכר שהש"ר פ"ד ומ' תהלים קו אך בל"ס צ"ל ר' אבא בר כהנא, כדמובא במד' תהלים בובער פק"ו-ד.


ר' אבהו בר נגרי

כן הוא פאה פ"ה ה"ג, ויותר נראה שפשט הפשוט ששם הקשה ר' יוסי בר' ביון ור' אבהו קרא לו "בר נגרי" ותירץ לו קושייתו.


אבוברם

חולין לח. אמר רבינא א"ל סמא בר חילקאי אקשי בה אבוה דבר אבוברם (ופרש"י זהו אבוברם עצמו ומכירין היו את הבן ולא את האב והיו קורין אותו ע"ש בנו) ואמרי לה אחוה דבר אבוברם.


אבוה

בקידושין לא: אמר אביי לר' יעקב בר אבוה הואיל ואביך בן תורה לכן לא תקבל שום שירות ממנו. וכן נמצא רב מרי בר אבוה פסחים פג., רבה בר אבוה ברכות כא.


אבוה דבר אבוברם

ערך אבוברם.


אבוה בר איהי

אדם גדול בזמן שמואל, כנזיר כד: שא"ל שמואל לא תיתוב אכרעיך עד דאמרת לי הדא מתלא, וב"מ יד. אבוה בר איהי זבין עליתא מאחתיה אתא בע"ח מרפא מיניה, אתא לקמיה דמר שמואל א"ל כתבה לך אחריות א"ל לא, א"ל א"כ זיל לשלמא, א"ל והא מר הוא